بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: لیلا تبریزی


موارد یافت شده: 22

1 - مدلسازی حیات بذراسفرزه (Plantagoovata)تحت شرایط مختلف انبارداری (چکیده)
2 - تأثیر تنش شوری بر شاخص های جوانه زنی بذر اسفرزه (Plantago ovate) در دماهای مختلف (چکیده)
3 - بررسی ویژگی های جوانه زنی و تعیین دماهای مهم بذر اسفرزه (چکیده)
4 - ارزیابی کیفیت بذر گیاه دارویی همیشه بهار با کاربرد نهاده های آلی (چکیده)
5 - THE EFFECT OF SOME MEDICINAL PLANTS ON WEED DENSITY AND DIVERSITY (چکیده)
6 - ارزیابی ویژگی های رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) تحت تأثیر بسترهای کشت آلی و روش های مختلف کاشت (چکیده)
7 - ارزیابی خصوصیات جوانه زنی بذر دو توده زراعی و طبیعی آویشن خراسانی (thymus transcaspicus Klokov) با استفاده از مدل‌های رگرسیونی (چکیده)
8 - ارزیابی اثر تراکم بالای بنه و سه روش کاشت بر برخی ویژگی های زراعی زعفران و رفتار بنه ها (چکیده)
9 - Evaluation of domestication possibility of thymus transcaspicus under low input cropping system (چکیده)
10 - Effect of irrigation and organic manure on Khorasan thyme(Thymus transcaspicus Klokov (چکیده)
11 - Germination Properties of Some Wild Medicinal Plants from Iran (چکیده)
12 - Seed germination and dormancy breaking techniques for Ferula gummosa and Teucrium polium (چکیده)
13 - chemichal composition on the esential oills from thymus transpicus in natural habitats (چکیده)
14 - performance of saffron ( crucos sativus ) under different planting patterns and high corm density (چکیده)
15 - Effect of biofertilizer and inorganic fertilizer on generative growth and yield of saffron under high corn density (چکیده)
16 - effects of biofertilizers on agronomic criteria of hyssop (چکیده)
17 - ارزیابی تنوع گونه ای، کارکردی و ساختار جوامع علفهای هرز مزارع گندم و چغندر قند استانهای مختلف کشور (چکیده)
18 - ارزیابی تنوع گونه ای، کارکردی و ساختار جوامع علفهای هرز مزارع چغتدر قند استانهای مختلف کشور (چکیده)
19 - Development of dormancy breaking treatments to enable germination testing of seeds of medicinal plants grown in IRAN (چکیده)
20 - The Effects of Irrigation Intervals and Manure on Quantitative and Qualitative Characteristics of Pl (چکیده)
21 - Yield and seed quality of Plantago ovata and Nigella sativa under differen irrigation treatments (چکیده)
22 - بررسی اثر وزن و دوره انبارداری بنه بر نحوه تخصیص مواد فتوسنتزی در گیاه زعفران (Crocus sativus L) (چکیده)