بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: ظهیر شکوه سلجوقی


موارد یافت شده: 9

1 - خاصیت ضد میکروبی کمپوزیت کیتوزان با بنتونیت اصلاح شده علیه باکتری ائروموناس هیدروفیلای بیماریزای آبزیان (چکیده)
2 - تاثیر نانوذرات مس اکسید در شبکه پلیمری اپوکسی و بررسی خواص ضدباکتری آن با روش دیسکی (چکیده)
3 - بررسی خواص ضدباکتری کامپوزیت اپوکسی/نانوذره‌ی مس‌اکسید علیه باکتری استرپتوکوکوس اینیایی به روش تست ماکرودایلوشن (چکیده)
4 - بررسی اثر ضدباکتریایی کیتوزان حاوی اکسید نقره و بنتونیت اصلاح شده با سورفکتانت کاتیونی در مقابل یرسینیا راکری جداشده از ماهی قزل آلای رنگین کمان (چکیده)
5 - Synthesis of chitosan/zeolite/silver nanoparticles composites and its antibacterial activity against aquatic bacteria (چکیده)
6 - Antibacterial properties of polyethylene containing thymol and silver nanoparticles against Aeromonas hydrophila (چکیده)
7 - Chitosan / bentonite / ZnO nanoparticles composites: From synthesis to antibacterial properties (چکیده)
8 - کاربرد بنتونیت احیا شده به روش اسیدی- گرمابی و سورفکتانت کاتیونی در کاهش آلاینده های زیست محیطی فسفاته و سولفاته در پساب آبزی پروری (چکیده)
9 - ساخت و ارزیابی ترکیبات تصفیه گر جدید به منظور کاهش اثرات زیست محیطی آلاینده های آبزی پروری (چکیده)