بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Morteza Kashaninejad


موارد یافت شده: 16

1 - اثر افزودن کربوکسی متیل سلولز، صمغ دانه مرو و میزان چربی بر خصوصیات خامه کم چرب شیر شتر (چکیده)
2 - The Effect of Temperature and Transmembrane Pressure on the Camel Milk Ultrafiltration Performance: An Optimization Study (چکیده)
3 - مدلسازی سینتیکی شار و مقاومت هیدرولیکی کل فرآیند اولترافیلتراسیون شیرشتر: بررسی اثر دما و اختلاف فشار در عرض غشاء (چکیده)
4 - مدلسازی سینتیکی شار و مقاومت هیدرولیکی کل فرآیند دیافیلتراسیون شیرشتر: بررسی اثر pH و غلظت نمک (چکیده)
5 - مدلسازی ویژگی‌های فیزیکی (ویسکوزیته، دانسیته و رنگ) شیر شتر به‌عنوان تابعی از درصد چربی و دما (چکیده)
6 - The effect of pH and NaCl on the diafiltration performance of camel milk (چکیده)
7 - Influence of thermosonication treatment on the average size of fat globules, emulsion stability, rheological properties and color of camel milk cream (چکیده)
8 - تاثیر صمغ ها بر رئولوژی دینامیک ماست فوری شتر: بهینه سازی با استفاده از طرح آزمایشی مخلوط و الگوریتم کرم شب تاب (چکیده)
9 - Fatty acid composition, rheological and thermal properties of butter from sheep’s and omega-3 cow’s milks (چکیده)
10 - The effects of different gums and their interactions on the rheological properties of instant camel yogurt: a mixture design approach (چکیده)
11 - شناسایی تقلبات شیر شتر با استفاده از مدل سازی تغییرات رنگی توسط پردازش تصویر و روش متقاطع مخلوط فرایند (چکیده)
12 - بهینه یابی و ارزیابی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی کره حاوی آلفالینولنیک اسید اکسترود شده با استفاده از روش های سطح پاسخ و تحلیل مولفه های اصلی (چکیده)
13 - Effect of extrusion conditions and storage temperature on texture, colour and acidity of butter (چکیده)
14 - بررسی اثر دما بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی کره های گاوی و گوسفندی (چکیده)
15 - بهینه سازی شرایط اکستروژن و نگهداری کره حاوی آلفالینولنیک اسید با استفاده از روش سطح پاسخ (چکیده)
16 - تکنولوژی بسته بندی میوه هاوسبزیجات برش خورده (چکیده)