بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: حجت رضایی پژند


موارد یافت شده: 15

1 - توسعه چارچوبی برای ارزیابی ریسک خشکسالی کشاورزی بر گندم دیم (چکیده)
2 - مطالعه تطبیقی تبعات پدیده انسو (النینو، لانینا) بر دما و بارش مشهد (چکیده)
3 - ارزیابی عملکرد دو مدل LARS-WG و ClimGen در تولید سری های زمانی بارش و درجه حرارت در ایستگاه تحقیقات دیم سیساب، خراسان شمالی (چکیده)
4 - ارزیابی عملکرد دو مدل LARS-WG و ClimGen در تولید سری های زمانی بارش و درجه حرارت در ایستگاه تحقیقات دیم سیساب، خراسان شمالی (چکیده)
5 - کاربرد توابع چنذ متغیره در تخمین پارامترهای شکست سذهای خاکی (چکیده)
6 - پیشبینی پارامترهای شکست سد خاکی و پهنه بندی سیلاب ناشی از آن با استفاده از مدلهای BREACH GUI ، HEC-RAS و Arc Map )مطالعه موردی سد تبارکآباد( (چکیده)
7 - مدل سازی شکست سد خاکی و روندیابی سیلاب ناشی از آن با استفاده از مدلهای Breach , Hecras (چکیده)
8 - برآورد عرض متوسط شکست سدهای خاکی در دو حالت پدیده ایجاد لوله و روگذری با الگوهای آماری چند متغیره (چکیده)
9 - الگوهای جدید چند متغیره برای برآورد دبی اوج ناشی ازشکست سدهای خاکی (چکیده)
10 - برآورد دبی اوج ناشی از شکست سدهای خاکی بر اساس الگوهای آماری چندمتغیره (چکیده)
11 - الگوی برآورد متوسط رطوبت نسبی روزانه در نواحی سواحلی ایران (چکیده)
12 - تحلیل شاخص خشکسالی SPI برای بارش دراز مدت مشهد با زنجیره مارکف (چکیده)
13 - اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮآورد رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ روزاﻧﻪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ اﻳﺮان (چکیده)
14 - برآورد عرض کانال پایدار با استفاده از روابط ارائه شده براساس الگوهای آماری چند متغیره (چکیده)
15 - برآورد بارندگی حداکثر 24 ساعته به روش چند ایستگاهی (چکیده)