کتابهای دکتر محمدرحیم رهنماء

فارسی

 1. اصول ، مبانی و مدلهای سنجش فرم کالبدی شهر, تالیف, سال (تیر ۱۳۸۷)
 2. پژوهشی پیرامون تحقق طرح های تفصیلی شهری با تاکید بر کاربریهای آموزشی و بهداشتی -درمانی, تالیف, سال (آذر ۱۳۸۷)
 3. شناسایی نقاط با ارزش شهری (مفاهیم ، مبانی ،تئوریها و انواع ارزش های شهری ), تالیف, سال (آذر ۱۳۸۸)
 4. برنامه ریزی مناطق مرکزی شهرها(اصول ، مبانی ، تئوریها، تجربیات و تکنیکها), تالیف, سال (آذر ۱۳۸۸)
 5. شناسایی و وجه تسمیه معابر ، محلات و اماکن عمومی بافت قدیم شهر مشهد, تالیف, سال (آبان ۱۳۹۰)
 6. آمایش استان خراسان رضوی, تالیف, سال (اردیبهشت ۱۳۹۱)
 7. برنامه ریزی شهر اکولوژیک ، سیاستها ، تجارب وطراحی, ترجمه, سال (دی ۱۳۹۲)
 8. قاهره تاریخی -سیری در این شهر اسلامی-, ترجمه, سال (خرداد ۱۳۹۴)
 9. سناریو نگاری در مطالعات شهری ومنطقه ای (فاهیم ، روشها و تجارب), تالیف, سال (دی ۱۳۹۴)
 10. کاربرد نزم افزارهای آینده پژوهی در مطالعات شهری, تالیف, سال (آبان ۱۳۹۵)
 11. مطالعات برنامه امایش سرزمین : استان خراسان رضوی, تالیف, سال (دی ۱۳۹۹)

انگلیسی

 1. برنامه ریزی شهری برای مدیران شهر, ترجمه, Year (2014-10-18)
 2. بستر سازی توسعه حمل ونقل محور, ترجمه, Year (2017-10-28)
 3. SMART URBAN DEVELOPMENT, تالیف, Year (2019-04-30)