بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: زینب اورسجی


موارد یافت شده: 18

1 - بررسی امکان افزایش کارایی دو علف کش پینوکسادن و کلودینافوپ با تغییر نحوه کاربرد این علف کش ها در کنترل یولاف وحشی و علف خونی (چکیده)
2 - بررسی منحنی کاتسکی و پارامترهای فلورسانس کلروفیل تحت تأثیر دو علف کش کلودینافوپ و Dicamba+2, 4-D (چکیده)
3 - روابط رقابتی سوروف آبی و سوروف با برنج در سری های جایگزینی (چکیده)
4 - مقایسه کارایی کاربرد خرد شده و یکباره علف کش مزوسولفورون متیل+یدوسولفورون متیل سدیم در یولاف وحشی ( Avena ludoviciana L.) (چکیده)
5 - بررسی کارآیی علف کش ریمسولفورون و کلروسولفورون در کنترل علف هرز انگلی گل جالیز )Orobache aegyptica) (چکیده)
6 - Investigation of salinity stress and potassium levels on Morphophysiological Characteristics of Safferon (چکیده)
7 - Dicamba+2, 4-D affects the shape of the Kautsky curves in wild mustard (Sinapis arvensis) (چکیده)
8 - بررسی کارایی چند علف کش درکنترل علف هرز انگلی گل جالیز Orobanch aegyptica در زراعت گوجه فرنگی Lycopersicon esculentum (چکیده)
9 - تاثیر علف هرز انگلی گل جالیز(Orobanch aegyptica)و برخی روش های موثر در کنترل آن بر خصوصیات فتوسنتز در گوجه فرنگی(Lycopersicon esculentum (چکیده)
10 - اثر تنش خشکی، اندازه و پوشش بنه بر خصوصیات مورفواکوفیزیولوژیکی زعفران در شرایط گلخانه (چکیده)
11 - The impact of common dry bean (Phaseolus vulgaris) planting dates and densities on weed growth characteristics (چکیده)
12 - Effect of different salinity and potassium levels on saffron motphophysiological characteristics (چکیده)
13 - تاثیر تاریخ کاشت و تراکم لوبیا (Phaseolus vulgaris) بر سرعت رشد علفهای هرز و عملکرد لوبیا در جمعیت طبیعی علفهای هر (چکیده)
14 - بررسی برخی از روش های شکستن خواب در بذر بیست گونه علف هرز (چکیده)
15 - Evaluations of dormancy breaking treatments on seeds of thirty three weed species (چکیده)
16 - Impact of common dry bean planting and densities on weed groght characteristics (چکیده)
17 - The Impact of Planting Date and Crop Density of Common Dry Bean (Phaseolus vulgaris) on Weeds Growth (چکیده)
18 - تاثیر تاریخ کاشت و تراکم های مختلف لوبیا بر رشد علف های هرز (چکیده)