بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Hossein Deldari


موارد یافت شده: 49

1 - یک الگوریتم جستجوی اول سطح کارامد گراف بر روی GPU و CPU (چکیده)
2 - Performance Evaluation of Two New Lightweight Real-Time Scheduling Mechanisms for Ubiquitous and Mobile Computing Environments (چکیده)
3 - An online context-aware mechanism for computation offloading in ubiquitous and mobile cloud environments (چکیده)
4 - محاسباتِ فراگیر (محاسبات همه‌جاحاضر)، ابزاری کاربردی جهت بهبودِ کیفیتِ فرآیندِ مدیریتِ بحران (چکیده)
5 - Characteristics and Categorization of Services in CLOUBI: A CLOud-based UBIquitous Architecture (چکیده)
6 - An online valuation-based sealed winner-bid auction game for resource allocation and pricing in clouds (چکیده)
7 - Load dispersion-aware VM placement in favor of energy-performance tradeoff (چکیده)
8 - Hierarchical VM Scheduling to Improve Energy and Performance Efficiency in IaaS Cloud Data Centers (چکیده)
9 - Pre-execution power consumption prediction of computational multithreaded workloads (چکیده)
10 - Improving the Scheduler’s Energy Saving Capability by Noting both Job and Resource Characteristics (چکیده)
11 - A job submission manager for large–scale distributed systems based on job futurity predictor (چکیده)
12 - A study on combinational effects of job and resource characteristics on energy consumption (چکیده)
13 - Predicting Job Failures in AuverGrid Based on Workload Log Analysis (چکیده)
14 - Multi-DaC Programming Model: A variant of Multi-BSP Model for divide-and-conquer Algorithms (چکیده)
15 - A bridging model for branch-and-bound algorithmson multi-core architectures (چکیده)
16 - Measurement of the latency parameters of the Multi-BSP model: a multicore benchmarking approach (چکیده)
17 - CycloidGrid: A proximity-aware P2P-based resource discovery architecture in volunteer computing systems (چکیده)
18 - A Parallel Quadtree Approach for Image Compression using Wavelets (چکیده)
19 - ADAPTIVE FUZZY ECHO SYSTEM OF ANTS IN GRID LOAD BALANCING (چکیده)
20 - Fuzzy Genetic Algorithm Parallelization for Dejong Function Optimization (چکیده)
21 - Proximity-Aware Resource Discovery Architecture in Peer-to-Peer based Volunteer Computing System (چکیده)
22 - JSM: Job Submission Manager for Large-Scale Distributed Systems based on Game Theory (چکیده)
23 - Localization in Wireless Sensor Networks Using Tabu Search and Simulated Annealing (چکیده)
24 - Parallel Algorithms for Automatic Database Normalization (چکیده)
25 - Multiprocessor Scheduling with Evolving Cellular Automata Based on Ant Colony Optimization (چکیده)
26 - Task Execution Availability Prediction in the Enterprise Desktop Grid (چکیده)
27 - A Linda-based Hierarchical Master-Worker Model (چکیده)
28 - The Study of the Relations Between Grid Job Failure Patterns and Workload Characteristics (چکیده)
29 - Job failure in grid environment based on workload characteristics (چکیده)
30 - Efficient Scheduling of Task Graphs to Multiprocessors Using A Combination of Modified Simulated Annealing and List based Scheduling (چکیده)
31 - Scheduling of scientific workflows using a chaos-genetic algorithm (چکیده)
32 - Parallel Implementation of Eye Detection Algorithm on Color Facial Images (چکیده)
33 - Distributed Resource Scheduling in Grid Computing Using Fuzzy Approach (چکیده)
34 - Fuzzy Cellular Background subtraction for urban Traffic applications (چکیده)
35 - روش جدیدبرای زمانبندی اقتصادی گردش کارها در گرید های محاسباتی (چکیده)
36 - خوشه بندی توافقی وزنی (چکیده)
37 - الگوریتمی جهت یافتن تناظر بین خوشه ها در خوشه بندی های متفاوت به منظور استفاده در خوشه بندی توافقی (چکیده)
38 - A Novel Fuzzy Background Subtraction Method Based on Cellular Automata for Urban Traffic Applications (چکیده)
39 - برنامه نویسی موازی مبتنی بر عاملهای سیار بر روی گریر (چکیده)
40 - An Economic Approach for Scheduling Dependent Tasks in Grid Computing (چکیده)
41 - an agent based service discover algorithm using agent directors for grid computing (چکیده)
42 - ایجاد تصویر mri با استفاده از ارزشیابی مئازی درخت BSP (چکیده)
43 - زمان بندی فازی کار موازی در محیط ناهمگن (چکیده)
44 - زمانبندی اقتصادی گردش کارها در گریدهای محاسباتی (چکیده)
45 - AOMP: An agent based OpenMP programming (چکیده)
46 - An Efficient Parallel Eye Detection Algorithm on Facial Color Images (چکیده)
47 - Fuzzy Traffic Light Control Using Cellular Automata for Urban Traffic (چکیده)
48 - Balancing Load in a Computional Grid Applying Adaptive Intelligent colonies of Ants (چکیده)
49 - An agent-based approch to grid programming (چکیده)