بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Amir Pourfarzad


موارد یافت شده: 27

1 - Low salt and biogenic amines fermented fish sauce (Mahyaveh) as potential functional food and ingredient (چکیده)
2 - Interactions between polyols and wheat biopolymers in a bread model system fortified with inulin: A Fourier transform infrared study (چکیده)
3 - بهینه سازی ترکیب ژل بهبود دهنده برای بهبود خواص خمیر و نان بربری به روش سطح پاسخ (چکیده)
4 - Serish inulin and wheat biopolymers interactions in model systems as a basis for understanding the impact of inulinl (چکیده)
5 - Physicochemical properties of serish root (Eremurus spectabilis) fructan as affected by drying methods (چکیده)
6 - Development of sourdough system for improving the quality and shelf life of flat bread: Study with Univariate and Multivariate Analyses (چکیده)
7 - Characterization of fructan extracted from Eremurus spectabilis tubers: a comparative study on different technical conditions (چکیده)
8 - Optimization of a novel improver gel formulation for Barbari flat bread using response surface methodology (چکیده)
9 - Fractionation of Eremurus spectabilis fructans by ethanol: Box–Behnken design and principal component analysis (چکیده)
10 - کاربرد پردازش تصویر در مطالعه تاثیر اجزاء ژل بهبوددهنده بر خصوصیات نان بربری غنی شده با سویا (چکیده)
11 - کارایی امواج فراصوت در استخراج فروکتان از غده سریش با استفاده از طرح باکس بنکن (چکیده)
12 - همبستگی بین خصوصیات فروکتان استخراج شده از غده سریش با استفاده از امواج فراصوت (چکیده)
13 - بهینه یابی شرایط استخراج قلیایی فیبرهای رژیمی پوست قهوه و تاثیر آن بر ویژگی های کیفی و ماندگاری نان بربری (چکیده)
14 - DEVELOPMENT OF SHELF STABLE IRANIAN BARBARI BREADS USING HURDLE TECHNOLOGY (چکیده)
15 - EFFECT OF GEL IMPROVER COMPONENTS ON SENSORY AND QUALITY PROPERTIES OF BARBARI BREAD FORTIFIED WITH SOY FLOUR USING RESPONSE SURFACE METHODOLOGY (چکیده)
16 - OPTIMIZATION OF EMULSIFIER GEL FORMULATION FOR IMPROVEMENT OF FLAT BREAD IMAGE PROPERTIES (چکیده)
17 - مطالعه تاثیر اجزاء ژل بهبود دهنده نان بربری بر خواص مکانیکی خمیر با استفاده از روش شناسی رویه پاسخ (چکیده)
18 - بررسی خواص مکانیکی ژل بهبود دهنده ی نان بربری با استفاده از روش شناسی رویه ی پاسخ (چکیده)
19 - OPTIMIZATION OF A LIQUID IMPROVER FOR BARBARI BREAD: STALING KINETICS AND RELATIONSHIP OF TEXTURE WITH DOUGH RHEOLOGY AND IMAGE CHARACTERISTICS (چکیده)
20 - تأثیر تکنولوژی هاردل بر کیفیت و ماندگاری نان بربری (چکیده)
21 - Coffee silverskin as a source of dietary fiber in bread-making: Optimization of chemical treatment using response surface methodology (چکیده)
22 - Interrelationship between image, dough and Barbari bread characteristics; use of image analysis to predict rheology, quality and shelf life (چکیده)
23 - EFFECT OF POLYOLS ON SHELF‐LIFE AND QUALITY OF FLAT BREAD FORTIFIED WITH SOY FLOUR (چکیده)
24 - استفاده از روش شناسی رویه پاسخ در بررسی تاثیر اجزا ژل بهبوددهنده نان بربری بر چسبندگی خمیر (چکیده)
25 - The effect of liquid improver components on microstructure of Barbari bread (چکیده)
26 - The Physical Properties of Fig (Ficus carica L.) as a Function of Moisture Content and Variety (چکیده)
27 - بررسی برخی خصوصیات فیزیکی، اصطکاکی و آیرودینامیکی انجیر خشک (چکیده)