بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Vajiheh Neshati


موارد یافت شده: 16

1 - طراحی و ساخت حامل لنتی ویروسی بیان کننده miRNA-499 و انتقال آن به سلول های بنیادی مزانشیمی انسان (چکیده)
2 - Transduced Mesenchymal Stem Cells and Cardiomyogenic Differentiation (چکیده)
3 - Cardiomyogenic differentiation of human adipose-derived mesenchymal stem cells transduced with Tbx20-encoding lentiviral vectors. (چکیده)
4 - MicroRNA-499a-5p Promotes Differentiation of Human Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells to Cardiomyocytes (چکیده)
5 - Increasing the cisplatin cytotoxicity and cisplatin-induced DNA damage by conferone in 5637 cells (چکیده)
6 - Feselol Enhances the Cytotoxicity and DNA Damage Induced by Cisplatin in 5637 Cells (چکیده)
7 - DNA damage induced by cisplatin is increased by combination with feselol on 5637 cells (چکیده)
8 - Investigating the enhancement of cisplatin cytotoxicity on 5637 cells by combination with mogoltacin (چکیده)
9 - مقایسه اثرات سه ترکیب کومارینی بر میزان سمیت سلولی داروی سیس پلاتین (چکیده)
10 - مقایسه اثرات feselol و وراپامیل بر روی سمیت سلولی داروی وین کریستین (چکیده)
11 - The enhancement of vincristine cytotoxicity by combination with feselol (چکیده)
12 - Cytotoxicity of Vincristine on the 5637 Cell Line Is Enhanced by Combination with Conferone (چکیده)
13 - conferone enhances vincristin cytotoxicity in human transitional cell carcinoma (TCC-5637 cell line) (چکیده)
14 - سمیت سلولی سیس پلاتین در سلولهای سرطانی انسانی TCC به کمک conferone افزایش می یابد (چکیده)
15 - بررسی اثرات مقایسه ای داروهای vincristine و cisplatin بر روی دو رده از سلولهای سرطانی مثانه (5637 و SD). (چکیده)
16 - مقایسه اثر ترکیبات سس کوئی ترپن کومارینی بر میزان سمیت داروی وین کریستین بر رده سلولی 5637 (چکیده)