مرور مقالات بر اساس سال انتشار

2014   2013   قبل از 2013

موارد یافت شده: 42132

201 - Design and improvement of a simple and easy-to-use gamma-ray densitometer for application in wood industry (چکیده)
202 - Fabrication of a simple and easy-to-make piezoelectric actuator and its use as phase shifter in digital speckle pattern interferometry (چکیده)
203 - Study of nonlinear optical properties of TiO2 – polystyrene nanocomposite films (چکیده)
204 - Z-scan dosimetry of gamma-irradiated PMMA (چکیده)
205 - Large Optical Nonlinearity of the Activated Carbon Nanoparticles Prepared by Laser Ablation (چکیده)
206 - A STUDY ON THE RELATION BETWEEN MORPHOLOGICAL AND CHEMICAL CHANGES AND WETTABILITY MODIFICATION OF POLYETHERSULFONE SURFACE AFTER IRRADIATION WITH A PULSED KrF LASER (چکیده)
207 - Machine Learning in Transportation (چکیده)
208 - Energy exchange cooperative model in SDN-based interconnected multi-microgrids (چکیده)
209 - محاسبه دقیق بردارهای گرهی در تحلیل آیزوژئومتری سازه‌های پوسته‌ای با استفاده از نقاط گریویل (چکیده)
210 - کاربرد فقه در تحقق منظر شهری امن (چکیده)
211 - Experimental study of flow pattern and sediment behavior near the intake structures using the spur dike and skimming wall (چکیده)
212 - برنامه ریزی توسعه محیطی دهستان شاندیز بر اساس فرآیند تحلیلی (چکیده)
213 - RECOGNIZING THE POTENTIAL OF SUSTAINABLE USE OF PASTURE RESOURCES IN SOUTH KHORASAN PROVINCE WITH APPROCH OF CARRYING CAPACITY (چکیده)
214 - بازنمایی و تحول نگرش به امر سیاسی در دانشجویان (چکیده)
215 - The Effects of in ovo Injection of Nanocurcumin and Vitamin E on Immune Responses and Growth Performance of Broiler Chickens under Heat Stress (چکیده)
216 - تکوین تکثر تمایز در میدان، عادت‌واره و سرمایه: صورتبندی نظریه توسعه از دیدگاه بوردیو (چکیده)
217 - فرا تحلیل کیفی دو دهه تحقیقات حوزه توانمندسازی زنان روستایی و شهری در ایران (چکیده)
218 - سیر نزولی عادت‌واره نهادی معلمان (مطالعه موردی معلمان دوره متوسطه دوم شهر مشهد) (چکیده)
219 - بررسی نقش انقلاب اسلامی در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و فضای ژئوپلتیک شکل گرفته (چکیده)
220 - Measuring the impact of the (2011-2012) financial crisis on the relationship between financial ratios and bank profits (چکیده)
221 - آب، قانون و اخلاق (چکیده)
222 - پاسخ رفتار مصرفی به نااطمینانی اقتصاد کلان (مطالعه موردی: کشورهای عضو اوپک) (چکیده)
223 - مطالعه پیامدهای اتماعی و اقتصادی شهرک‌های صنعتی بر نواحی روستایی مورد مطالعه: شهرک‌های صنعتی شهرستان ارومیه (چکیده)
224 - تبیین امعه شناختی اعمال خشونت خانگی زنان علیه مردان در شهر مشهد (چکیده)
225 - GERMINATION AND SEEDLING GROWTH OF SILYBUM MARIANUM AS A MEDICINAL PLANT UNDER SALINITY STRESS (چکیده)
226 - معرفی و بررسی سبک شناسی منظومۀ بلوچی »حُسن و ناز« اثر » نامی ترمذی« (چکیده)
227 - An assessment of power sector reforms and utility performance to strengthen consumer self-confidence towards private investment (چکیده)
228 - معنا شناسی ناصبی گری با تأکید بر متون امامیه تا قرن هفتم (چکیده)
229 - مفهوم غیرفقهی «نصب» در گفتمان شیعی (چکیده)
230 - مقایسه پن الگوریتم فراکاوشی در واسنی شبکه توزیع آب (چکیده)
231 - اعاده حیثیت رسانه ای (بررسی انتقادی انتشار حکم برائت) (چکیده)
232 - مبانی، قلمرو و آثار فقهی ـ حقوقیِ «حق سلامت» زندانیانِ دارای «بیماریِ سخت‌درمان (چکیده)
233 - امکان سنجی اصطیاد قاعده فقهی حسن نیت (چکیده)
234 - بررسی فقهی-حقوقی استیفاء در دامنه داده های ارتباطی (چکیده)
235 - بررسی فقهی ـ ‌حقوقیِ مباهته رسانه‌ای (چکیده)
236 - روش شناسی تشخیص حق از حکم در حوزه ی حقوق زن (چکیده)
237 - بررسی فقهی بند 6 مادۀ 268 قانون مجازات اسلامی (چکیده)
238 - چالش‌های سیاست کیفری ارفاقیِ قانون مجازات اسلامی در برابر جرایم سبک (چکیده)
239 - جرایم علیه قواعد تبلیغ در تجارت الکترونیکی (چکیده)
240 - نقد سیاست کیفری تقنینی در قبال جرائم علیه حقوق مصرف کننده در تجارت الکترونیکی (چکیده)
241 - نقد کیفرشناختیِ تشهیر رسانه‌ای (چکیده)
242 - مصونیت خانوادگی در جرایم علیه اموال و مالکیت (چکیده)
243 - امکان قصاص پدر توسط فرزند در آراء فقهی و قوانین جزایی (چکیده)
244 - نقد سیاست جنایی تقنینی در قبال تاثیر روابط خانوادگی (چکیده)
245 - بررسی حق تصحیح رسانه ای در حقوق ایران و اسناد بین المللی (چکیده)
246 - حقوق مصاحبه شوندگان در رسانه های عمومی (چکیده)
247 - تأثیر خویشاوندی در جرم ربا (چکیده)
248 - تأثیر خویشاوندی در جرم زنا (چکیده)
249 - نقش ظواهر الفاظ و آرایه‌های ادبی در فهم توصیفات نه‌البلاغه (چکیده)
250 - اثربخشی تحریک الکتریکی فراجمجمه ای بر بازداری کودکان مبتلا به صرع کانونی مقاوم به درمان دارویی (چکیده)

 • «
 •  
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
 •  
 • 8
 •  
 • 9
 •   · · ·
 •  
 • 841
 •  
 • 842
 •  
 • 843
 •  
 • »