بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: javad sabzi


موارد یافت شده: 21

1 - A comparison between the behavior of beams strengthened by FRP sheets and FRCM composites (چکیده)
2 - Rehabilitation of reinforced concrete beam: Sustainable restoration mortar with waste materials (چکیده)
3 - Strengthening of reinforced concrete beams using fiber-reinforced cementitious matrix systems fabricated with custom-designed mortar and fabrics (چکیده)
4 - شناسایی خواص فیزیکی- مکانیکی دوغاب پایه سیمانی حاوی مواد معدنی و استفاده از آن در تقویت تیرهای بتن مسلح (چکیده)
5 - The effect of tensile reinforcement on the behavior of CFRP strengthened reinforced concrete beams: An experimental and analytical study (چکیده)
6 - تأثیر روش های تقویت با FRP و FRCM بر رفتار خمشی تیرهای بتن مسلح (چکیده)
7 - تأثیر میزان تسلیح خارجی بر عملکرد تیرهای بتن مسلح تقویت شده با مواد پایه سیمانی مسلح الیافی (چکیده)
8 - بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی تیرهای بتن مسلح تقویت شده با پلیمرهای مسلح الیافی و مواد پایه سیمانی مسلح الیافی (چکیده)
9 - An investigation on the properties of cementitious mortars made with electric arc furnace dust and red mud (چکیده)
10 - بررسی رفتار تیرهای بتن مسلح تقویت شده با میلگرد GFRP به روش NSM تحت بار ثابت در بلند مدت (چکیده)
11 - تأثیر ضایعات غبار کوره آهنگدازی، پودر مرمر و پودر شیشه به عنوان جایگزین بخشی از سیمان بر رفتار مالتهای پایه سیمانی حاوی الیاف پلی پروپیلین (چکیده)
12 - Mechanical and Durability Properties of Mortars Incorporating Red Mud, Ground Granulated Blast Furnace Slag, and Electric Arc Furnace Dust (چکیده)
13 - ارزیابی آماری روابط پیشبینی ظرفیت باربری در تیرهای بتنآرمه تقویت شده با ورقهای FRP (چکیده)
14 - یابی آزمایشگاهی و تحلیلی تأثیر نسبت میلگرد خمشی و مقاومت فشاری بتن بر عملکرد تیرهای بتن مسلح تقویت شده توسط ورقهای CFRP (چکیده)
15 - بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی تیرهای بتن مسلح تقویت شده با ورقهای FRP (چکیده)
16 - رفتار تیرهای بتن مسلح تقویت شده با روش NSM-SMA/FRP (چکیده)
17 - Effect of concrete strength and longitudinal reinforcement arrangement on the performance of reinforced concrete beams strengthened using EBR and EBROG methods (چکیده)
18 - بررسی عددی و آزمایشگاهی تاثیر آرایش آرماتورهای کششی بر عملکرد تیرهای بتن آرمه تقویت شده با ورق‌های CFRP (چکیده)
19 - رفتار تیرهای بتن آرمه تقویت شده با ورق‌های CFRP در مقاطع با فولاد کم و زیاد (چکیده)
20 - The effect of transverse and flexural reinforcement on deflection and cracking of GFRP bar reinforced concrete beams (چکیده)
21 - Effects of tensile steel bars arrangement on concrete cover separation of RC beams strengthened by CFRP sheets (چکیده)