بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Saeid Hadidi Moud


موارد یافت شده: 63

1 - The Assessment of Elastic Follow-Up Effects on Cyclic Accumulation of Inelastic Strain Under Displacement-Control Loading (چکیده)
2 - Influence of combined impact and cyclic loading on the overall fatigue life of forged steel, EA4T (چکیده)
3 - Elastic-plastic analysis of pressure vessels and rotating disks made of functionally graded materials using the isogeometric approach (چکیده)
4 - Elasto-Plastic Stress Analysis in Rotating Disks and Pressure Vessels Made of Functionally Graded Materials (چکیده)
5 - The effect of parameterization on isogeometric analysis of free-form curved beams (چکیده)
6 - Low velocity impact and quasi-static in-plane loading on a graded honeycomb structure; experimental, analytical and numerical study (چکیده)
7 - Analytical, experimental and numerical study of a graded honeycomb structure under in-plane impact load with low velocity (چکیده)
8 - بررسی تحلیلی، عددی و تجربی جذب انرژی سازه لانه زنبوری مدرج تحت بارگذاری صفحهای ضربهای با سرعت کم (چکیده)
9 - ایجاد سطوح نرم بی اسپلاین از طریق بهبود آرایش نقاط داده (چکیده)
10 - بررسی اثر بارگذاری ضربه ای در فرایند رشد ترک در فولاد فورج (EA4T) (چکیده)
11 - تحلیل اثر فاصله و وزن خرج بر فشار بیشینه و تغییرفرم صفحه فلزی تحت بار انفجار زیر آب (چکیده)
12 - The influence of impact loading on the fatigue life of EA4T steel (چکیده)
13 - برسی اثرات ماشین کاری EDM برریزساختار سطح درفولاد CK45 (چکیده)
14 - Influence of structural defects on the beneficial effect of autofrettage (چکیده)
15 - بررسی تحلیلی اثر اعمال بارهای ضربه ای بر عمر خستگی (چکیده)
16 - The influence of impact loading on the fatigue life of EA4T steel (چکیده)
17 - Estimation of Elastic Follow-Up in Structures (چکیده)
18 - The Influence of Elastic Follow-Up on the Integrity of Structures (چکیده)
19 - Temperature and Geometry Dependence of Fracture Toughness in "Euro Fracture Dataset" (چکیده)
20 - An Analytical Solution for Dynamic Stress Intensity, K<sub>d</sub>, under Impact Loading (چکیده)
21 - Elastic follow-up and relaxation of residual stresses (چکیده)
22 - An Analytical Solution for Dynamic Stress Intensity, Kd, under Impact Loading (چکیده)
23 - Temperature and Geometry Dependence of Fracture Toughness in Euro Fracture Dataset (چکیده)
24 - Limit load analysis of crack contained thick walled cylinder (چکیده)
25 - Estimation of Elastic Follow-up in Structures (چکیده)
26 - Experiments and predictions of the effects of load history on cleavage fracture in steel (چکیده)
27 - Time Dependent Constitutive Data and Enhanced Material Models (چکیده)
28 - Measurement and Prediction of the Strength of Bonded Joints Exposed to Moisture (چکیده)
29 - Use of a Local Damage Model to Determine Rupture (چکیده)
30 - Local damage based modelling of progressive crack propagation (چکیده)
31 - Modelling interfacial failure in adhesively bonded structures (چکیده)
32 - بررسی اثر فرایند اتوفرتاژ بر عملکرد مخازن تحت فشار (چکیده)
33 - On Geometry Dependence of Weibull Parameters: BEREMIN Approach Revisitd (چکیده)
34 - تحلیل شکست در مخازن فولادی تحت فشار در حضور تنشهای اولیه با استفاده از شبیه سازی المان محدود (چکیده)
35 - The Role of Constraint and Warm Pre-stress on Brittle Fracture in Steel (چکیده)
36 - Comparison of Global and Local Approaches to Predicting Warm Pre-stress effect on Cleavage Fracture toughness of ferritic steels (چکیده)
37 - Interaction of Mechanical Loading with Residual Stresses in Pressure Vessel Structures (چکیده)
38 - PREDICTING HOW CRACK TIP RESIDUAL STRESSES INFLUENCE BRITTLE FRACTURE (چکیده)
39 - Influence of Residual stress on the fracture behaviour of an Aluminium alloy (چکیده)
40 - A study of Cleavage Fracture of A508 Steel using Round Notched bar specimens (چکیده)
41 - The Effects of WPS on Cleavage Fracture of ferritic steels (چکیده)
42 - Combined Effect of Residual Stress and Loading History on Brittle Fracture (چکیده)
43 - Measurement and Prediction of Residual Stress Generated by Local Compression (چکیده)
44 - Predicting cleavage fracture in presence of residual stresses (چکیده)
45 - Finite element modelling of cohesive crack propagation using crack-bridging rupture elements (چکیده)
46 - A numerical and experimental Investigation into the generation of Residual Stress in fracture specimens Using local compression (چکیده)
47 - Application of the Local Approach to predict brittle fracture following Local Compression (چکیده)
48 - Influence of initial stresses on cleavage fracture of pressure vessel containing a part circumferential surface crack (چکیده)
49 - Impact of Residual Stress and Elastic Follow-up on Fracture (چکیده)
50 - The impact of elastic follow-up on integrity assessment of structures (چکیده)
51 - Influence of structural defects on the beneficiary effect of autofrettage (چکیده)
52 - Progressive Crack Propagation in Bi-material Adhesive Bonding (چکیده)
53 - COMPARISON OF METHODS FOR PREDICTING THE INFLUENCE OF RESIDUAL STRESSES ON BRITTLE FRACTURE (چکیده)
54 - Predicting the influence of residual stresses on brittle fracture using local approach (چکیده)
55 - Use of elastic follow-up in integrity assessment of structures (چکیده)
56 - The Role of Constraint and Warm Pre-stress on Brittle Fracture (چکیده)
57 - Comparison of Global and Local Approaches to Predicting Warm Pre-stress effect on Cleavage Fracture toughness of ferritic steels (چکیده)
58 - a local stress based approach to fracture following warm pre-stressing (چکیده)
59 - The Effects of Warm Pre-Stressing on Cleavage Fracture, Part 2: Finite element analysis (چکیده)
60 - The effects of warm pre-stressing on cleavage fractur, Part I: Evaluation of Experiments (چکیده)
61 - Global Equations for Size Dependence for Weibull Parameters in a Ductile-to-Brittle Transition Regime (چکیده)
62 - Impact of Residual Stress and Elastic Follow-Up on Fracture (چکیده)
63 - Interaction of Mechanical Loading with Residual Stresses in Pressure VesselS (چکیده)