مرور مقالات بر اساس سال انتشار

2014   2013   قبل از 2013

موارد یافت شده: 42158

301 - بهره گیری از الگوی هَیجامَد در تهیه و تدوین فرهنگ های لغت فارسی (چکیده)
302 - بررسی تأثیر الگوی تدریس مبتنی بر «هَیَجامَد» بر هوش‌فرهنگی زبان‌آموزان غیرفارسی‌زبان (چکیده)
303 - نقد و تحلیل مبانی فقهی ماده 619 قانون مجازات اسلامی(مصوّب ۱۳۹۲) (چکیده)
304 - تاثیر موانع تعرفه های گمرکی و نرخ ارز در تابع تقاضای واردات کشور- مروری انتقادی بر سیاست های تجاری و ارزی کشور در راستای حمایت از تولید ملی (چکیده)
305 - An Efficient Target Tracking in Directional Sensor Networks Using Adapted Unscented Kalman Filter (چکیده)
306 - Experimental evaluation of thermal performance and entropy generation inside a twisted U-tube equipped with twisted-tape inserts (چکیده)
307 - Effects of N-oxidation on the molecular and crystal structures and properties of isocinchomeronic acid, its metal complexes and their supramolecular architectures: experimental, CSD survey, solution and theoretical approaches (چکیده)
308 - Geogenic and anthropogenic sources of potentially toxic elements in airborne dust in northeastern Iran (چکیده)
309 - Grain size and mineralogical studies of sandy sediments in southwestern Iran (چکیده)
310 - رویکردی نو از طریق ترجمه برای تحلیل تاریخی انتقال گفتمان‌ها و نظریه‌ها (چکیده)
311 - Unveiling the Passive Aspect of Motivation: Insights from English Language Teachers’ Habitus (چکیده)
312 - The Evaluation of Khorasan Razavi Range for the construction of wind power plants through multi-criteria decision making in GIS environment (چکیده)
313 - ارائۀ الگوی نقش بازاریابی رابطهمند بر شخصیت برند باشگاههای لیگ برتر فوتبال ایران )مورد مطالعه: باشگاه فرهنگی ورزشی سیاهجامگان مشهد( (چکیده)
314 - بررسی عوامل اثرگذار بر مصرف کودهای شیمیایی در مزارع زعفران (مطالعه موردی: شهرستان گناباد) (چکیده)
315 - Precise evaluation the effect of microwave irradiation on the properties of palm kernel oil biodiesel used in a diesel engine (چکیده)
316 - تحلیل رگرسیونی رابطه مؤلفه‌های مدیریت دانش با ابعاد سرمایه اجتماعی در دبیران تربیت‌بدنی خراسان رضوی (چکیده)
317 - Non-Gaussian macroscopic entanglement of motion in a hybrid electromechanical device (چکیده)
318 - Impact of material characteristics on the general optical behavior of perforated surface plasmon system (چکیده)
319 - پیش‌بینی میل به تداوم فعالیت ورزشی دانشجویان براساس رفتار مربیان: یک رویکرد نظریۀ خود-تعیین‌گری (چکیده)
320 - Optical Properties of Au-Doped Titanium Nitride Nanostructures: a Connection Between Density Functional Theory and Finite-Difference Time-Domain Method (چکیده)
321 - انـــواع تا کتیک‌هـــای شـــکل‌گیری رهبـــری اخلاقـــی بـــر مبنـــای ســـطوح و موقعیت‌هـــای مختلـــف بحـــران مطالعه‌ی موردی: سازمان صنایع دفاع جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های تابعه (چکیده)
322 - Enhancement of efficiency of second-harmonic generation from MoS2 monolayers in 1D Fibonacci photonic crystals (چکیده)
323 - A formal model for event reconstruction in digital forensic investigation (چکیده)
324 - Decorated single-enantiomer phosphoramide-based silica/magnetic nanocomposites for direct enantioseparation (چکیده)
325 - Virtual Water Flow and Water Footprint Assessment of an Arid Region: A Case Study of South Khorasan Province, Iran (چکیده)
326 - Transient liquid phase bonding in the Cu-Sn system (چکیده)
327 - The effects of biological, chemical, and organic fertilizers application on root growth features and grain yield of Sorghum (چکیده)
328 - Eccentricity fault detection in permanent magnet synchronous generators using stator voltage signature analysis (چکیده)
329 - Fe3O4@Boehmite-NH2-CoII NPs: An Environment Friendly Nanocatalyst for Solvent Free Synthesis of Coumarin Derivatives Through Pechmann Condensation Reaction (چکیده)
330 - Real-Time Maximum Torque per Ampere Control of Brushless DC Motor Drive with Minimum Torque Ripple (چکیده)
331 - Modified steady-state modelling of brushless doubly-fed induction generator taking core loss components into account (چکیده)
332 - Microaneurysm detection in fundus images using a two-step convolutional neural network (چکیده)
333 - The effects of SDS, SLES and THF on the growth rate, kinetic behaviors and energy consumption during ethylene hydrate formation process (چکیده)
334 - Scalable and view-independent calibration of multi-projector display for arbitrary uneven surfaces (چکیده)
335 - Theoretical design and experimental study on the gold nanoparticles based colorimetric aptasensors for detection of neomycin B (چکیده)
336 - Effect of Ion Pairs on Nonlinear Optical Properties of Crystal Violet: Surfactants, Nano-droplets, and In Vitro Culture Conditions (چکیده)
337 - تبیین و طبقه بندی مولفه های انسجام سازمانی (چکیده)
338 - الگوی مدیریت خطر طرح تحول نظام سلامت: یک مطالعه کیفی (چکیده)
339 - Stylistic Analysis of Characters in Henrik Ibsen’s A Doll’s House: Masculinity and Supremacy vs. Femininity and Helplessness (چکیده)
340 - The Impact of Sport Financial Sponsorship on Brand Equity and Performance: Structural Equation Modeling (SEM) Approach (چکیده)
341 - Sustainable economic rural development system pattern in Ghaemshahr: an application of the developed TOP-MARD core model (چکیده)
342 - تحلیل سندی و محتوایی حدیث شریعت و طریقت و حقیقت (چکیده)
343 - STANCE AND CULTURE: A COMPARATIVE STUDY OF ENGLISH AND PERSIAN AUTHORIAL STANCE IN APPLIED LINGUISTICS RESEARCH ARTICLES (چکیده)
344 - A comprehensive study on dam-break flow over dry and wet beds (چکیده)
345 - Deforestation effects on soil aggregate stability quantified by the high energy moisture characteristic method (چکیده)
346 - The Contrast between the Pitting Corrosion of 316 SS in NaCl and NaBr Solutions: Part II. Morphology, Chemistry, and Stabilization of the Pits (چکیده)
347 - Synthesis and Antibacterial Evaluation of New Pyrimidyl N‐Ciprofloxacin Derivatives (چکیده)
348 - Simultaneous Fault Detection and Control Design for Linear Fractional-Order Systems (چکیده)
349 - Nutlet micromorphology of Iranian Nepeta (Lamiaceae) species (چکیده)
350 - The morphospace of Late Permian coiled nautiloids (چکیده)

 • «
 •  
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •   · · ·
 •  
 • 6
 •  
 • 7
 •  
 • 8
 •  
 • 9
 •   · · ·
 •  
 • 842
 •  
 • 843
 •  
 • 844
 •  
 • »