بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: مهدی تیموری


موارد یافت شده: 18

1 - ارزیابی روش های تفکیک دبی پایه بر اساس آنالیز شاخه خشکیدگی (چکیده)
2 - ارزیابی روش های مختلف زمین آمار در پهنه بندی تغییرات PH و TDS آبهای زیر زمینی دشت سبزوار (چکیده)
3 - ارزیابی پارامترهای کیفیت آب رودخانه اترک با استفاده از روش تجزیه عاملی (چکیده)
4 - پایش شاخص خشکسالی هیدرولوژیکی با استفاده از نمایه SWSI و مدل زنجیره مارکف (مطالعه موردی: حوزه آبخیز اترک) (چکیده)
5 - بررسی آماری تغییرات رژیم هیدرولوژیک رودخانه‌ها‌ی بخش غربی حوزه آبخیز دریاچه ارومیه (چکیده)
6 - Evaluation of AHP and Frequency Ratio Methods in Landslide Hazard Zoning (Case Study: Bojnord Urban Watershed,Iran (چکیده)
7 - بررسی تاثیر عامل بارش پیشین در برآورد جریان رودخانه توسط شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: رودخانه بختیاری)            (چکیده)
8 - منشایابی رسوبات بادی منطقه ریگ بشرویه (چکیده)
9 - اهمیت استفاده از گیاهان دارویی در توسعه فضای سبز شهری (چکیده)
10 - مقایسه شاخص جریان پایه در روش های مختلف تجزیه هیدروگراف جریان در تعدادی از رودخان ههای استان آذربایجان غربی (چکیده)
11 - پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوزه آبخیز واستان - ساری (چکیده)
12 - بررسی روند شاخص خشکی در ایران (چکیده)
13 - ناحیه بندی اقلیمی ایران با استفاده از شاخص بارش موثر (چکیده)
14 - An Investigation of Flow Energy Dissipation in Simple Stepped Spillways by Numerical Model (چکیده)
15 - بررسی عملکرد پروژه های آبخیزداری (مطالعه موردی : حوزه آبخیز کلیدر) (چکیده)
16 - Comparison of Neural Network and K-Nearest Neighbor Methods in Daily Flow Forecasting (چکیده)
17 - شبیه سازی دبی اوج هیدروگراف سیل با استفاده از روش توزیعی مادکلارک (چکیده)
18 - بررسی تاثیر عامل بارش پیشین در براورد جریان رودخانه توسط مدل سازی هوشمند بارش رواناب (چکیده)