بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Hamid Noori


موارد یافت شده: 61

1 - MDSSD-MobV2: An embedded deconvolutional multispectral pedestrian detection based on SSD-MobileNetV2 (چکیده)
2 - Improving Thermal Management of CPU by Surface Roughening of Heat Sinks (چکیده)
3 - A novel approach based on genetic algorithm to speed up the discovery of classification rules on GPUs (چکیده)
4 - Characterizing energy and performance of soft-core-based homogeneous multiprocessor systems (چکیده)
5 - Online energy-efficient fair scheduling for heterogeneous multi-cores considering shared resource contention (چکیده)
6 - PEPS: predictive energy-efficient parallel scheduler for multi-core processors (چکیده)
7 - Fairness-Aware Energy Efficient Scheduling on Heterogeneous Multi-Core Processors (چکیده)
8 - Efficient scheduling of streams on GPGPUs (چکیده)
9 - cCUDA: Effective Co-Scheduling of Concurrent Kernels on GPUs (چکیده)
10 - Design Space Exploration of the AES Encryption Algorithm Implementation for Securing CAN Protocol (چکیده)
11 - Toward real-time object detection on heterogeneous embedded systems (چکیده)
12 - Predicting Execution Time of CUDA Kernels with Unified Memory Capability (چکیده)
13 - Metric Selection for GPU Kernel Classification (چکیده)
14 - مدیریت سیستمی دمای پردازنده‌های چندهسته‌ای برای زبان‌های موازی مبتنی بر زمانبند ربایش کار (چکیده)
15 - Modeling Energy and Performance of Phoenix++ based Parallel Programs (چکیده)
16 - Exploration of Ring Oscillator Based Temperature Sensors Network Accuracy on FPGA (چکیده)
17 - ENHANCING PERFORMANCE OF GRAPHICS PROCESSING UNITS THROUGH BETTER SCHEDULING OF CONCURRENT KERNELS (چکیده)
18 - FPGA Implementation of a Short Read Mapping Accelerator (چکیده)
19 - کاهش مصرف انرژی و دمای پردازنده‌های چندهسته‌ای برای زمانبند ربایش کار در اجرای برنامه‌های موازی (چکیده)
20 - مدیریت پویای دمای پردازنده‌های چندهسته‌ای در سطح سیستم‌عامل برای زمانبند ربایش کار زبان‌های موازی (چکیده)
21 - مدلی برای تخمین انرژی-کارایی برای برنامه‌های موازی مبتنی بر چارچوب Phoenix++ (چکیده)
22 - A Dynamic Special-Purpose Scheduler for Scheduling Concurrent Kernels on GPU (چکیده)
23 - Performance evaluation metrics for ring-oscillator-based temperature sensors on FPGAs: A quality factor (چکیده)
24 - Physical-aware predictive dynamic thermal management of multi-core processors (چکیده)
25 - طراحی و پیاده سازی یک میکرو وب سرور در یک ساختار درختی پیشنهادی مناسب برای اینترنت اشیا (چکیده)
26 - Thermal Management of FPGA-based Embedded Systems at Operating System Level (چکیده)
27 - GreenDPA: Thermal-Aware Execution of Data Parallel Applications (چکیده)
28 - جلوگیری از در هم کوبیدگی نخها در اجرای چند نخی حدسی حلقه (چکیده)
29 - Dynamic Task Priority Scaling for Thermal Management of Multi-core Processors with Heavy Workload (چکیده)
30 - A Platform for Dynamic Thermal Management of FPGA-Based Soft-Core Processors via Dynamic Frequency Scaling (چکیده)
31 - Implementing a High Throughput, Configurable and Parameterizable Packet Filtering Firewall on FPGA (چکیده)
32 - مدیریت پویای دمای مبتنی بر اولویت وظایف در پردازنده های چند هسته ای با بارکاری بالا (چکیده)
33 - Exploring Efficiency of Ring Oscillator- Based Temperature Sensor Networks on FPGAs (چکیده)
34 - Enhancing Energy Efficiency of Processor-Based Embedded Systems through Post-Fabrication ISA Extension (چکیده)
35 - A Predictive Task Migration Algorithm with Adaptive Migration Threshold for Dynamic Thermal Management of Multi-Core Processors (چکیده)
36 - Critical path-aware voltage island partitioning and floorplanning for hard real-time embedded systems (چکیده)
37 - High-level design space exploration of locally linear neuro-fuzzy models for embedded systems (چکیده)
38 - Scenario-based quasi-static task mapping and scheduling for temperature-efficient MPSoC design under process variation (چکیده)
39 - A new merit function for custom instruction selection under an area budget constraint (چکیده)
40 - Proactive task migration with a self-adjusting migration threshold for dynamic thermal management of multi-core processors (چکیده)
41 - A Neuro-Fuzzy Fan Speed Controller for Dynamic Thermal Management of Multi-core Processors (چکیده)
42 - راهکارهای نوین تخمین دمای پردازنده با استفاده از شمارنده‌های کارایی (چکیده)
43 - مدیریت پویای دمای آگاه از ویژگی های فیزیکی پردازنده های چند هسته ای با یک حسگر فیزیکی (چکیده)
44 - Physical-Aware Task Migration Algorithm for Dynamic Thermal Management of SMT Multi-core Processors (چکیده)
45 - An Adaptive Temperature Threshold Schema for Dynamic Thermal Management of Multi-Core Processors (چکیده)
46 - ویژگی های دمایی پردازنده های چند هسته ای چند نخی همزمان به منظور مدیریت و کنترل دمای پویا (چکیده)
47 - پیشگوی آگاه از مشخصات فیزیکی برای مدیریت پویای دمای پردازنده های چند هسته ای (چکیده)
48 - A Neuro-Fuzzy Edge Based Spectrum Sensing Processor for Cognitive Radios (چکیده)
49 - ارائه‌ی معماری و دستورالعمل‌های سفارشی جدید برای سفارشی‌سازی معماری پردازنده‌ی جاوا با هدف بهبود کارایی این نوع پردازنده (چکیده)
50 - A Combined Analytical and Simulation-Based Model for Performance Evaluation of a Reconfigurable Instruction Set Processor (چکیده)
51 - A Novel High Speed Residue to Binary Converter Design Based on the Three-Moduli Set {2n, 2n+1+1, 2n+1-1} (چکیده)
52 - ALU-Array based Reconfigurable Accelerator for Energy Efficient Executions (چکیده)
53 - A Novel Generic Three-Moduli set and its Optimum Arithmetic Residue to Binary converter (چکیده)
54 - Dual-Purpose Custom Instruction Identification Algorithm based on Particle Swarm Optimization (چکیده)
55 - Energy-Aware Design Space Exploration of RegisterFile for Extensible Processors (چکیده)
56 - Transaction Level Formal Verification using Timed Automata (چکیده)
57 - Instruction and Data Cache Peak Temperature Reduction Using Cache Access Balancing in Embedded Processors (چکیده)
58 - Securing Embedded Processors against Power Analysis based Side Channel Attacks using Reconfigurable Architecture (چکیده)
59 - Rapid Design Space Exploration of a Reconfigurable Instruction-Set Processor (چکیده)
60 - Software-Level Instruction-Cache Leakage Reduction Using Value-Dependence of SRAM Leakage in Nanometer Technologies (چکیده)
61 - Improving performance and energy efficiency of embedded processors via post-fabrication instruction set customization (چکیده)