بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Nasser Reza Arghami


موارد یافت شده: 52

1 - AN EXTENSION OF THE OUTLIER MAP FOR VISUALIZING THE CLASSIFICATION RESULTS OF THE MULTI-CLASS SUPPORT VECTOR MACHINE (چکیده)
2 - Some theoretical results concerning non parametric estimation by using a judgment poststratification sample (چکیده)
3 - Exp-Kumaraswamy Distributions: Some Properties and Applications (چکیده)
4 - Maximal Invariant and Weakly Equivariant Estimators (چکیده)
5 - A TEST OF GOODNESS OF FIT BASED ON GINI INDEX (چکیده)
6 - Least-squares approach to regression modeling in full interval-valued fuzzy environment (چکیده)
7 - Efficiency of ranked set sampling in entropy estimation and goodness-of-fit testing for the inverse Gaussian law (چکیده)
8 - Quantile Estimation Using Ranked Set Samples from a Population with Known Mean (چکیده)
9 - Improved entropy based test of uniformity using ranked set samples (چکیده)
10 - رهیافتی برای تعیین برآوردگرهای هم وردا (چکیده)
11 - Goodness-of-Fit Tests Based on Correcting Moments of Entropy Estimators (چکیده)
12 - Permutation-based tests of perfect ranking (چکیده)
13 - Testing normality based on new entropy estimators (چکیده)
14 - Goodness of Fit Tests based on correcting moments of modified entropy (چکیده)
15 - Monte Carlo comparison of five exponentiality tests using different entropy estimates (چکیده)
16 - Testing exponentiality based on characterizations of the exponential distribution (چکیده)
17 - Monte Carlo comparison of seven normality tests (چکیده)
18 - Statistical Evidences in Type-II Censored Data (چکیده)
19 - A New Estimator of Entropy (چکیده)
20 - Testing exponentiality using transformed data (چکیده)
21 - Renyi entropy properties of records (چکیده)
22 - رکوردها در توزیع بتا (چکیده)
23 - شواهد آماری قسمت دوم: قانون درستنمایی و معایب p-مقدار به عنوان پشتیبانی داده ها از فرضیه صفر (چکیده)
24 - On the dynamic survival entropy (چکیده)
25 - شواهد آماری: تفسیر نتایج آزمون های آماری کلاسیک (چکیده)
26 - مقایسه برآوردگرهای مختلف آنتروپی و توان آزمونهای نمایی بودن مبتنی بر برآوردگرهای آنتروپی (چکیده)
27 - آزمون نیکویی برازش توزیع های نرمال و نمایی بر مبنای برآوردگرهای جدید آنتروپی (چکیده)
28 - مقایسه بعضی از روشهای استنباط شواهدی برای ضریب رگرسیون (چکیده)
29 - Testing Exponentiality Based on Record Values (چکیده)
30 - Renyi entropy properties of order statistics (چکیده)
31 - reducing bias and variance by sample inflation (چکیده)
32 - برآوردیابی برای ناحیه کوچک (چکیده)
33 - Characterizations based on Rényi entropy of order statistics and record values (چکیده)
34 - Telescopic families of descrete life distributions (چکیده)
35 - رگرسیون فازی (چکیده)
36 - آزمون متقارن بودن توزیع بر اساس آنتروپی (چکیده)
37 - Testing exponentiality based on type II censored data and a new cdf estimator (چکیده)
38 - Potential statistical evidence in experiments and Renyi information (چکیده)
39 - Relations between renyi distance and Fisher information (چکیده)
40 - Statistical Evidence in Experiments and in Records Values (چکیده)
41 - Testing exponentiality based on Kullback-Leibler information with progressively Type-II censored data (چکیده)
42 - Characterization of the beta type I distribution by properties of record values (چکیده)
43 - مقایسه اثر تمرین جسمانی و تصویر سازی ذهنی تصادفی و قالبی بر عملکرد و یادگیری تکلیف ردیابی (چکیده)
44 - Comparison of record data and random observations based on statistical evidence (چکیده)
45 - برخی از معیارهای پشتیبانی از فرضیه های آماری (چکیده)
46 - Entropy properties of record statistics (چکیده)
47 - Some Characterizations Based on Entropy of Order Statistics and Record Values (چکیده)
48 - Nonparametric confidence and tolerance intervals from record values data (چکیده)
49 - Comparing the fisher information in record values and iid observations (چکیده)
50 - SOME UNIVARIATE STOCHASTIC ORDERS ON RECORD VALUES (چکیده)
51 - On the Fisher information in record values (چکیده)
52 - مقایسه اثر تمرین جسمانی و تصویر سازی ذهنی تصادفی و قالبی بر عملکرد و یادگیری تکلیف ردیابی (چکیده)