بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Fateme Zabihi


موارد یافت شده: 16

1 - زیست چینه نگاری روزن داران کف زی بزرگ از بخش پایینی سازند شهبازان: بازنگری سن توالی کربناتۀ موردمطالعه از برش تنگ لیلم )تاقدیس چناره، حوضۀ لرستان( (چکیده)
2 - روزنداران کفزی بزرگ توالی ائوسن میانی سازند شهبازان در تاقدیس کوه چناره (بزرگراه اندیمشک خرم آباد)، جنوب شرق حوضه لرستان (چکیده)
3 - گسترش چینه شناسی سازندهای ائوسن- میوسن در جنوب غرب ایران (زاگرس) (چکیده)
4 - Palaeoenvironmental reconstruction based on coralline red algal and foraminifera assemblages in Oligo-Miocene succession of NW central Zagros, Iran (چکیده)
5 - روزنداران کفزی بزرگ توالی ائوسن میانی شهبازان در تاقدیس کوه چناره(بزرگراه اندیمشک خرم آباد)، جنوب شرق حوضه لرستان (چکیده)
6 - زیست چینه نگاری سازند تیرگان براساس پالینومورفها و روزن داران کف زی در شرق حوضهی کپه داغ (چکیده)
7 - Larger benthic foraminifera: a tool for biostratigraphy, facies analysis and paleoenvironmental interpretations of the Oligo-Miocene carbonates, NW Central Zagros Basin, Iran (چکیده)
8 - بازسازی محیط دیرینه براساس جلبک های قرمز کورالین در توالی الیگو - میوسن، شمال غرب زاگرس مرکزی (چکیده)
9 - Facies analysis and sequence stratigraphy of the Asmari Formation in the northern area of Dezful Embayment, south-west Iran (چکیده)
10 - چینه نگاری زیستی سازند آبدراز در برش گردنه مزدوران بر مبنای روزنه داران (چکیده)
11 - زیست چینه نگاری سازند آسماری در چاه شماره 2 میدان نفتی قلعه نار (چکیده)
12 - زیست چینه نگاری سازند آسماری در چاه شماره 2 میدان نفتی قلعه نار (چکیده)
13 - icrobiostratigraphy of Abderaz Formation based on Foraminifera in Chahchaheh section (East of Kopet- Dagh Basin), Iran (چکیده)
14 - Paleoecological significance of the Trace Fossils of Abderaz Formation in Hamam- Ghaleh section (NE IRAN) (چکیده)
15 - Biostratigraphy of Abderaz Formation based on Foraminifera in Abderaz Village section (Kopet- Dagh), NE Iran (چکیده)
16 - تعیین مرز کونیاسین- سانتونین در سازند آبدراز بر مبنای فرامینیفرها در برش چینه شناسی روستای آبدراز (شرق مشهد) (چکیده)