بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Nader Jahangiri


موارد یافت شده: 20

1 - بررسی حافظه ی اجرایی در میان کودکان فارسی زبان مبتلا به آسیب زبانی ویژه (چکیده)
2 - بررسی چگونگی درک زمان افعال در چهارچوب معناشناسی پیش فرض براساس نتایج به دست آمده از ردیابی چشمی (چکیده)
3 - Foreign Accent Syndrome: Neurolinguistic Description of a New Case (چکیده)
4 - تأثیر خط بریل عربی بر بریل فارسی (چکیده)
5 - تأثیر خط بریل عربی بر بریل فارسی (چکیده)
6 - Split-Ergative Morphology in Hindi/Urdu, Pashto & Balochi Languages (چکیده)
7 - تاثیر خط بریل عربی بر بریل فارسی (چکیده)
8 - علت شناسی اختلال لکنت زبان رشدی با تاکید بر مسائل زبانی (چکیده)
9 - subcortical organization of Languages in Bilingual Brain (چکیده)
10 - The collapse of Persian pronoun in different social context (چکیده)
11 - Subcortical Organization of Languages in Bilingual Brain (چکیده)
12 - An Intelligent System Based on Fuzzy Probabilities for Medical Diagnosis - A Study in Aphasia Diagnosis (چکیده)
13 - منشائ کسره اضافه در زبان فارسی (چکیده)
14 - گسترش وازگانی و ساختاری زبان نوشتاری دانش آموزان مقطع ابتدایی بر اساس متغیر طبقه اجتماعی در چارچوب نظریه بازیل برنشتاین (چکیده)
15 - استفاده از دستور واژی - نقشی در طراحی ماشین ترجمه انگلیسی به فارسی (چکیده)
16 - الگوی ساختاری- نقشی برای سبک شناسی گفتمان انتقادی (چکیده)
17 - ترجمه ماشینی (چکیده)
18 - فرآيند ترجمه ماشيني و محدوديت هاي آن (چکیده)
19 - انسجام واژگاني در داستان هاي كوتاه فارسي براي كودكان (چکیده)
20 - تبدیل عدد یک به نشانه نکره در زبان فارسی (چکیده)