مرور مقالات بر اساس سال انتشار

2014   2013   قبل از 2013

موارد یافت شده: 42124

351 - The Effect of Exchnage Rate on Revenue from Tourism Industry in Selected Southwest Asian Countries with Using System Generalized Method of Moments (چکیده)
352 - تحلیل تأثیر مؤلفه‌های کیفیت نظارت مالی بر ریسک صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری در سهام ایران با الگوی رگرسیون چندک داده‌های تابلویی (چکیده)
353 - A method based on the meshless approach for the numerical solution of the singularly perturbed differential-difference equation arising in the modeling of neuronal variability (چکیده)
354 - Effect of Cognitive-Behavioral Group Therapy on Pain Self-efficacy, Fatigue, Life Expectancy and Depression in Patients With Multiple Sclerosis: A Randomized Controlled Clinical Trial (چکیده)
355 - Effect of Acceptance and Commitment Group Therapy on Cognitive Flexibility, Suicidal Ideation, Depression, and Hopelessness in Conscripts (چکیده)
356 - Emotion-focused group therapy among women with premenstrual dysphoric disorder: A randomized clinical trial (چکیده)
357 - ارتباط هت‌گیری مذهبی و خودکارآمدی نسی با خیانت: نقش میانی دلبستگی (چکیده)
358 - فرا تحلیل کیفی روش و نتای پژوهش‌های مرتبط با بازارچه‌های مرزی در ایران (چکیده)
359 - ارائه مدل ریسکهای فرآیند مدیریت تغییر در بیمارستانهای آموزشی (چکیده)
360 - تحلیل و ارزیابی تأثیر آثار معماری بزرگ مقیاس بر توسعۀ اقتصادی شهر بر مبنای آنالیز هدانیک و روش تفاوت در تفاوتها نمونۀ موردی: آثار معماری بزرگ مقیاس منطقۀ 9 شهر مشهد (چکیده)
361 - Improving the Teleportation Cost in Distributed Quantum Circuits Based on Commuting of Gates (چکیده)
362 - Application of Quantum Natural Language Processing for Language Translation (چکیده)
363 - A novel approach based on genetic algorithm to speed up the discovery of classification rules on GPUs (چکیده)
364 - رابطه ساختار انگیزشی با سلامت روان و نگرش به مواد مخدر در دانشجویان (چکیده)
365 - اثربخشی روش تفصیل دورنماهای مثبت (EPOS) مبتنی بر کاهش تعارض اهداف بر رضایت از زندگی (چکیده)
366 - هنجاریابی مقیاس اجرایی بالینی اختلال استرس پس از ضربه (CAPS-1) برای عوارض روانی ناشی از جنگ (چکیده)
367 - نقش هدف گرایی و هویت اخلاقی در پیش بینی کارکردهای اخلاقی مثبت و منفی در فوتبال (چکیده)
368 - بررسی رابطه سلامت وضعی با اهداف اجتماعی، شایستگی درک شده و جو انگیزشی در کلاس های تربیت بدنی (چکیده)
369 - Solving problems or seeing troubles? A day-level study on the consequences of thinking about work on recovery and well-being, and the moderating role of self-regulation (چکیده)
370 - Consequences of teleworking using the internet among married working women: Educational careers investigation (چکیده)
371 - سنجش میزان هوش فرهنگی مدیران فدراسیونهای منتخب در کشور و بررسی رابطة آن با سبک رهبری تحول آفرین (چکیده)
372 - Should you switch off or stay engaged? The consequences of thinking about work on the trajectory of psychological well-being over time. (چکیده)
373 - پیش بینی اثربخشی سازمانی بر‌اساس معنویت در کار کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان بزرگ (چکیده)
374 - تأثیر سبک‌های نوین مدیریتی بر میزان خلاقیت، اثربخشی و جابه‌جایی منابع انسانی در سازمان‌های ورزشی کارا (چکیده)
375 - اولویت بندی و تعیین رابطه بین روحیات کارآفرینانه کارشناسان فدراسیون های ورزشی (چکیده)
376 - به کارگیری رویکرد BSC جهت ارزیابی عملکرد اداره های تربیت بدنی دانشگاه های کشور (چکیده)
377 - روایی و پایایی آزمون راهبردهای عملکردی (TOPS) در جامعۀ ورزشکاران بزرگ‌سال ایرانی (چکیده)
378 - شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای ارزیابی عملکرد معلمان تربیت بدنی به روش تحلیل سلسله‌ مراتبی (چکیده)
379 - تغییر رویکرد مطالعات حوزه بازیابی اطلاعات تعاملی: یک مطالعه علم‌سنی در پایگاه وب علوم (چکیده)
380 - بررسی میزان آشنایی، استفادۀ و نیز بررسی اثربخشی نقشه‌های ذهنی در فرایند بازیابی اطلاعات (چکیده)
381 - An exploratory study on competitive intelligence: Managers\\\' information needs in higher education sector (چکیده)
382 - هفت وجه تجربه سواد اطلاعاتی براس و پیچیدگی وظیفه کاری: بررسی مروری (چکیده)
383 - Leaf Area Index, Dry Matter Accumulation and Allocation Trends in Vicia faba L. Affected by Inoculation with Rhizobium and Pseudomonas (چکیده)
384 - Investigating the Solubility of CO2 in the Solution of Aqueous K2CO3 Using Wilson-NRF Model (چکیده)
385 - بررسی شاخصهای انگلشناسی، هماتولوژی و بیوشیمیایی در آلودهسازی تجربی بره با آیمریا آهساتا (چکیده)
386 - A Numerical Formulation for N -Dimensional Wave Equations Using Shearlets (چکیده)
387 - اثربخشی بهزیستی‌درمانی گروهی بر بهزیستی روان‌شناختی، تنظیم شناختی هیان، نگرانی و تاب‌آوری زنان سرپرست خانوار (چکیده)
388 - Biochemical responses of juvenile European sturgeon, (Huso huso) to a sub-lethal level of copper and cadmium in freshwater and brackish water environments (چکیده)
389 - بررسی عمومیت شیوه های مدیریت اقتصادی خانواده در مشهد و عوامل مؤثر (چکیده)
390 - مطالعه تثیر پارامترهای فرآیند برنیشینگ ساچمه‌ای و زبری سطح اولیه بر روی ویژگی‌های مغزی زبری سطح قطعات استوانه‌ای مسی (چکیده)
391 - Oxidative desulfurization of dibenzothiophene by magnetically recoverable polyoxometalate-based nanocatalyst: Optimization by response surface methodology (چکیده)
392 - سنتز و تعیین مشخصه نانوذرات مغناطیسی مس فریت و کاربرد آن ها برای حذف رنگ قرمز واکنشی 141 از محیط آبی (چکیده)
393 - بررسی و تحلیل اثرات تقسیمات سیاسی بر پایداری اقتصادی و اجتماعی سکونتگاه‌های روستایی(مورد مطالعه: شهرستان فیروزه) (چکیده)
394 - An annotated catalog of Iranian Symphypleona and Neelipleona (Hexapoda: Collembola): new records and key to species (چکیده)
395 - تحلیل تأثیر کیفیت نظارت مالی بر ریسک اعتباری بانک‌های ایران با روش رگرسیون کوانتایل پانل (چکیده)
396 - Analytical dynamic of a rotating prismatic actuator with variable stiffness and validation with finite element method (چکیده)
397 - رابطة معنویت در کار با اثربخشی سازمانی ادارات ورزش و جوانان خراسان رضوی (چکیده)
398 - ارزیابی کیفیت اماکن تفریحی-ورزشی پارک های استان گلستان بر اساس مدل تحلیل شکاف (Gaps) (چکیده)
399 - عوامل مؤثر بر بحران قوم‌مداری در تضعیف‌ همبستگی ملی (یک مدل‎سازی نظری در شرایط بحرانی جوامع شهری) (چکیده)
400 - تأثیر مدل آموزش ورزش بر خود تعیینگری دانشجویان دختر واحد تربیت بدنی عمومی2 (چکیده)

 • «
 •  
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •   · · ·
 •  
 • 7
 •  
 • 8
 •  
 • 9
 •   · · ·
 •  
 • 841
 •  
 • 842
 •  
 • 843
 •  
 • »