بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Elieh Hoseinian Azghadi


موارد یافت شده: 23

1 - Fetal dose variations in lung scintigraphy of pregnant woman: The role of fetal body habitus (چکیده)
2 - Fetal dosimetry for 18F-FDG PET Imaging during pregnancy: a comparative Monte Carlo study (چکیده)
3 - دزسنجی داخلی ید پرتوزا با استفاده از فانتوم های مرجع جهانی و مدل جدید حرکت زیستی (چکیده)
4 - ساخت فانتوم مرجع زن بزرگسال ایرانی و انجام محاسبات دزسنجی داخلی (چکیده)
5 - Boron Neutron Capture Therapy for Breast Cancer during Pregnancy: A Feasibility Study (چکیده)
6 - A revised dosimetric characterization of 60Co BEBIG source: From single-source data to clinical dose distribution (چکیده)
7 - A Monte Carlo study on quantifying the amount of dose reduction by shielding the superficial organs of an Iranian 11-year-old boy (چکیده)
8 - Fetal and maternal dose assessment for diagnostic scans during pregnancy (چکیده)
9 - Population of whole-body statistical adult phantoms and assessing the uncertainty of organ doses in hyperthyroid treatment with 131I (چکیده)
10 - محاسبات دزسنجی زن باردار و جنین در اسکن ریه توسط تکنسیم MAA 99m (چکیده)
11 - بررسی متاستازهای متعدد کبد ناشی از روده بزرگ با استفاده از کد مونت‌کارلو MCNPX (چکیده)
12 - INTERNAL DOSE TO ACTIVE MARROW AND ENDOSTEUM FROM RADIOACTIVE IODINE (چکیده)
13 - The contributions of source regions to organ doses from incorporated radioactive iodine (چکیده)
14 - Boron Neutron Capture Therapy for Breast Cancer in Pregnancy: A Simulative Dosimetry Estimation Study (چکیده)
15 - Development of 9-month pregnant hybrid phantom and its internal dosimetry for thyroid agents (چکیده)
16 - محاسبات دز جذبی مغز استخوان پس از دریافت رادیوداروی یدید سدیم (ید-131) (چکیده)
17 - Internal dosimetry estimates using voxelized reference phantoms for thyroid agents (چکیده)
18 - Assessment of Dose Distribution from I-131 and I-123 Sodium Iodide Administration for Voxel Phantoms (چکیده)
19 - Fetal and Maternal Dose Assessment for Thyroid Imaging and Therapy in early pregnancy (چکیده)
20 - Hybrid Phantom Applications to Nuclear Medicine (چکیده)
21 - Hybrid Phantom Applications to Nuclear Medicine (چکیده)
22 - Hybrid phantom approach for radiation dosimetry applications (چکیده)
23 - Effect of Nuclear vibrations on Shell Model parameters (چکیده)