بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mostafa Jafarian


موارد یافت شده: 18

1 - Effect of Ca(NO3)2 coating on chemical and mechanical properties and bruise susceptibility of Golden Delicious and Red Delicious apples during storage (چکیده)
2 - بررسی تاثیرنوع گاو آهن و سرعت شخم زنی و عمق کار بر مدل توزیع خاک بر روی زمین (چکیده)
3 - بررسی تأثیر میزان غلظت کلریدکلسیم دوآبه بر برخی خواص مکانیکی سیب طی دوره انبارمانی (چکیده)
4 - بررسی اثر مواد پوششی بر خواص حسی و شاخص بریکس سیب طی انبارمانی جهت کاهش ضایعات (چکیده)
5 - بهبود استحکام مکانیکی بیومواد با استفاده از پوشاننده کلریدکلسیم دوآبه (چکیده)
6 - کاهش حساسیت بیومواد به بارهای ضربه ای با استفاده از مواد پوششی طی دوره انبارمانی (چکیده)
7 - تحلیل سیستم تهویه سردخانه سیب و شبیه سازی با نرم افزار فلوانت (چکیده)
8 - بررسی اثر پوشش کلریدکلسیم دوآبه بر خواص شیمیایی سیب در شرایط مختلف انبارداری (چکیده)
9 - آنالیز انرژی مصرفی در تولید محصولات عمده زراعی شرکت سهامی زراعی خضری (چکیده)
10 - طراحی دستگاه برداشت زرشک برای مصارف تازه خوری (چکیده)
11 - تعیین برخی خواص فیزیکی خرما زاهدی (چکیده)
12 - طراحی دستگاهی برای جدایش مکانیزه دانه کدو آجیلی (چکیده)
13 - بهینه سازی سیستم تهویه در گاوداریها برای توزیع یکنواخت دما (چکیده)
14 - جداساز خاک برای کاهش ضایعات فرآوری چغندر قند (چکیده)
15 - ارائه الگوی بهینه مکانیزاسیون شهرستان درگز (چکیده)
16 - طراحی دستگاه هوادهی چمن (مدل حفره زنی) (چکیده)
17 - تحلیل تلفات حرارتی در مرغداریها به کمک معادلات اساسی (چکیده)
18 - بررسی وضعیت تعاونی های کشاورزی در ایران و جهان و مقایسه شاخص های کمی و کیفی آنها (چکیده)