بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: نسرین قربان زاده


موارد یافت شده: 15

1 - تأثیر سه ناقل الکترون بر کاهش زیستی آهن فریک در دو خاک اسیدی و آهکی (چکیده)
2 - Removal of arsenate and arsenite from aqueous solution by adsorption on clay minerals (چکیده)
3 - Influence of clay minerals on sorption and bioreduction of arsenic under anoxic conditions (چکیده)
4 - Removal of chromium [Cr(VI)] from contaminated solutions by using biogenic ferrous iron in bioreduced minerals (چکیده)
5 - Isolation and identification of ferric reducing bacteria and evaluation of their roles in iron availability in two calcareous soils (چکیده)
6 - جداسازی و شناسایی باکتری های کاهنده آهن فریک از خاک های شالیزاری شمال ایران (چکیده)
7 - بررسی تأثیر کاربرد هم زمان فروزین و AQS بر کاهش زیستی آهن فریک در کانی هماتیت (چکیده)
8 - بررسی و مقایسه کاهش زیستی آهن فریک ساختمانی در کانی‌های نانترونیت، گئوتیت و هماتیت (چکیده)
9 - تاثیر فروزین و AQS بر کاهش زیستی هماتیت در حضور باکتری شونلا (چکیده)
10 - Variability of growing season indices in northeast of Iran (چکیده)
11 - Comparison of Pattern Recognition, Artificial Neural Network and Pedotransfer Functions for Estimation of Soil Water Parameters (چکیده)
12 - فراهمی فسفر در یک خاک غنی شده با پودر استخوان (چکیده)
13 - فراهمی آهن در خاک غنی شده با پودر خون و تاثیر آن بر ذرت (چکیده)
14 - فراهمی فسفر در خاک غنی شده با پودر استخوان و تاثیر آن بر رشد گیاه ذرت (چکیده)
15 - فراهمی نیتروژن و آهن از خاک غنی شده با پودر خون و تاثیر آن بر رشد گیاه ذرت (چکیده)