بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohammad Reza Lotfalipour


موارد یافت شده: 137

1 - بررسی اثرات تغییر اقلیم بر توسعه بخش کشاورزی ایران و رفاه خانوار و برنامه های دولت برای سازگاری با تغییر اقلیم (چکیده)
2 - Heterogeneous effects of energy consumption structure on ecological footprint (چکیده)
3 - Studying the Effects of Climate Change on Macro Economy Sectors using Recursive Dynamic Computable General Equilibrium Approach: Evidence from Iran (چکیده)
4 - Natural resources: A curse on welfare? (چکیده)
5 - The Optimal Allocation of Iran\\\'s Natural Gas (چکیده)
6 - Governance in Electricity Regulatory Frameworks: A Comparative Assessment (چکیده)
7 - بررسی اثر رانت منابع نفت و گاز و کیفیت حکمرانی بر شاخص تخریب منابع زیست محیطی در منتخب کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (چکیده)
8 - اندازه گیری ارزش ریسک شرطی پرتفوی با استفاده از روش FIGARCH-EVT در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
9 - بررسی عوامل مؤثر بر رشد بخش کشاورزی و کل اقتصاد ایران با تاکید بر مخارج دولتی و اجزای آن (چکیده)
10 - - بررسی تاثیر برند سازی جایگاه های سوخت بر الگوی عرضه فراورده های نفتی و مدیریت مصرف مشتریان (چکیده)
11 - بررسی تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر حجم تسهیلات بانکی دریافتی توسط شرکتهای پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
12 - بررسی اثر مالیات بر ارزش افزوده بر بیکاری در ایران (چکیده)
13 - بررسی تاثیر گرایش بازار، قابلیت بازاریابی برنوآوری پایدار (مطالعه موردی شرکت های تعاونی شهرستان بجنورد) (چکیده)
14 - جایگاه و نقش کارآفرینی زنان در رشد اقتصادی و توسعه پایدار (چکیده)
15 - بررسی تاثیر سطح مهارت (به تفکیک جنسیت) بر ارزش افزوده صنایع بزرگ ایران (چکیده)
16 - بررسی تاثیر همه گیری بیماری کوئید-۱۹ بر میزان استفاده از شبکه های اجتماعی در بین افراد ۲۰ تا ۴۰ سال شهرستان بجنورد (چکیده)
17 - نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی خودبازگشت برداری (VAR) (چکیده)
18 - اقتصاد قرآنی (چکیده)
19 - بررسی اثر توسعه مالی بر توسعه صادرات کشاورزی ایران طی سال های 1359-1388 (چکیده)
20 - - امکان سنجی استفاده از روش های مختلف تأمین مالی بین المللی در طرح بهسازی و نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع) (چکیده)
21 - شیوه های نوین تامین مالی پروژه های توسعه شهری در هند (چکیده)
22 - آسیب شناسی شیوه های تامین مالی انجام شده در طرح بهسازی و نو سازی بافت پیرامونی حرم مطهر (چکیده)
23 - ررسی رابطه درآمدهای نفتی، درآمدهای مالیاتی، درجه بازبودن تجاری و رشد اقتصادی در ایران (چکیده)
24 - بررسی پیوند بخش نفت با سایر بخش های اقتصادی در منطقه غرب خوزستان (چکیده)
25 - بررسی ظرفیت توسعه اقتصادی مناطق نفت خیز با استفاده از جدول داده-ستانده منطقه ای (چکیده)
26 - بررسی اثر مخارج دولت بر کیفیت محیط زیست در ایران (چکیده)
27 - اثر اقتصاد دانش بنیان بر کیفیت محیط زیست در ایران (چکیده)
28 - بررسی کارایی فنی و بازدهی نسبت به مقیاس شرکت‌های توزیع برق استان خراسان رضوی درسال 1391 به روش تابع مرزی تصادفی ( SFA) (چکیده)
29 - بررسی اثر رشد جمعیت، آلودگی محیط زیست بررشد اقتصادی در ایران (چکیده)
30 - بررسی مسائل زیست محیطی و راهکارهای بهره برداری پایدار آن (چکیده)
31 - بررسی مسایل زیست محیطی و پیش بینی حد آستانه ای درآمد و انتشار در اقتصاد ایران (چکیده)
32 - بررسی تاثیر رانت منابع طبیعی و حکمرانی خوب بر رفاه کشورهای درحال‌توسعه: پدیده نفرین رفاه و رویکرد رگرسیون کوانتایل (چکیده)
33 - بررسی مسائل زیست محیطی و راهکارهای بهره برداری پایدار آن (چکیده)
34 - How Good Governance (GG) Affects Diaspora Motivations for Remittances to Iran (چکیده)
35 - تعیین مقدار بهینه قدرت بازار برای حداکثر سازی عملکرد صنعت بانکداری (چکیده)
36 - ارزیابی اثرات شوک متغیرهای تراز پرداخت‌ها بر متغیرهای کلان اقتصادی منتخب با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری عامل افزوده (FAVAR) (چکیده)
37 - تأثیر تکان ههای داخلی و خارجی بر صنعتی شدن اقتصاد ایرا ن (چکیده)
38 - تعیین مقدار بهینٔه تمرکز بازار برای حداکثرسازی ثبات صنعت بانکداری (چکیده)
39 - رابطه بین انتشار گاز کربنیک، رشد اقتصادی و شدت آلودگی کشورها در سطوح مختلف توسعه با استفاده از 3GR مدل (چکیده)
40 - The Effects of Green Tax Implementation on Labor Demand in Iranian Industry Sector (چکیده)
41 - بررسی اثر قومیت بر ترجیح‌های زمانی: شواهدی از افغانستان (چکیده)
42 - Evaluating the Impacts of Balance of Payments Variables Shock on Selected Macroeconomic Variables Using FAVAR (چکیده)
43 - بررسی اثر مالیات بر ارزش افزوده بر تورم در ایران (چکیده)
44 - تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر تراز تجاری در ایران و منتخبی از کشورهای در حال توسعه (چکیده)
45 - بررسی تاثیرمالیات بر ارزش افزوده بر اشتغال در استان های ایران ( رهیافت اقتصاد سنجی فضایی ) (چکیده)
46 - The Optimal Allocation of Iran s Natural Gas (چکیده)
47 - مدل مناسب اوراق وقفی تأمین مالی فضاهای عمومی پیرامون حرم رضوی (ع) (چکیده)
48 - بررسی رابطه بین نرخ سود بانکی و نرخ ارز در اقتصاد ایران با استفاده از الگوریتمهای فرا ابتکاری (چکیده)
49 - یکپارچگی اقتصادی ایران در حوزه cis (چکیده)
50 - تاثیر موانع تعرفه های گمرکی و نرخ ارز در تابع تقاضای واردات کشور- مروری انتقادی بر سیاست های تجاری و ارزی کشور در راستای حمایت از تولید ملی (چکیده)
51 - تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری غیرنفتی ایران: رهیافت الگوی تلاطم تصادفی (چکیده)
52 - راهبردهای افزایش مقاومت پذیری اقتصاد ایران با نگاهی به آینده اقتصاد مقاومتی (چکیده)
53 - بررسی آثار شوک برداشت از منابع بانکی بر مصرف و سرمایه گذاری در اقتصاد ایران )رویکرد DSGE (چکیده)
54 - بررسی تأثیر شوک‌های پایداری اقتصاد کلان بر شاخص قیمت سهام در ایران با استفاده از رویکرد مدل خودرگرسیون برداری بیزین -BVAR- (چکیده)
55 - بررسی امکان استفاده از اوراق وقف و قرض الحسنه برای تامین مالی فضاهای عمومی در بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا -ع- (چکیده)
56 - Estimation of water demand function in agricultural, urban and industrial sectors in Mashhad Plain (چکیده)
57 - تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری ایران: رهیافت الگوی تلاطم تصادفی نامتقارن (چکیده)
58 - بررسی سیاست توسعه کشت زعفران در راستای کاهش مصرف آب در دشت مشهد (چکیده)
59 - بررسی یکپارچگی اقتصادی ایران با روسیه در حوزه CIS و شرط مارشال- لرنر (چکیده)
60 - آثار رشد اقتصادی بخش صنعت بر کیفیت محیط زیست در ایران (کاربرد مدل خودتوضیحی با وقفه گسترده) (چکیده)
61 - ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﯿﻦ اﻧﺮژی و ﻧﯿﺮویﮐﺎر در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان )ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی زیست محیطی (چکیده)
62 - اثرات نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی در ایران: یافته‌هایی جدید با رویکرد غیرخطی (چکیده)
63 - مقایسه آثار اختلالی ناشی از قراردادهای نفتی ایران (IPC (و قراردادهای مشارکت در تولید ( PSC (با استفاده از مدل برنامهریزی پویای تصادفی: مطالعه موردی میدان آزادگان جنوبی* (چکیده)
64 - مطالعه عوامل اثرگذار بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی با استفاده از مدل های ناپارامتریک و شبه پارامتریک تحلیل بقا (چکیده)
65 - مقایسه تطبیقی رژیم مالی قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC) و قراردادهای مشارکت در تولید (PSC) (چکیده)
66 - بررسی اثر سرریز تلاطم قیمت در بازارهای بین المللی نفت، بنزین و سوخت دیزل (چکیده)
67 - بررسی شبه پارامتریک رشد اقتصادی و شهرنشینی در انتشار گاز CO2 (مطالعه موردی: کشورهای آسیایی) (چکیده)
68 - شناسایی زنجیره های تولید در مناطق نفت‌خیز ایران با بکار گیری الگوی ALP (چکیده)
69 - Optimization of Various Bank Loans Based on Capital Asset Pricing Model (CAPM) (Case Study of Bank Melli) (چکیده)
70 - بررسی و مقایسه تأثیر نیروی انسانی ماهر و غیر ماهر بر ارزش افزوده کارگاههای بزرگ صنعتی در ایران (چکیده)
71 - بررسی نرخ وصول در قرار دادهای مشارکتی و بازده ثابت با استفاده از نظریه بازیها (چکیده)
72 - نقش کارایی انرژی در بهبود محیط زیست در کشورهای منتخب صادرکننده نفت (به روش داده های تابلویی) (چکیده)
73 - تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر مربوط بودن سود در تعیین ارزش بازار سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
74 - شناسایی زنجیره‌های تولید در مناطق نفت خیز ایران (چکیده)
75 - مطالعه عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی با تأکید بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران (چکیده)
76 - بررسی رابطه علّی میان شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف کننده در اقتصاد ایران (چکیده)
77 - بررسی رابطه میان مصرف انرژی، رشد اقتصادی و صادرات در بخش صنعت ایران (تحلیل مبتنی بر داده های پانل) (چکیده)
78 - بررسی رابطه بین صنعتی شدن، مصرف انرژی و کیفیت محیط زیست (چکیده)
79 - بررسی تأثیر شاخص‌های سلامت بر رشد اقتصادی: (مطالعه موردی کشورهای عضو ECO (چکیده)
80 - بررسی آثار تغییرات نرخ ارز حقیقی مؤثر، صادرات و واردات بر تراز تجاری ایران (چکیده)
81 - ارائه یک الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات ارزی در بازار ارز ایران: روش مارکوف سوئیچینگ گارچ (چکیده)
82 - مقایسه نتایج برآورد جدول داده ستانده منطقه ای با روش های - CHARM و AFLQ (مطالعه موردی: استان بوشهر) (چکیده)
83 - مقایسه نتایج جدول داده- ستانده استان خوزستان،برآورد شده از دو روش CHARM و AFLQ (چکیده)
84 - مقایسه الگو‌های رشد لجستیک، لجستیک هاروی و هاروی در پیش‌بینی مصرف برق بخش‌های اقتصادی در ایران (چکیده)
85 - اثر باز بودن تجاری بر بهره وری کل عوامل تولید در صنایع بزرگ ایران (چکیده)
86 - برآورد توابع تقاضای برق در بخش های خانگی و صنعتی ایران با به‌کارگیری الگوی سری زمانی ساختاری (STSM) (چکیده)
87 - INVESTIGATING RELATIONSHIP BETWEEN POWER CONSUMPTION AND ECONOMIC GROWTH IN IRAN DURING 1966-2010 (چکیده)
88 - Impact of Financial Development on the Environmental Quality in Iran (چکیده)
89 - The Environmental Issues and Forecasting Threshold of Income and Pollution Emissions in Iran Economy (چکیده)
90 - The Impact of Exchange Rate Volatility on Trade Balance of Iran (چکیده)
91 - نهادهای انتخاباتی و گرایش‌های بودجه‌‌ای ملی و منطقه‌ای نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران: تحلیل محتوای تذکرات نمایندگان دوره هشتم (چکیده)
92 - نهادهای انتخاباتی و مشکل منبع مشاع در بودجه‌ریزی عمرانی کشور (چکیده)
93 - A Look at Oil Revenues Effect on Agriculture Section in Iran (چکیده)
94 - تاثیر اینترنت بر صادرات ایران به ده کشور منتخب در حوزه تجارت خارجی (چکیده)
95 - Investigation the Influencing Mechanisms & Short Term - Long Term Dynamism Impact of Iran’s Oil Revenues on Value Added in Agriculture (چکیده)
96 - اثر رشد اقتصادی، تجارت و توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست در ایران(بر اساس شاخص ترکیبی) (چکیده)
97 - بررسی ظرفیت بهینه تولید انرژی با استفاده از برنامه ریزی فازی مطالعه موردی نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتی (چکیده)
98 - اندازه گیری قدرت بازار برق ایران براساس یک الگوی انحصار چندجانبه ی پویا (چکیده)
99 - بررسی تأثیر کاهش موانع تعرفه ای بر واردات کل کالا در ایران با استفاده از مدل ARDL باند (چکیده)
100 - Forecasting Tehran Stock Exchange Return; Kalman Filter Approach (چکیده)
101 - The Optimum Oil Revenue in Iran (چکیده)
102 - Trade Openness and Inflation. Evidence from MENA Region Countries (چکیده)
103 - Exchange Rate Impacts on Investment of Manufacturing Sectors in Iran (چکیده)
104 - Prediction of CO2 Emissions in Iran using Grey and ARIMA Models (چکیده)
105 - بررسی تاثیر مخارج دولت بر رشد بخش کشاورزی و کل اقتصاد ایران (چکیده)
106 - بررسی مسائل زیست محیطی و پیش بینی انتشار دی اکسید کربن در اقتصاد ایران (چکیده)
107 - بررسی جامعه شناختی دلایل پس اندازکردن و شیوه های آن نزد مردم مشهد به روش « رویش نظریه » (چکیده)
108 - بررسی همگرایی اقتصادی میان ایران و کشورهای آمریکای لاتین (کاربرد مدل جاذبه) (چکیده)
109 - بررسی تأثیر الحاق به سازمان جهانی تجارت بر صادرات برق ایران (چکیده)
110 - تأثیر تجدید ساختار بر بهره وری در صنعت برق ایران (چکیده)
111 - نقش دولت در تامین مالی احیای بافت‌های فرسوده (چکیده)
112 - بررسی تأثیر شاخص‌های سلامت بر رشد اقتصادی ایران (چکیده)
113 - بررسی رابطه‎ی انتشار دی‌اکسیدکربن با رشد اقتصادی، انرژی و تجارت در ایران (چکیده)
114 - نقش دولت در تامین منابع مالی احیای بافت‌های فرسوده (چکیده)
115 - اهمیت عوامل ارادی وغیر ارادی بر ترک شغل خود اشتغالان و دستمزد بگِیران در ایران (چکیده)
116 - شیوه های نوین تامین مالی پروژه های شهری در هند (چکیده)
117 - مدل سازی تبانی واح دهای تولیدی در بازار برق با کمک نظریه بازی ها (چکیده)
118 - بررسی تحلیلی مسئله مهاجرت، دلایل و پیامدهای اقتصادی آن (چکیده)
119 - ابزار نوین افزایش اعتبار مالی در تأمین بودجه پروژه های شهری و تجارب جهانی مرتبط (چکیده)
120 - بررسی تأثیر سلامت بر توسعه اقتصادی و سازگاری آن با آموزه های اسلامی (چکیده)
121 - اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل بهره‌وری نهاده‌های تولیدی صنایع کوچک و متوسط درصنایع شهرک صنعتی توس (چکیده)
122 - بررسی عوامل مؤثر بر تغییر انتشار دی‌اکسیدکربن در اقتصاد ایران (چکیده)
123 - Economic growth, CO2 emissions, and fossil fuels consumption in Iran (چکیده)
124 - آزادسازی تجاری و اثرپذیری بخش کشاورزی ایران از تکانه های ناشی از آن (چکیده)
125 - ‎قیمت‌گذاری بهینه گاز طبیعی در شرکت گاز خراسان بزرگ با استفاده از روش رمزی (چکیده)
126 - بررسی و برآورد عوامل موثر بر تقاضای برق خانگی در استان خراسان (چکیده)
127 - تعیین الگوی بهینه تلفیق زراعت- گاوداری: کاربرد برنامه ریزی خطی پویا (چکیده)
128 - اثر الحاق به WTO بر بخش کشاورزی اقتصاد ایران (چکیده)
129 - Economic consequences of obesity (چکیده)
130 - ارزیابی هزینه- فایده و تحلیل حساسیت مجتمع مس سرچشمه (چکیده)
131 - بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب کارآفرینی در مقایسه با اشتغال دستمزدی دانش آموختگان: مطالعه موردی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
132 - علم، مکتب و سیستم اقتصاد اسلامی (چکیده)
133 - بررسی ارتباط بین بهره وری، تولید و صادرات کشاورزی و تاثیر بی ثباتی آن بر رشد بخش کشاورزی (چکیده)
134 - اثر الحاق به WTO بر صنایع غذایی استان از نگرش مدیران (چکیده)
135 - ارزیابی کارایی تکنیکی و روند بهره وری در صنایع ایران (چکیده)
136 - بررسی وضعیت اقتصادی - اجتماعی عشایر شهرستان شیروان و ارایه راهکارهای مناسب جهت ساماندهی به زندگی آنان (چکیده)
137 - تخمین تابع تقاضای گاز طبیعی در مصارف خانگی شهر تهران (چکیده)