بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: ابوالفضل قدیری مقدم


موارد یافت شده: 16

1 - ارتباط تامین مالی ترازنامه ای با معیارهای تلفیقی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
2 - Chaos Process Testing (Time-Series in The Frequency Domain) in Predicting Stock Returns in Tehran Stock Eechange (چکیده)
3 - بررسی و تعیین پرتفوی بهینه سهام شرکت های فعال صنایع غذایی بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
4 - the evaluation of effect of financial leverage on profit reaction cofficient with profit and loss approach (چکیده)
5 - بررسی تاثیر ویژگی های شرکت بر ساختار سرمایه (چکیده)
6 - بررسی توانایی مدل های پیش بینی ور شکستگی التمن و اهلسون در پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (چکیده)
7 - بررسی برخی عوامل مؤثر بر تصمیم گیری در بورس اوراق بهادار مشهد از دیدگاه سرمایه گذاران (چکیده)
8 - بررسی کیفیت آموزش عالی حسابداری در دانشگاهها (چکیده)
9 - درآمدی بر حسابداری دولتی در ایران ، ضعفها و قوتها (چکیده)
10 - سیاست مالیاتی کشورهای در حال توسعه (چکیده)
11 - The study of disclosure extent and its relationship with non-financial characteristics of companies accepted in the stock exchange organization of Tehran-Iran (چکیده)
12 - industrialisation in iran (چکیده)
13 - نظری اجمالی بر روند توسعه صنعت در استان خراسان (چکیده)
14 - بررسی کارایی شاخص RI در ارزیابی شرکتهای عضو بورس در مقایسه با نسبتهای ROI,ROE,P/B,P/E (چکیده)
15 - نظری اجمالی بر حسابرسی و نظارت بر عملکرد مالی دولت و اثر آن بر اقتصاد بخش عمومی (چکیده)
16 - Studying flow of income smoothing in financial intermediary , studying about stock market of Thehran-Iran (چکیده)