بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Reyhaneh Darsouei


موارد یافت شده: 22

1 - Pathogenicity of native isolates of entomopathogenic fungi Beauveria and Metharizium genera on Microcerotermes diversus (Blattodea: Termitidae) in the laboratory (چکیده)
2 - بررسی سیستم دفاعی Spodoptera exigua در مقابل نماتود Steinerenma carpocapsae و باکتری هم¬زیست Xenorhabdus nematophila و برخی عوامل دخیل در زهرآگینی (چکیده)
3 - Natural enemies of the sugar beet army worm, Spodoptera exigua (Lepidoptera: Noctuidae) in north-east Iran (چکیده)
4 - The role of pilin protein of Xenorhabdus nematophila against immune defense reactions of insects (چکیده)
5 - Immune defense components of Spodoptera exigua larvae against entomopathogenic nematodes and symbiotic bacteria (چکیده)
6 - A bethylid (Hymenoptera: Bethylidae) as promising biocontrol agent of rosaceous long horn beetle, Osphranteria coerulescens (Coleoptera: Cerambycidae) (چکیده)
7 - Differential change patterns of main antimicrobial peptide genes during infection of entompathogenic nematode and their symbiotic bacteria (چکیده)
8 - شناسایی دشمنان طبیعی پروانه برگخوار چغندرقند Spodoptera exigua (چکیده)
9 - بررسی سیستم دفاعی Spodoptera exigua در مقابل نماتود بیمارگر حشرات: نوسان سکروپین و سلول¬های خونی در طول آلودگی (چکیده)
10 - واکنش دفاع سلولی و هومرال برگخوار چغندر قند در مقابل نماتود بیمارگر حشرات (چکیده)
11 - Dissecting the immune defence against the entomopathogenic nematodes: fluctuation of Cecropin and haemocytes during infection of Spodotera exigua (چکیده)
12 - کاوش در نقش نماتود Steinernema carpocapsae، باکتری Xenorhabdus nematophila و کمپلکس نماتود-باکتری مذکور در مواجه با سیستم دفاعی لارو پروانه برگخوار چغندرقند (چکیده)
13 - Wolbachia grouping study, in major Trichogramma wasps in Iran (چکیده)
14 - بررسی پاسخ ایمنی لارو کرم مفتولی در مقابل دو گونه نماتود بیمارگر حشرات (چکیده)
15 - واکنش سلولی Spodoptera exiguae علیه دو گونه نماتود بیمارگر حشرات (چکیده)
16 - گزارش دو گونه نماتود انگل حشرات Pristionchus maupasii و Osechius از ایران (چکیده)
17 - Oscheius rugaolensis, new genus and species of insect parasitic nematodes from Iran (چکیده)
18 - Oscheius rugaoensis and Pristionchus maupasi, two new records of entomophilic nematodes from Iran (چکیده)
19 - Presence of the endosymbiont Wolbachia among some fruit flies (Diptera: Tephritidae) from Iran: A multilocus sequence typing approach (چکیده)
20 - نماتودHeterorhabditoides chongmingensis ، گونه ای جدید از نماتودهای انگل حشرات ایران (چکیده)
21 - اثر Wolbachia (همزیست زنبور تریکوگراما ) روی تنوع ژنتیکی میزبان (چکیده)
22 - Molecular Characterization of Iranian Trichogrammatids (Hymenoptera: Trichogrammatidae) and their Wolbachia endosymbiontds (چکیده)