بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: بررسی های حسابداری و حسابرسی


موارد یافت شده: 10

1 - بررسی تأثیر خودشیفتگی مدیران بر کیفیت گزارشگری مالی (چکیده)
2 - بازی استراتژیک مدیرـ حسابرس: شواهدی از تئوری بازی‎ها (چکیده)
3 - بررسی رابطه بین دوره تصدی و دانش مالی مدیر عامل با حق الزحمه حسابرسی (چکیده)
4 - رقابت در بازار محصول، معاملات با اشخاص وابسته و بهای خدمات حسابرسی (چکیده)
5 - بررسی رابطه بین دو بعد شکاکیت و بی‌طرفی تردید حرفه‌ای با قضاوت حرفه‌ای حسابرس (چکیده)
6 - فراتحلیل حاکمیت شرکتی و مدیریت سود (چکیده)
7 - بررسی و تحلیل محتوای تحقیقات علمی- پژوهشی حسابرسی دو دهه اخیر (چکیده)
8 - ﺑﺮرﺳﻲ اﺣﺘﻤﺎل ﺻﺪور ﮔﺰارش ﻣﻘﺒﻮل ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان (چکیده)
9 - ارزیابی واکنش بیش از اندازه سهامداران عادی در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
10 - ارایه مدل برای پیش بینی عملکرد (مالی و بازار)شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از اطلاعات مالی منتشره (چکیده)