بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: M Ramezani


موارد یافت شده: 13

1 - Drinking water treatment sludge as an effective additive for biogas production from food waste; kinetic evaluation and biomethane potential test (چکیده)
2 - Electromagnetic Modeling of an Enclosure with an Aperture Excited by an External Thin Wire (چکیده)
3 - Promising gene delivery system based on polyethylenimine-modified silica nanoparticles (چکیده)
4 - بررسی محیط کشت های مختلف جهت تکثیر باکتری نماتدکش . Bacillus subtilis (چکیده)
5 - Relationship Between Effective Factors of Customer Perception and Purchase Intention (چکیده)
6 - بررسی جدایه های باسیلوس افزایش دهنده رشد گیاه در کلونیزاسیون ریشه گوجه فرنگی و کاهش جمعیت Meloidogyne javanica (چکیده)
7 - Comparative study of starting age of training, training background, sport achievement and performance consistency of Iranian elite wrestlers and six other countries (چکیده)
8 - The first report of Bacillus pumilus influence against Meloidogyne javanica in Iran (چکیده)
9 - The nematicidal potential of local Bacillus species against the root-knot nematode infecting greenhouse tomatoes (چکیده)
10 - بررسی فعالیت آنتاگونیستی جدایه هایBacillus spp در کنترل بیماری ریشه گرهی گوجه فرنگی (چکیده)
11 - غربالگری تعدادی از جدایه های باسیلوس دارای قابلیت بالا در تولید بیوفیلم از فراریشه گوجه فرنگی (چکیده)
12 - کنترل بیولوژیک نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی توسط باسیلوس های ناحیه ریزوسفر در شرایط آزمایشگاه (چکیده)
13 - ارزیابی اثر باکتری های گرم مثبت اندوسپوردار فراریشه در کنترل نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی (چکیده)