بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Masoud Karimipour


موارد یافت شده: 17

1 - Structural verification and optical characterization of SiO2–Au–Cu2O nanoparticles (چکیده)
2 - Room temperature magnetization in Co-doped Anatase phase of TiO2 (چکیده)
3 - Room Temperature Magnetization of Co-doped TiO2Thin Films Prepared by Spray Pyrolysis Technique (چکیده)
4 - Simple Synthesis of Superparamagnetic MagnetiteNanoparticles and Study of Their Magnetic, Optical and Structural Properties for Biomedical Applicationsl (چکیده)
5 - Study of Cobalt-Doped SnO Thin Films (چکیده)
6 - Effect of Annealing Temperature on the Structural and Magnetic Properties of Co-Doped TiO2 Nanoparticles via Complex-Polymer Sol–Gel Method (چکیده)
7 - INVESTIGATING THE EFFECT OF COPPER IMPURITY AND HEATING ON THE SURFACE MORPHOLOGY, NANOSTRUCTURAL AND OPTICAL PROPERTIES OF CU DOPED COBALT OXIDE THIN FILMS (چکیده)
8 - سنتز نانو ذرات اکسید کبالت با ناخالصی مس به روش سل - ژل و بررسی خواص ساختاری آن ها (چکیده)
9 - سنتز نانوساختارهای گل خوشه ای اکسید روی بوسیله ی یک روش ساده ی هیدروترمال (چکیده)
10 - سنتز نانوذرات اکسید قلع با ناخالصی کبالت به روش سل – ژل و بررسی خواص ساختاری و اپتیکی آنها (چکیده)
11 - اثر ناخالصی Al در خواص نانوساختاری لایه نازک TiO2به روش اسپری پایرولیزیز (چکیده)
12 - خواص اپتیکی و اثر بازپخت فیلمهای نازک Tio2:Al به روش اسپری پایرولیزیز (چکیده)
13 - لایه نشانی و مطالعه اثر ناخالصی Al و بازپخت لایه هادرخواص ساختاری و اپتیکی لایه نازک TiO2 (چکیده)
14 - Comparative investigation on bactericidal activity of TiO2 based thin film on indicator pathogenic gram positive and gram negative bacteria (چکیده)
15 - Activity of genetically engineered luminescent bacteria on TiO2-coated glass (چکیده)
16 - Synthesis of Cobalt oxide and Cu doped Cobalt Oxide for Biosensor (چکیده)
17 - ساخت سلول های خورشیدی از لایه های نانو بلوری متخلخل تبتانیای حساس شده به رنگ (چکیده)