مرور مقالات بر اساس سال انتشار

2014   2013   قبل از 2013

موارد یافت شده: 42157

151 - مبلمان شهری و گذران اوقات فراغت شهروندان (مطالعه موردی پارک های شهر سبزوار) (چکیده)
152 - مکان یابی پهنه های مناسب به منظور ایجاد مسیر پیادة گردشگری در بافت تاریخی شهر کرمان با استفاده از (چکیده)
153 - Texture evaluation in warm deformation of an extruded Mg–6Al–3Zn alloy (چکیده)
154 - Modelling the yield point phenomena during deformation at elevated temperatures: case study on Inconel 600 (چکیده)
155 - Microstructure and flow behavior of cast 2304 duplex stainless steel at elevated temperatures (چکیده)
156 - پایش فضای شهری با رویکرد عدالت فضایی (پژوهش موردی: مناطق 13 گانه کلانشهر مشهد) (چکیده)
157 - برنامه ریزی و آمایش راهبردهای تحقق شهر شبانه در کلانشهر مشهد با تأکید بر شاخصهای سرزندگی شهری (چکیده)
158 - بررسی وضعیت شاخصهای توسعه در شهرستانهای کرمانشاه با استفاده از تکنیک ادغام (چکیده)
159 - بررسی وضعیت شاخص های ایمنی پارک های منطقه شهری در کرمان (چکیده)
160 - امکانسنجی توسعهگردشگری ورزشی قایقرانیکانوپولو در رودخانه صوفی چای مراغه (چکیده)
161 - آسیبشناسی مشارکت مردمی در نوسازی و بهسازی بافت محله آبکوه شهر مشهد (چکیده)
162 - بررسی اهمیت پارامترهای الگوریتم ازدحام ذرات چند هدفه در بهینه یابی درصد دفع اجزاء محلول اولترافیلتراسیون شیر شتر با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات جزئی (چکیده)
163 - ارزیابی سطوح توسعه ونابرابری ناحیه ای به لحاظ شاخص های توسعه(مطالعه موردی: منطقه اورامانت) (چکیده)
164 - ارزیابی و تحلیل جایگاه برندگردشگری استان فارس بر پایه هویت رقابت پذیری ملی (چکیده)
165 - ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در پایداری اجتماعی ـ فرهنگی محلات شهر (پیرانشهر با توجه به زیرگروههای جمعیتی (چکیده)
166 - ارزیابی تأثیر توریسم تاریخی - فرهنگی بر توسعة پایدار شهر کرمان (چکیده)
167 - Investigating Effective Factors on the buying behavior of consumers of green food products (چکیده)
168 - ارزیابی و کمی‌سازی خدمات بوم‌سازگان در یک کشت بوم گندم (چکیده)
169 - نقش آموزش های ترویجی در سرمایه اجتماعی کشاورزان خراسان رضوی (چکیده)
170 - پیش بینی اضطراب اجتماعی بر اساس طرحواره های هیجانی و نظر یه ذهن در نوجوانان دختر (چکیده)
171 - بررسی تجزیه بقایای پنج گیاه زراعی با استفاده از چهار گونه قارچ گندروی خاکزی و چوبزی (چکیده)
172 - بررسی نقش کود حیوانی و میزان مصرف علف کش بر درجه پایداری تریفلورالین در خاک (چکیده)
173 - Direct torque and flux regulation of synchronous reluctance motor drives based on input–output feedback linearization (چکیده)
174 - Adaptive Input–Output Feedback-Linearization-Based Torque Control of Synchronous Reluctance Motor Without Mechanical Sensor (چکیده)
175 - Robust Control of Encoderless Synchronous Reluctance Motor Drives Based on Adaptive Backstepping and Input-Output Feedback Linearization Techniques (چکیده)
176 - مقایسه تطبیقی نام امام زمان بر سکه های صفوی و پس از آن (چکیده)
177 - شناسایی مولفه ها و زیر مولفه های الگوی پیشران های توسعه شرکت های دانش بنیان مورد مطالعه شرکت های دانش بنیان جنوب شرق کشور) (چکیده)
178 - ارائه الگوی پیشران های توسعه شرکت های دانش بنیان مناطق کم برخوردار (مورد مطالعه: استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان، خراسان جنوبی) (چکیده)
179 - Language Teacher Immunity among Iranian EFL Teachers: A Self-Organization Perspective (چکیده)
180 - تأثیر عوامل محیطی بر جوانه زنی بذر و سبز شدن گیاهچه علف هرز سوروف بدون ریشک (Echinochola colonum L.) (چکیده)
181 - مطالعه واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم در رقابت با علف هرز خردل وحشی در گرگان (چکیده)
182 - کمی سازی واکنش جوانه زنی گندم در واکنش به دما و پتانسیل آب (چکیده)
183 - استفاده از مدلهای چندگانه در کمی سازی سرعت ساقه روی گندم (رقم زاگرس) (چکیده)
184 - پی‌جویی و تهیه نقشه پراکنش بیوتیپ‌های مقاوم دو گونه فالاریس Phalaris minor Retz. و P. paradoxa L. به علف‌کش کلودینافوپ پروپارژیل در مزارع گندم شهرستان آق‌قلا (چکیده)
185 - پهنه بندی زراعی- بوم‌شناختی اراضی کشاورزی استان گلستان جهت کشت کلزا با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و فرایند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (چکیده)
186 - تأثیر اختلاط بقایای گیاهی و خاک بر تغییرات پتاسیم برگ و خوشه گندم و رابطه آن با عملکرد (چکیده)
187 - ارزیابی روشهای زمین آمار جهت تخمین و پهنه‌بندی عناصر غذایی پرمصرف اولیه در برخی اراضی کشاورزی استان گلستان (چکیده)
188 - آزمون دقت شبیه ‏سازهای LARS-WG، WeatherMan و CLIMGENدر شبیه‏ سازی پارامترهای اقلیمی سه اقلیم مختلف (گرگان، گنبد و مشهد) (چکیده)
189 - ارزیابی توانایی مدل LARS-WG در پیش‌بینی برخی از پارامترهای جوی سنندج (چکیده)
190 - برآورد پارامترهای تجمع و انتقال مجدد نیتروژن در ارقام گندم نان بهاره (چکیده)
191 - مطالعه نیمه‌عمر علف‌کش سولفوسولفورون در نظام‌های بدون خاک‌ورزی و خاک‌ورزی مرسوم با استفاده از روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (چکیده)
192 - نقش پنجه ‏ها بر عملکرد گندم در شرایط کشت دیم و خاک شور در فواصل ردیف و تراکم‎های مختلف (چکیده)
193 - بررسی اندام‌زایی و کالوس‌زایی فلس گل سوسن (Lilium longiflorum) در شرایط درون شیشه‌ای (چکیده)
194 - تأثیر بقایای گندم، یونجه، ذرت، سویا و پنبه بر محتوای پتاسیم خاک و جذب آن در گندم(Triticum aestivum L.) (چکیده)
195 - اثر تاریخ کاشت بر عملکرد ارقام ارزن از طریق تأثیر بر طول دوره‏های فنولوژیک (چکیده)
196 - اثر تاریخ کاشت بر ضرایب تخصیص ماده خشک در ارقام مختلف گندم (چکیده)
197 - ثر فاصله ردیف و تراکم بر رطوبت خاک، تولید ماده خشک، عملکرد و کارایی مصرف آب در گندم در شرایط دیم (چکیده)
198 - اثر تاریخ کاشت و ارتفاع برداشت بر ویژگی‏های کیفی علوفه ارزن نوتریفید (چکیده)
199 - ارزیابی تأثیر کیفیت زیستگاه‌ بر جامعه فون خاک در منطقه جاجرم (چکیده)
200 - پهنه‌بندی زراعی- بوم‌شناختی اراضی استان گلستان جهت کشت سویا با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (چکیده)

 • «
 •  
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
 •  
 • 8
 •  
 • 9
 •   · · ·
 •  
 • 842
 •  
 • 843
 •  
 • 844
 •  
 • »