مرور مقالات بر اساس سال انتشار

2014   2013   قبل از 2013

موارد یافت شده: 42123

401 - عوامل کالبدی موثر بر ادراک تراکم در محیط های مسکونی، نمونه موردی: محلات مسکونی شهر مشهد (چکیده)
402 - Barriers to the Implementation and Use of Internet Banking in the Keshavarzi Bank (چکیده)
403 - Bending and Buckling Analysis of a Nth-Order Shear Deformation Nanoplate using Modified Couple Stress Theory (چکیده)
404 - Molecular diagnosis of dermatophyte isolates from canine and feline dermatophytosis in Northeast Iran (چکیده)
405 - پاسخ مورفوفیزیولوژیکی ریحان به تغذیه با دی‏ اکسیدکربن و اتانول (چکیده)
406 - بررسی فشار باد بر سقف‌های چادری با فرم قیفی به روش شبیه‌سازی عددی (چکیده)
407 - Comparing emotional disturbances and quality of life in couples with attention-deficit and hyperactivity disorder and ordinary couples (چکیده)
408 - تحلیل محتوای کمی و روند پژوهش‌های مرتبط با برند در صنعت ورزش ایران (چکیده)
409 - جایگاه عوامل غیردینی موثردر پیروزی عرب‌های مسلمان در فتح ایران (چکیده)
410 - بررسی تاثیر شش هفته تمرین اصلاحی بر آنتی‌ورژن و توزیع فشار کف پایی در زنان با آنتی ورژن افزایش یافته ران (چکیده)
411 - Symbolic strong persistence property under monomial operations and strong persistence property of cover ideals (چکیده)
412 - ارزیابی مقاومت برخی ارقام گوجهفرنگی نسبت به نماتد ریشهگرهی (چکیده)
413 - Equitable distinguishing chromatic number (چکیده)
414 - IDENTIFICATION AND DISTRIBUTION OF ROOT-KNOT NEMATODE SPECIES IN POMEGRANATE ORCHARDS OF EASTERN IRAN (چکیده)
415 - Results on the normality of square-free monomial ideals and cover ideals under some graph operations (چکیده)
416 - زیست چینه نگاری سازند پابده در میدان نفتی پارسی (فروافتادگی دزفول، جنوب غرب ایران) (چکیده)
417 - A novel fuzzy sliding mode control approach for chaotic systems (چکیده)
418 - Associated primes of powers of cover ideals under graph operations (چکیده)
419 - Distance between the spectra of certain graphs (چکیده)
420 - Surface modification of electrospun wound dressing material by Fe2O3 nanoparticles incorporating Lactobacillus strains for enhanced antimicrobial and antibiofilm activity (چکیده)
421 - بررسی رفتار دال های تخت پس از برش پانچینگ برای جلوگیری از تخریب پیشرونده (چکیده)
422 - High-dimensional generalized semiparametric model for longitudinal data (چکیده)
423 - Evaluating prediction of COVID-19 at provincial level of South Africa: a statistical perspective (چکیده)
424 - بررسی تطبیقی مفاهیم معنوی شازده کوچولو اثر سنت اگزوپری با آیات قرآنی و روایات اسلامی (چکیده)
425 - Learning 2D Gabor filters by infinite kernel learning regression (چکیده)
426 - Paradoxical role of the spatial heterogeneity in the functioning of drylands (چکیده)
427 - Языковая картина мира этноса и перевод реалий в лингвистической семантике (چکیده)
428 - Сопоставительный анализ семантических особенностей глаголов движения русского и персидского языков (چکیده)
429 - شناسایی نوع تغییرات کاربری اراضی موجود در بستر سیلاب رودخانه و تأثیر‏گذار بر روی کیفیت آب مخزن سد، مطالعه موردی: سرشاخه‏های بالادست سد مخزنی کارده (چکیده)
430 - اثر روش های مدیریتی نظام زراعی بر عملکرد، ازای عملکرد و شاخص تنوع علف‌های هرز در سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) (چکیده)
431 - رویکرد نوین در دانش آبخیزداری (چکیده)
432 - تأثیر استفاده از بندسارهای سنتی بر ویژگی‌های خاکی در منطقة جنوب سبزوار (چکیده)
433 - اخلاق مداری در حوزه آب (چکیده)
434 - $\alpha$-Gap Greedy Spanner (چکیده)
435 - Effective action of string theory at order $$\alpha '$$ in the presence of boundary (چکیده)
436 - Characteristics changes of date fruits during ripening period on-palm (چکیده)
437 - بررسی تأثیر توانمندسازی کارکنان بر رفتار نوآورانه با نقش میانجی مسرت و پیامدهای مثبت آن (چکیده)
438 - Evaluation of Traffic Noise Pollution Around The Shrine of Imam Reza Using GIS And Descriptive Statistics Analysis (A Case Study of Mashhad, Iran) (چکیده)
439 - از براعت استهلال فارسی تا استمداد ) noitacovnI ( انگلیسی: بررسی تطبیقی شاهنامۀ فردوسی و بهشت گمشدۀ میلتون (چکیده)
440 - Titanium dioxide nanoparticles (TiO2-NPs) enhance drought tolerance and grain yield of sweet corn (Zea mays L.) under deficit irrigation regimes (چکیده)
441 - مطالعه پارامترهای آنتروپومتریکی پیش بین راستای ستون فقرات ورزشکاران (چکیده)
442 - Estimating the potential of energy generation by anaerobic digestion of slaughterhouse wastes toward sustainable waste management strategy: a case study (چکیده)
443 - Improvement of wastewater sludge dewatering using ferric chloride, aluminum sulfate, and calcium oxide (experimental investigation and descriptive statistical analysis) (چکیده)
444 - New data on brittle stars (Echinodermata: Ophiuroidea) from the Persian Gulf and Oman Sea, Iran (چکیده)
445 - Development of a New Method for Pattern Synthesizing of Linear and Planar Arrays Using Legendre Transform With Minimum Number of Elements (چکیده)
446 - The evolutionary relationship between arm vertebrae shape and ecological lifestyle in brittle stars (Echinodermata: Ophiuroidea) (چکیده)
447 - Insight into the Elemental Sulfur Corrosion of Carbon Steel in Chloride Bearing Media Using Electrochemical and Non-electrochemical Techniques (چکیده)
448 - The Evaluation of Reliability Indices in Water Distribution Networks under Pipe Failure Condition (چکیده)
449 - Higher order curvature corrections and holographic renormalization group flow (چکیده)
450 - بررسی میزان و عوامل ترس از جرم در شهر کابل (چکیده)

 • «
 •  
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •   · · ·
 •  
 • 8
 •  
 • 9
 •  
 • 10
 •   · · ·
 •  
 • 841
 •  
 • 842
 •  
 • 843
 •  
 • »