بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: حسنا حاجاتی


موارد یافت شده: 23

1 - The Effect of Grape Seed Extract Supplementation on Performance, Antioxidant Enzyme Activity, and Immune Responses in Broiler Chickens Exposed to Chronic Heat Stress (چکیده)
2 - بررسی اثر سطوح مختلف پروتئین خام، متیونین و بتائین بر عملکرد و شاخص های لاشه جوجه های گوشتی (چکیده)
3 - اثرات لسیتین سویا، روغن سویا و چربی حیوانی بر عملکرد و بیان ژن SREBP-1 در جوجه های گوشتی (چکیده)
4 - اثر سطوح مختلف آرژنین و پروتئین قابل هضم در جیره های دارای نسبت ایده آل اسیدهای آمینه در دوره آغازین بر عملکرد، صفات لاشه و فراسنجه های سرم خون جوجه های گوشتی (چکیده)
5 - The Effect of a Dietary Prebiotic on Japanese Quails Growth Performance (چکیده)
6 - Manipulation of broiler chickens sex differentiation by in ovo injection of aromatase inhibitors, and garlic and tomato extracts (چکیده)
7 - The Effect of Grape Seed Extract and Vitamin C Feed Supplements Carcass Characteristics, Gut Morphology and Ileal Microflora in Broiler Chickens Exposed to Chronic Heat Stress (چکیده)
8 - The effect of grape seed extract and vitamin C feed supplementation on some blood parameters and HSP70 gene expression of broiler chickens suffering from chronic heat stress (چکیده)
9 - The effect of in ovo injection of grape seed extract and vitamin C on hatchability, antioxidant activity, yolk sac weight, performance and ileal micro flora of broiler chickens (چکیده)
10 - The Effect of Dietary Supplementation of Prebiotic and Probiotic on Performance, Humoral Immunity Responses and Egg Hatchability in Broiler Breeders (چکیده)
11 - تأثیر سطوح مختلف عصاره سرخارگل بر عملکرد، تلفات و شاخص کارایی تولید جوجه های گوشتی (چکیده)
12 - Effects of in ovo feeding of olive oil, grape seed oil and vitamin E on hatchability, body weight and some blood parameters of broiler chickens (چکیده)
13 - تأثیر تغذیه داخل تخم مرغی نانو مولتی ویتامین بر قابلیت جوجه درآوری و عملکرد جوجه های گوشتی در دوره آغازین (چکیده)
14 - تأثیر استفاده از پری بیوتیک بیوماس بر خصوصیات پوسته تخم مرغ مرغهای مادر گوشتی (چکیده)
15 - تأثیر سطوح مختلف پروتئین خام و ترئونین بر عملکرد، خصوصیات لاشه و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی در دوره آغازین و رشد (چکیده)
16 - تأثیر شدت های متفاوت رقیق سازی جیره و استفاده از مکمل آنزیمی بر عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
17 - تأثیر منابع مختلف مانان الیگوساکارید بر عملکرد، خصوصیات لاشه و ویسکوزیته محتویات هضمی روده جوجه‌های گوشتی (چکیده)
18 - EFFECT OF CITRUS PULP ON PERFORMANCE AND SOME BLOOD PARAMETERS OF BROILER CHICKENS (چکیده)
19 - The effects of nano-silver on performance, carcass characteristics, immune system and intestinal microfelora of broiler chickens (چکیده)
20 - Effect of prebiotic (Bio-MOS) on broiler breeder performance and immunity system (چکیده)
21 - The effects of probiotic on growth performance and mortality of broiler chickens (چکیده)
22 - Effect of different levels of organic selenium on male broiler chickens (چکیده)
23 - Effects of Dietary Supplementation with Pumpkin oil (Cucurbita pepo) on Performance and Blood Fat of Broiler Chickens during Finisher Period (چکیده)