بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: احمد امیری


موارد یافت شده: 44

1 - The Specific Heat Capacity, Effective Thermal Conductivity, Density, and Viscosity of Coolants Containing Carboxylic Acid Functionalized Multi-Walled Carbon Nanotubes (چکیده)
2 - Heat transfer performance of water-based tetrahydrofurfuryl polyethylene glycol-treated Graphene Nanoplatelets nanofluids (چکیده)
3 - Investigation on the Use of Graphene Oxide as Novel Surfactant for Stabilizing Carbon Based Materials (چکیده)
4 - Backward-facing step heat transfer of the turbulent regime for functionalized graphene nanoplatelets based water–ethylene glycol nanofluids (چکیده)
5 - Toward improved heat transfer performance of annular heat exchangers with water/ethylene glycolbased nanofluids containing graphene nanoplatelets (چکیده)
6 - Exploration of the environmentally benign and highly effective approach for improving carbon nanotube homogeneity in aqueous system (چکیده)
7 - Heat transfer performance of closed conduit turbulent flow: constant mean velocity and temperature do matter (چکیده)
8 - Fouling mitigation on heat exchanger surfaces by EDTA-treatedMWCNT-based water nanofluids (چکیده)
9 - Stability and thermophysical properties of non-covalently functionalized graphene nanoplatelets nanofluids (چکیده)
10 - Experimental investigation of thermo-physical properties, convective heat transfer and pressure drop of functionalized graphene nanoplatelets aqueous nanofluid in a square heated pipe (چکیده)
11 - Experimental investigation of thermophysical properties and heat transfer rate of covalently functionalized MWCNT in an annular heat exchanger (چکیده)
12 - Stability and thermophysical properties of water-based nanofluidscontaining triethanolamine-treated graphene nanoplatelets withdifferent specific surface areas (چکیده)
13 - Experimental investigation of heat transfer performance and frictional loss of functionalized trimethylolpropane tris [poly(propylene glycol), amine terminated] ether-treated graphene nanoplatelets (TMP-treated GNP) in a closed conduit flow (چکیده)
14 - Transformer oils-based graphene quantum dots nanofluid as a new generation of highly conductive and stable coolant (چکیده)
15 - Thermophysical and rheological properties of water-based graphene quantum dots nanofluids (چکیده)
16 - Functionalization and exfoliation of graphite into mono layer graphene for improved heat dissipation (چکیده)
17 - Calcium carbonate fouling on double-pipe heat exchanger with different heat exchanging surfaces (چکیده)
18 - Facile, environmentally friendly, cost effective and scalable production of few-layered graphene (چکیده)
19 - Retardation of heat exchanger surfaces mineral fouling by water-based diethylenetriamine pentaacetate-treated CNT nanofluids (چکیده)
20 - نظم جویی شناختی هیجان، تنیدگی، افسردگی، اضطراب، و تنیدگی ناشی از رویدادهای زندگی در مبتلایان به بیماری‌های پریودنتال و شاهدهای همسان شده (چکیده)
21 - بررسی روش‌های سنتز الیاف نانولوله‌های کربنی (چکیده)
22 - MODELING OF HEAT TRANSFER CHARACTERIZATION OF A TWO-PHASE CLOSED THERMOSYPHON USING MWCNT/WATER AND MWCNT-AG/WATER NANOFLUIDS (چکیده)
23 - Thermal Performance Prediction of Two-Phase Closed Thermosyphon Using Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (چکیده)
24 - Rapid, One-Pot Synthesis of Highly-Soluble Carbon Nanotubes Functionalized by L-arginine (چکیده)
25 - Improvement in Heat Transfer of a Two-Phased Closed Thermosyphon Using Silver-Decorated MWCNT/Water (چکیده)
26 - Rapid, OnePot Synthesis of HighlySoluble Carbon Nanotubes Functionalized by Larginine (چکیده)
27 - The effect of nanofluid containing functionilized carbon nanostructures on Heat Recovery of a Two-Phase Closed Thermosyphon (چکیده)
28 - Studying of antifungal activity of functionalized multiwalled carbon nanotubes by microwave-assisted technique (چکیده)
29 - بررسی اثر کاهش مقاومت گرمایی ترموسیفون بسته دو فازی با افزودن نانولوله‌های کربنی اصلاح شده به آب (چکیده)
30 - Prediction of temperature performance of a two-phase closed thermosyphon using Artificial Neural Network (چکیده)
31 - The Investigation of Nusselt Number using Carbon Nanotube-Ethylene Diamine Suspension in a Two Phase Closed Thermosyphon (چکیده)
32 - Efficient method for functionalization of carbon nanotubes by lysine and improved antimicrobial activity and water-dispersion (چکیده)
33 - Enhanced antibacterial activity of amino acids-functionalized multi walled carbon nanotubes by a simple method (چکیده)
34 - High Dispersed MWCNT Decorated with Ag Nanoparticles in Water and Experimental Investigation of the Thermo-Physical Properties (چکیده)
35 - Investigation of Heat-Transfer Characterization of EDA-MWCNT/DI-Water Nanofluid in a Two-Phase Closed Thermosyphon (چکیده)
36 - The effect of multi-walled carbon nanotube (MWCNT)/water nanofluid on thermal performance of a two-phase closed thermosyphon (چکیده)
37 - One-pot, efficient functionalization of multi-walled carbon nanotubes with diamines by microwave method (چکیده)
38 - بهبود عملکرد گرمایشی ترموسیفون بسته دوفازی (TPCT) بر اثر افزودن نانولوله کربنی به آب دِ یونیزه (چکیده)
39 - THERMAL RESISTANCE PERFORMANCE OF NANOFLUID (MWCNT/DI WATER) IN A TWO-PHASE CLOSED THERMOSYPHON (چکیده)
40 - عامل دار کردن غیر کوالانسی نانو لوله های کربنی (چکیده)
41 - بررسی عملکـرد رآکتـور غشایـی فرآینـد شیفت آب- گـاز با استفاده از الگـوهای مختلف دمـای پوسته (چکیده)
42 - افزودن عوامل اتیلن دی آمین ‌دار به نانولوله‌های کربنی به کمک مایکروویو (چکیده)
43 - بررسی آزمایشگاهی بازده حرارتی سوسپانسیون نانولوله کربنی در یک ترموسیفون بسته دو فازی (چکیده)
44 - بررسی شرایط بهینه در عامل دار کردن نانولوله های کربنی به روش مایکروویو (چکیده)