بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Seyyedeh Fatemeh Taghavi shahri


موارد یافت شده: 57

1 - Proton structure functions at low x: The fractal distributions (چکیده)
2 - تأثیر اتلاف انرژی بر توابع توزیع کوارک های سنگین در پلاسمای کوارک گلوئون (چکیده)
3 - Self-similar behavior of the neutron fracture functions (چکیده)
4 - خود متشابهی در توابع توزیع پارتونی (چکیده)
5 - مطالعه ی عدم تقارن پاد کوارکها در پرتون (چکیده)
6 - Phenomenological investigation of the parton distribution functions (PDFs) and the partonic luminosities in high energy LHC physics (چکیده)
7 - Scaling behavior in measured keystroke time series from patients with Parkinson’s disease (چکیده)
8 - مطالعه ی ساختار عرضی نوترون پیشرو با استفاده از ویژگی خود متشابهی ساختار پروتون در x کوچک (چکیده)
9 - مطالعه ی توابع توزیع تعمیم یافته پارتونی (GPDs) در مدل ولون (چکیده)
10 - Towards small-z fragmentation functions of pion from QCD analysis of single-inclusive electron–positron annihilation (چکیده)
11 - Determination of contributions from residual light charged hadrons to inclusive charged hadrons from e+e- annihilation data (چکیده)
12 - Global analysis on determination of fracture functions considering sea quark asymmetries in the nucleon (چکیده)
13 - Next-to-Next-to-Leading Order Calculation of Valence Quark Polarization in the Valon Model (چکیده)
14 - Phenomenology of leading nucleon production in ep collisions at HERA in the framework of fracture functions (چکیده)
15 - Parton distribution functions with QED corrections in the valon model (چکیده)
16 - حل تحلیلی معادلات DGLAPبا تصحیحات QED با استفاده از تبدیلات ملین (چکیده)
17 - Analytical solutions of the QCD QED DGLAP evolution equations based on the Mellin transform technique in NLO approximation (چکیده)
18 - Decoupling the NLO- coupled QED * QCD, 6 DGLAP evolution equations, using Laplace transform method (چکیده)
19 - استخراج توابع شکستگی نوترون و تعیین ثابت جفتشدگی قوی (چکیده)
20 - Determination of neutron fracture functions from a global QCD analysis of the leading neutron production at HERA (چکیده)
21 - Contribution of orbital angular momentum to the nucleon spin (چکیده)
22 - Interaction of non thermal distributed heavy fermion beam with electron-positron-photon plasma: The Fokker-Planck equation (چکیده)
23 - Viscosity to entropy ratio of QGP in relativistic heavy ion collisions: The second-order viscose hydrodynamics (چکیده)
24 - Evolution of heavy quark distribution function on quark-gluon plasma: Using the Iterative Laplace Transform Method (چکیده)
25 - The effect of radiative energy loss of heavy quarks in the calculation of nuclear suppression factor in quark-gluon plasma: Iterative Laplace approach (چکیده)
26 - تعیین نسبت چسبندگی به آنتروپی پلاسمای کوارک-گلوئون در برخورد یونهای سنگین (چکیده)
27 - Gluon Spin Contribution to The Nucleon Spin (چکیده)
28 - بررسی معادلات DGLAP با تصحیحات QEDدر تقریب NLO (چکیده)
29 - Next-to-next-to-leading order QCD analysis of spin-dependent parton distribution functions and their uncertainties: Jacobi polynomials approach (چکیده)
30 - Fragmentation functions of neutral mesons and k with Laplace transform approach (چکیده)
31 - Viscosity to entropy ratio of QGP in relativistic heavy ion collision: Hard thermal loop corrections (چکیده)
32 - Nucleon/nuclei polarized structure function, using Jacobi polynomials expansion (چکیده)
33 - اندازه حرکت زاویه ای مداری پارتون ها در نوکلئون: نمایش مدل ولون (چکیده)
34 - تاثیر انرژی اتلافی تابشی کوارک سنگین در محاسبه فاکتور توقف سازی پلاسمای کوارک گلوئونی: رهیافت تبدیل لاپلاس متوالی (چکیده)
35 - حل تحلیلی معادلات DGLAP،جفت شده QCD⊗QED با استفاده از تبدیلات لاپلاس (چکیده)
36 - محاسبه ی توابع ترکش و سطح مقطع پراکندگی در تقریبNLO با استفاده از تبدیلات لاپلاس با حل تحلیلی معادله DGLAP (چکیده)
37 - New computational approaches to the analysis of interbeat intervals in human subjects (چکیده)
38 - محاسبه تابع ساختار اسپینی عرضی (g2(x,Q^2 در مدل ولون (چکیده)
39 - محاسبه ی توابع ترکش برای پایون و کایون خنثی در تقریب NLO با استفاده از تبدیلات لاپلاس (چکیده)
40 - Fragmentation functions of the pion, kaon, and proton in the NLO approximation: Laplace transform approach (چکیده)
41 - محاسبه فاکتور توقف سازی هسته ای در پلاسمای کوارک گلوئونی به کمک تبدیل لاپلاس (چکیده)
42 - Transverse spin structure function g2(x,Q2) in the valon model (چکیده)
43 - مدل ولون، توابع توزیع تکانه عرضی غیر تجمعی پروتون و اندازه حرکت زاویه ای (چکیده)
44 - Non-singlet spin structure function in the valon model and low-x-scaling behavior of g1NS and g1 p (چکیده)
45 - Transversity distribution functions in the valon model (چکیده)
46 - Valence quark polarization in the nucleon and the deuteron data (چکیده)
47 - Polarized structure of nucleon in the valon representation (چکیده)
48 - He-3 and H-3 polarized structure functions, using the constituent quark model (چکیده)
49 - حل تحلیلی معادلات DGLAP برای استخراج توابع توزیع قطبیده پارتونی با استفاده از تبدیلات لاپلاس (چکیده)
50 - استخراج توابع توزیع قطبیده پارتونی در تقریب NLO بااستفاده از تبدیلات لاپلاس (چکیده)
51 - Gluon parton density in the chiral quark model (چکیده)
52 - Gluon polarization in nucleon (چکیده)
53 - Gluon Contribution To The Nucleon Spin (چکیده)
54 - Partonic orbital angular momentum (چکیده)
55 - Low Q2 proton structure function, using gluon and pseudoscalar meson clouds in the constituent quark framework (چکیده)
56 - A new approach to calculate the gluon polarization (چکیده)
57 - NLO Analytical Solutions to The Polarized Parton Distributions, Based on The Laplace Transformation (چکیده)