بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Saeed Ostad Movahed


موارد یافت شده: 62

1 - Surface modification of commercial carbon black by silane coupling agents for improving dispersibility in rubber compounds (چکیده)
2 - Study on the adsorption mechanism of the sodium lignosulphonate on the surface of the selected plastics as a potential solution for plastics waste management (چکیده)
3 - Advance in Environmental Waste Management & Recycling (چکیده)
4 - The phenolic cured butyl rubber reclamation using different de-crosslinking agents (چکیده)
5 - The effect of temperature on the adsorption of the sodium lignosulphonate (SL) on the surface of the selected plastics as a potential solution for the plastics waste management (چکیده)
6 - The effect of pre-microwave irradiation on the floatation of polystyrene, polyethylene terephthalate, and polyvinylchloride using numerous traditional depressants (چکیده)
7 - بازیافت لاستیک بوتیل با روش های گرمایی و مواد شیمیایی (چکیده)
8 - مطالعه برروی وارونگی آمیزه های لاستیکی با کمک مواد ضدوارونگی (چکیده)
9 - Impact of a new formulated silicone based separator gel on clinical chemistry assays (چکیده)
10 - The effects of several operative parameters on the grafting of selected grafting agents on a polyamide six (PA6) fiber surface (چکیده)
11 - The functionalization of selected chemical agents on a polypropylene fiber and the study on the physical and anti‐bio‐fouling properties of the functionalized fibers (چکیده)
12 - The float-sink behavior of selected pre-microwave irradiated plastics by surface adsorption of several dual depressants (چکیده)
13 - جداسازی پلی پروپیلن (PP) از مخلوط پلیمرهای مرسوم در چرخه ضایعات با استفاده از عامل شیمیایی سدیم لیگنوسولفات (SL) به روش شناورسازی (چکیده)
14 - بررسی تاثیر برهمکنش بین آمیخته EPDM-SBR و حلال اتیل استات (χ_(b-s)) بر فاز میانی با استفاده از آزمون تورم و میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) (چکیده)
15 - تاثیر امواج مایکروویو بر روی نفوذپذیری آمیخته EPDM-SBR (چکیده)
16 - The Effect of Microwave Irradiation on the Flotation of the Selected Polymers as a Potential Solution for Plastic Recycling (چکیده)
17 - پیوند زنی سطح یک نوع الیاف نایلونی با استفاده از مخلوط دو مونومر اکریلیک و بهینه سازی پارامترهای مربوطه توسط یک نرم افزار متداول طراحی ازمایش (چکیده)
18 - The effects of several parameters on the storage stability of the melamine-formaldehyde (MF) polymers by using a traditional design of experiment (DOE) software (چکیده)
19 - The effect of the surface coating of a strontium mono-aluminate europium dysprosium-based (SrAl2O4:Eu2+,Dy3+) phosphor by polyethylene (PE), polystyrene (PS) and their dual system on the photoluminescence properties of the pigment (چکیده)
20 - The Flotation by Selected Depressants as an Efficient Technique for Separation of a Mixed Acrylonitrile Butadiene Styrene, Polycarbonate and Polyoxymethyleneplastics in Waste Streams (چکیده)
21 - اصلاح سطح نایلون با استفاده از مخلوط مونومرهای 2- هیدروکسی اتیل متاکریلات و متیل آکریلات (چکیده)
22 - The study on titanium dioxide-silica binary mixture coated SrAl2O4: Eu2+, Dy3+ phosphor as a photoluminescence pigment in a waterborne paint (چکیده)
23 - The study on the anti-biofouling effects of the grafted polyamide 6 fibers by several vinyl chemicals (چکیده)
24 - مطالعه تجربی بر روی خواص مکانیکی لاستیک های بازیافت شده توسط فناوری مکانیکی (چکیده)
25 - The effects of peroxide and phenolic cure systems on characteristics of the filled ethylene-propylene-diene monomer rubber (EPDM) (چکیده)
26 - بررسی تاثیر گرفتینگ کو پلیمر پلی اتیلن گلیکول-یورتان متاکریلات بر ضد رسوب گذاری زیستی توسط ارگانیسم های دریایی (چکیده)
27 - گرفت کوپلیمریزاسیون 2- هیدروکسی اتیل متاکریلات بر الیاف نایلون 6 با تابش UV و بررسی اثر ضد رسوب گذاری ان بر ارگانیسم های زیستی (چکیده)
28 - Separation of polyvinylchloride (PVC), polystyrene (PS) and polyethylene terephthalate (PET) granules using various chemical agents by flotation technique (چکیده)
29 - A new formulation for polymeric separator gels for potential use in blood serum separator tubes (چکیده)
30 - The effect of curing system on the properties of the thermoplastic elastomer foams of ethylene‐vinyl acetate copolymer and styrene‐butadiene and ethylene‐propylene‐diene monomer rubbers (چکیده)
31 - بازیافت شیمیایی لاستیک ها،اخرین یافته ها (چکیده)
32 - Study of the Friedel-Craft co-curing of Ethylene-Propylene-Diene Rubber (EPDM) and Styrene-Butadiene Rubber (SBR) (چکیده)
33 - A novel chemical technique for compatibility of ethylene-propylene-diene monomer rubber and styrene-butadiene rubber in their blends (چکیده)
34 - Reclaiming waste tire rubber by an irradiation technique (چکیده)
35 - Technical Challenges in compounding and blending industry (چکیده)
36 - Butyl rubber reclamation by combined microwave radiation and chemical reagents (چکیده)
37 - REVIEW OF THE RECLAIMING OF RUBBER WASTE AND RECENT WORK ON THE RECYCLING OF ETHYLENE–PROPYLENE–DIENE RUBBER WASTE (چکیده)
38 - مطالعه بر روی خواص پخت و مکانیکی فومهای تهیه شده از امیخته های پلی اتیلن وینیل استات/لاستیک بوتادی ان (چکیده)
39 - بررسی اثر کاتالیست اسید لوئیس بر روی سازگاری امیخته های EPDM/SBR (چکیده)
40 - احیای لاستیک بوتیل ضایعاتی با استفاده از امواج ماکروویو و عامل شیمیائی و بررسی خواص ان (چکیده)
41 - بررسی تاثیر آزو دی کربونامید و تالک بر روی خواص مکانیکی و مورفولوژی فوم ترموپلاستیک الاستومر اتیلن وینیل استات/استایرن بوتادی ان رابر (چکیده)
42 - روشی بدیع برای اندازه گیری فاز مشترک در امیخته های پلیمری (چکیده)
43 - اثر شتاب دهنده و گوگرد بر روی ویژگیهای پخت و خواص مکانیکی امیزه های لاستیکی (چکیده)
44 - A novel industrial technique for recycling ethylene-propylene-diene waste rubber (چکیده)
45 - Effect of various efficient vulcanization cure systems on the compression set of a nitrile rubber filled with different fillers (چکیده)
46 - Devulcanization of ethylene–propylene–diene waste rubber by microwaves and chemical agents (چکیده)
47 - Devulcanization and recycling of waste automotive EPDM rubber powder by using shearing action and chemical additive (چکیده)
48 - Reclaiming EPDM waste rubber by various techniques (چکیده)
49 - Nanofiller in aircraft and heavy vehicles tyre rubber compounds (چکیده)
50 - Comparing dynamic properties of several rubbers filled with silanized silica nanofiller (چکیده)
51 - Curing Rubber Compounds Efficiency and cost Effectively (چکیده)
52 - مقایسه خواص مکانیکی و دینامیکی امیزه های لاستیک طبیعی پر شده با پرکننده های متداول ویک نانو سیلیکا اصلاح شده (چکیده)
53 - Using a sulfur-bearing silane to improve rubber formulations for potential use in industrial rubber articles (چکیده)
54 - سایلان سبز برای امیزه های لاستیکی (چکیده)
55 - Assessing Effects of Different Processing Parameters on the Interphases Between Dissimilar Rubber Using Modulated-Temperature Differential Scanning Calorimetry (چکیده)
56 - Development a new tyre tread (چکیده)
57 - Measuring dynamic behavior of several rubbers filled with silanized silica nanofiller (چکیده)
58 - Comparing the dynamic behaviour of several rubbers filled with silanized silica nanofiller (چکیده)
59 - Effect of silanized silica nanofiller on tack and green strength of selected filled rubbers (چکیده)
60 - Effects of different interphases on the mechanical properties of cured silanized silica-filled styrene–butadiene/polybutadiene rubber blends for use in passenger car tire treads (چکیده)
61 - Using Modulated-Temperature Differential Scanning Calorimetry to Study Interphases in Blends of Styrene–Butadiene and Polybutadiene Rubbers Filled with a Silanized Silica Nanofiller (چکیده)
62 - Comparing effects of silanized silica nanofiller on the crosslinking and mechanical properties of natural rubber and synthetic polyisoprene (چکیده)