بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: sahar roshanak


موارد یافت شده: 15

1 - Evaluation of Antimicrobial Activity of Buforin I and Nisin and Synergistic Effect of the Combination of them as a Novel Antimicrobial Preservative (چکیده)
2 - Evaluation of the Different Levels of Ginger and Yoghurt Whey on Physicochemical and Sensory Properties of Fermented Carrot (چکیده)
3 - Evaluation of antimicrobial properties of bovine lactoferrin against foodborne pathogenic microorganisms in planktonic and biofilm forms (in vitro) (چکیده)
4 - Comparison of Different Signal Sequences to Use for Periplasmic Over-Expression of Buforin I in Escherichia coli: An In Silico Study (چکیده)
5 - بررسی اثر پالسمای سرد بر ویژگیهای میکروبی و شیمیایی زعفران (چکیده)
6 - Evaluation of Antimicrobial Properties of Bovine Lactoferrin Against Some of Foodborne Pathogens in Planktonic and Biofilm Forms (چکیده)
7 - Investigating the effect of buforin I on Staphylococcus aureus and methicillin-resistance Staphylococcus aureus (چکیده)
8 - ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی عصاره مچه بر تعدادی از میکروارگانیسم های عامل عفونت در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
9 - Evaluation of adherence and anti-infective properties of probiotic Lactobacillus fermentum strain 4-17 against Escherichia coli causing urinary tract infection in humans (چکیده)
10 - بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره گیاه شنگ بر استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس، باسیلوس سوبتیلیس، اشرشیا کلی و سالمونلا تیفی در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
11 - Heterologous expression of Thrombocidin-1 in Pichia pastoris: evaluation of its antibacterial and antioxidant activity (چکیده)
12 - بررسی فعالیت ضد میکروبی عصاره برگ گیاه قاصدک -Taraxacum pseudocalocephalum- بر تعدادی از میکروارگانیسم های بیماری زا و مقایسه آن با آنتی بیوتیک های رایج درمانی در شرایط برون تنی (چکیده)
13 - بررسی پپتیدهای زیست فعال و اهمیت انواع مشتق شده آن در فرآورده های لبنی (چکیده)
14 - Probiotics as a Therapeutic Intervention for Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (چکیده)
15 - تولید پوشش خوراکی ضد میکروبی بر پایه موسیلاژ دانه بارهنگ کبیر در ترکیب با اسانس گلپر: بررسی ویژگی‌ها و کاربرد آن در گوشت گاو نگهداری شده در دمای یخچال (چکیده)