بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: مهدی عمادی


موارد یافت شده: 32

1 - برآورد معیار وابستگی شواهدی با استفاده تابع چگالی مفصل (چکیده)
2 - A New Two-Parameter Lifetime Distribution: Properties, Applications and Different Method of Estimations (چکیده)
3 - نقش استنباط شواهدی در اندازه‌های واگرایی از دیدگاه تابع مفصل (چکیده)
4 - نقش استنباط شواهدی در تشخیص توزیع‌های چوله (چکیده)
5 - Classication in Non-linear Survival Models Using Cox Regression and Decision Tree (چکیده)
6 - A Comparison of Parametric and Semi-parametric Survival Models with Artificial Neural Networks (چکیده)
7 - ارتباط بین الگوی رگرسیون چندک مفصل و اندازه وابستگی دمی (چکیده)
8 - Evidential inference for diffusion-type processes (چکیده)
9 - استنباط گشتاورهای توزیع لامبدا تعمیم یافته چهار پارامتری بر اساس رکورد پایین (چکیده)
10 - Maximal Invariant and Weakly Equivariant Estimators (چکیده)
11 - A new family of distributions: the Kumaraswamy odd log-logistic, properties and applications (چکیده)
12 - Mixture propertion in view of statistical evidences (چکیده)
13 - یادگیری پارامترهای شبکه بیزی از داده حاوی مقادیر گمشده (چکیده)
14 - رگرسیون چندک غیر خطی به کمک تابع مفصل (چکیده)
15 - رهیافتی برای تعیین برآوردگرهای هم وردا (چکیده)
16 - Unified Conditional Probability Density Functions for Hybrid Bayesian Networks (چکیده)
17 - Wavelet density estimation and statistical evidences role for a GARCH model in the weighted distribution (چکیده)
18 - Mixture Models in View of Evidential Analysis (چکیده)
19 - Evidential inference and optimal sample size determination on the basis of record values and record times under random sampling scheme (چکیده)
20 - Unified Conditional Probability Density functions for hybrid Bayesian networks (چکیده)
21 - نقش گروه های توپولوژیکی در یافتن توابع ناوردای ماکسیمال و توزیع احتمال آن (چکیده)
22 - Statistical Evidences in Type-II Censored Data (چکیده)
23 - معیارهای تعیین حجم نمونه بر اساس استنباط شواهدی (چکیده)
24 - آزمون لگاریتم نسبت درستنمایی برای نقطه تغییر در توزیع وایبل سه پارامتری (چکیده)
25 - تحلیل جداول توافقی بر اساس استنباط شواهدی در حالت حجم نمونه کوچک (چکیده)
26 - computing two measures of statistical evidences in mixture model using record statistics (چکیده)
27 - Estimation using ordered data in a mixture of normals based on evidential analysis (چکیده)
28 - Computing two measures of statistical evidences in mixture model using record statistics (چکیده)
29 - Evidential inference based on record data and inter-record times (چکیده)
30 - Statistical Evidence Methodology for Model Acceptance based on Record Values (چکیده)
31 - Comparison of record data and random observations based on statistical evidence (چکیده)
32 - برخی از معیارهای پشتیبانی از فرضیه های آماری (چکیده)