بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: سیاوش طالع پسند


موارد یافت شده: 10

1 - رواسازی نسخه ایرانی پرسش نامه ارزیابی دانشجویان از کیفیت تدریس (چکیده)
2 - نقش مولفه های انتظار–ارزش بر پیشرفت شیمی دانش آموزان (چکیده)
3 - ویژگی های روان سنجی نسخه ایرانی مقیاس باورها درباره ظاهر (چکیده)
4 - رابطه خودپنداره مادر با سبک دلبستگی و خودپنداره فرزند (چکیده)
5 - ویژگی های روانسنجی پرسشنامه ارزیابی دانشجویان از تدریس اثربخش (چکیده)
6 - نقش راهبردهای انگیزشی، راهبردهای یادگیری شناختی و یادگیری از همتایان در پیش بینی پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی (چکیده)
7 - رابطه جهت گیری هدف پیشرفت و کمرویی با اجتناب از کمک طلبی (چکیده)
8 - رابطه یادگیری خودنظم داده شده و خودکارآمدی با پیشرفت ریاضی (چکیده)
9 - رابطه «همخوانی/ ناهمخوانی سبک های تفکر دانشجو- استاد» با پیشرفت تحصیلی (چکیده)
10 - مقایسه رابطه توانش های نظریه ذهن و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان عادی و مبتلا به ADHD: نقش واسطه ای توانایی نگهداری ذهنی (چکیده)