بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: yasaman rezaei moghaddam


موارد یافت شده: 13

1 - Boron Neutron Capture Therapy for Breast Cancer during Pregnancy: A Feasibility Study (چکیده)
2 - Peak shifted properties of the low background NaI(Tl) detectors: An experimental study of response function behavior in different temperature and acquisition time (چکیده)
3 - Boron Neutron Capture Therapy for Breast Cancer in Pregnancy: A Simulative Dosimetry Estimation Study (چکیده)
4 - بررسی تغییرات تابع پاسخ آشکارسازهای نوع پیش‎زمینه پایینِ NaI(Tl)و تعیین شرایط کار بهینه در حالتهای مختلف اندازه‎گیری (چکیده)
5 - بررسی اختلافات طیف محاسباتی و تجربی ایزوتوپهای Cs137 و Co60 و مقایسه نتایج محاسباتی کدهای GEANT4 و MCNP (چکیده)
6 - کالیبراسیون دستگاه BCA جهت تعیین دقیق میزان عناصر درون نمونه با توجه به شار گامای آشکارسازی شده (چکیده)
7 - Optimization of Body Composition Analyzer Facility, Considering Operator Dosimetry (چکیده)
8 - Shielding optimization in an in vivo activation analysis setup (چکیده)
9 - برآورد دز ناشی از چشمه های باریکه نوترونی و مقایسه با هندسه های تابش متداول (چکیده)
10 - Optimization of Body Composition Analyzer Facility, Considering Operator Dosimetry (چکیده)
11 - بررسی نقش اجزای مختلف چیدمان IVNAA بر روی طیف گاما و مقایسه اثر حفاظ‌های سرب و بیسموت (چکیده)
12 - Designation of the Best Shield for Detectors in IVNAA Setup and its Effects on Reducing Absorbed Doze (چکیده)
13 - بررسی و تحلیل انواع حفاظ آشکارساز در چیدمان IVNAA و تعیین حفاظ بهینه (چکیده)