بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Afsaneh Yousefi


موارد یافت شده: 10

1 - Evaluation radiation use efficiency and growth indicators on two mung bean (Vigna radiata L.) genotypes under the influence of biological fertilizers. (چکیده)
2 - بررسی اثر باکتری‌های آزادزی تثبیت کننده نیتروژن، آزاد کننده فسفات و پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد دو توده ماش (.Vigna radiata. L) (چکیده)
3 - Growth and Yield Response of two Mungbean (Vigna radiata L.) Genotypes to Inoculation with N2-fixating and P- and K-Solubilising Bacteria (چکیده)
4 - بررسی اثر باکتری‌های آزادزی تثبیت‌کننده نیتروژن و حل‌کننده فسفر و پتاسیم بر شاخص‌های رشدی دو توده ماش (Vigna radiata L.) (چکیده)
5 - بررسی اثر ترکیب‌های ضد تنش بر استقرار و بقای گیاهچه‌های کشت بافتی سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) در شرایط کشت مستقیم در مزرعه (چکیده)
6 - بررسی اثر غلظت‌های مختلف هورمون سایتوکینین در تلقیح گل‌های گوجه‌فرنگی زراعی (Lycopersicon esculentum Mill) در شرایط گلخانه (چکیده)
7 - کاربرد کودهای زیستی راهبردی برای فشرده‌سازی بوم‌شناختی (چکیده)
8 - بررسی اثر باکتری های آزاد کننده پتاسیم و فسفات و تثبیت کننده نیتروژن بر شاخص های رشدی ماش Vigna radiata (چکیده)
9 - بررسی اثر باکتری های آزاد کننده پتاسیم و فسفات و تثبیت کننده نیتروژن بر خصوصیات مورفولوژیک ریشه و عملکرد ماش ( Vigna radiata ) (چکیده)
10 - Effect of Nitrogen Stabilizing and Potassium and Phosphorus Solubilising Bacteria on Mungbean (Vigna radiate L.) Yield (چکیده)