بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Leila Jafari


موارد یافت شده: 12

1 - ارزیابی کارایی نیتروژن در طی روند تاریخی اصلاح ارقام مختلف غلات در ایران: 2- ذرت (Zea mays L.) (چکیده)
2 - بررسی درجه ترکیب پذیری ارقام قدیم و جدید گندم با گیاه روغنی کلزا در سری های کشت مخلوط افزایشی (چکیده)
3 - ارزیابی کارایی نیتروژن در طی روند اصلاح ارقام مختلف غلات در ایران: 1-گندم (چکیده)
4 - ارزیابی توانایی بالقوه ترسیب کربن مزارع کلزا (Brassica napus L.) در استان خراسان رضوی (چکیده)
5 - تاثیر مراحل کنترل بر شاخص های اکولوژیکی علف های هرز در مزرعه شوید (Anethum graveolens L.) تحت تاثیر تاریخ کاشت در شیروان (چکیده)
6 - بررسی عملکرد گیاه داروئی سیاهدانه (Nigella sativa L.) در کشت مخلوط با نخود (Cicer arietinum L.) و لوبیا (L. Phaseoluse vulgaris) (چکیده)
7 - ارزیابی شاخصهای اکولوژیکی تنوع علفهای هرز شوید تحت تأثیر تاریخ کاشت و مرحله کنترل علف هرز (چکیده)
8 - برآورد پیامدهای زیست محیطی بوم نظام های زراعی استان خراسان تحت مدیریت رایج (چکیده)
9 - بررسی تناسب کشاورزی بوم سازگار (زیستی) در استان ایلام (چکیده)
10 - بررسی وضعیت پایداری بوم نظام های کشاورزی در کشور (چکیده)
11 - تاثیر تغییر اقلیم بر کشاورزی ایران: پیش بینی وضعیت اگروکلیماتیک آینده (چکیده)
12 - Phytotoxicity and stimulatory impacts of nanosized and bulk titanium dioxide on fennel (Foeniculum vulgare Mill (چکیده)