بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Ali Alghooneh


موارد یافت شده: 31

1 - Understanding the physics of hydrocolloids interaction using rheological, thermodynamic and functional properties: A case study on xanthan gum-cress seed gum blend (چکیده)
2 - ارزیابی الگوی کینتیک و دینامیک جمعیت باکتریهای یرسینیا انتروکولیتیکا و شیگلا دیسانتری در فرآورده گوشتی )سوسیس( با استفاده از مدلهای نوین تجربی (چکیده)
3 - مقایسه اثر ضدمیکروبی عصارههای استخراج شده (خیساندن و فراصوت) گیاه حرا بر باکتریهای اشرشیا کلی و لیستریا اینوکوآ با رویکرد نوینی از معادلات دیفرانسیل (چکیده)
4 - Biopolymers interaction elaborating using viscoelastic relaxation spectra, network parameters, and thermodynamic properties (چکیده)
5 - A New Approach to Distinguish Thixotropic and Viscoelastic Phenomena (چکیده)
6 - Classification of hydrocolloids based on small amplitude oscillatory shear, large amplitude oscillatory shear, and textural properties (چکیده)
7 - Kinetic pattern and microbial population dynamic characterization of Escherichia coli and Salmonella enteritidis in Frankfurter sausage: An experimental and modeling study (چکیده)
8 - Hydrocolloid clustering based on their rheological properties (چکیده)
9 - بهینه یابی و مدلسازی فرایند نانوفیلتراسیون پساب کارخانه رب گوجه فرنگی (چکیده)
10 - Biopolymer Interaction Elaborating Using Viscoelastic Relaxation Spectra and Fracture Properties (چکیده)
11 - Estimation of the Molar Mass Characteristics of Selected Biopolymers Using Rheological Measurements (چکیده)
12 - Thermo-rheology and thermodynamic analysis of binary biopolymer blend: A case study on sage seed gum-xanthan gum blends (چکیده)
13 - Phytochemical analysis and antibacterial activities extracts of mangrove leaf against the growth of some pathogenic bacteria (چکیده)
14 - Kinetic Modelling of Hydraulic Resistance in Colloidal System Ultrafiltration: Effect of Physiochemical and Hydrodynamic Parameters (چکیده)
15 - Influence of temperature on sage seed gum (Salvia macrosiphon) rheology in dilute and concentrated regimes (چکیده)
16 - Temperature dependency of the interaction between xanthan gum and sage seed gum: An interpretation of dynamic rheology and thixotropy based on creep test (چکیده)
17 - بررسی کاربرد پردازش تصویر در ارزیابی ریز ساختار بستنی (چکیده)
18 - Rheological characterization of hydrocolloids interaction: A case study on sage seed gum-xanthan blends (چکیده)
19 - Characterization of Cellulose From Coffee Silverskin (چکیده)
20 - Characterization of dietary fiber from coffee silverskin: An optimization study using response surface methodology (چکیده)
21 - Evaluation of interactions of biopolymers using dynamic rheological measurements: Effect of temperature and blend ratios (چکیده)
22 - بهینه سازی استخراج عصاره برگ گیاه حرا با استفاده از روش مخلوط و بررسی اثر ضد میکروبی ان بر Escherichia coli و Enterococcus faecium ،Listeria innocua (چکیده)
23 - Investigation of the interaction between sage seed gum and guar gum: Steady and dynamic shear rheology (چکیده)
24 - Nanofiltration treatment of tomato paste processing wastewater: process modeling and optimization using response surface methodology (چکیده)
25 - تاثیر ترکیبات فرمولاسیون بر خصوصیات حسی بستنی کم چرب با استفاده از روش سطح پاسخ و به کارگیری روش آنالیز اجزای اصلی برای مدل سازی پذیرش کلی (چکیده)
26 - مدل سازی رفتار جریان و شاخص های رئولوژیکی، و بهینه سازی فرمولاسیون بستنی با استفاده از روش سطح پاسخ (چکیده)
27 - The influence of basil seed gum, guar gum and their blend on the rheological, physical and sensory properties of low fat ice cream (چکیده)
28 - بهینه سازی استخراج عصاره ازگیل با استفاده از روش مخلوط و اثر آن بر تعدادی از باکتری های عامل عفونت در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
29 - Application of intelligent modeling to predict the population dynamics of Pseudomonas aeruginosa in Frankfurter sausage containing Satureja bachtiarica extracts (چکیده)
30 - استفاده از سیستم های هوشمند برای مدل سازی دینامیک جمعیت میکروبی (اشرشیا کلی 29998 ATCC) سوسیس فرانکفورتر حاوی عصاره قره قات (چکیده)
31 - بررسی فعالیت آنتی باکتریایی عصاره های قره قات (Ribes rubrum) بر باسیلوس سرئوس، باسیلوس سوبتلیس، لیستریا اینوکوا و انتروباکتر ائروژینوزا در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)