مرور مقالات بر اساس سال انتشار

2014   2013   قبل از 2013

موارد یافت شده: 42123

251 - روان‌درمانی فمنیستی: مفاهیم و کاربست‌ها (چکیده)
252 - بررسی توام راندمان تله‌اندازی، رسوبگیری و کسرحمی حوضچه رسوبگیر گردابی با استفاده از روش تاگوچی (چکیده)
253 - بررسی رهایش کافئین از کلوئیدوزوم هیدروژل در شرایط شبیه سازی شده دهان و آنالیز دستگاهی میکروکپسول (چکیده)
254 - تحلیل تصویر کنشگری خداوند در باب کشاورزی، از اسطوره تا عرفان (چکیده)
255 - استفاده از مغز بادام زمینی در تولید اسنک حیم بر پایه بلغور ذرت و بررسی ویژگی های آن (چکیده)
256 - The Relationship Between Cultural Intelligence (CQ), Spiritual Intelligence (SQ), and Interpersonal Communication Skills: The Case of Cultural Tour Guides (چکیده)
257 - سنجش مؤلفه های اثرگذار بر قصد خرید مواد غذایی ارگانیک (مطالعه موردی: شهر مشهد) (چکیده)
258 - Numerical Modeling of Flow Field in Three Types of Vortex Settling Basins (چکیده)
259 - سنش عوامل مؤثر بر پایداری اقتصادی شهرهای مرزی (مطالعه موردی: شهر سردشت) (چکیده)
260 - تحلیل تاب آوری جامع در شبکه های جمع آوری فاضالب شهری )مطالعه موردی: شهرک ولیعصر شهرستان تربت حیدریه( (چکیده)
261 - Protective effect of betaine against gentamicin-induced renal toxicity in mice: a biochemical and histopathological study (چکیده)
262 - تأثیر سطوح مختلف تکانش‌گری بر یادگیری مهارت های ورزشی در محیط های باز و بسته (چکیده)
263 - اثر بازی های حرکتی منتخب بر تعادل ایستا و پویا در کودکان با اختلال یادگیری خاص (چکیده)
264 - تاثیر مداخله تمرینی مدرسه محور بر رشد مهارت های درشت کودکان دچار اختلال هماهنگی رشدی؛ بر اساس رویکرد تکلیف مدار (چکیده)
265 - اثر تحریک موزون دیداری بر پارامترهای کینماتیکی راه رفتن بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (چکیده)
266 - اثر تمرینات اداراکی حرکتی منتخب بر تبحر حرکتی کودکان با اختلال یادگیری (چکیده)
267 - تاثیر محرومیت از خواب قبل از تمرین جسمانی، ذهنی، مشاهده ای و ترکیبی بر اکتساب و یادداری سرویس کوتاه بدمینتون (چکیده)
268 - تبیین مبانی حضور فراتاریخی قرآن کریم (چکیده)
269 - The structure of Cayley graphs of dihedral groups of Valencies 1, 2 and 3 (چکیده)
270 - A bipartite graph associated to elements and cosets of subgroups of a finite group (چکیده)
271 - k-Intersection Graph of a Finite Set (چکیده)
272 - A general protocol for distributed quantum gates (چکیده)
273 - Automated detection of shockable ECG signals: A review (چکیده)
274 - The Effect of Exchnage Rate on Revenue from Tourism Industry in Selected Southwest Asian Countries with Using System Generalized Method of Moments (چکیده)
275 - تحلیل تأثیر مؤلفه‌های کیفیت نظارت مالی بر ریسک صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری در سهام ایران با الگوی رگرسیون چندک داده‌های تابلویی (چکیده)
276 - A method based on the meshless approach for the numerical solution of the singularly perturbed differential-difference equation arising in the modeling of neuronal variability (چکیده)
277 - Effect of Cognitive-Behavioral Group Therapy on Pain Self-efficacy, Fatigue, Life Expectancy and Depression in Patients With Multiple Sclerosis: A Randomized Controlled Clinical Trial (چکیده)
278 - Effect of Acceptance and Commitment Group Therapy on Cognitive Flexibility, Suicidal Ideation, Depression, and Hopelessness in Conscripts (چکیده)
279 - Emotion-focused group therapy among women with premenstrual dysphoric disorder: A randomized clinical trial (چکیده)
280 - ارتباط هت‌گیری مذهبی و خودکارآمدی نسی با خیانت: نقش میانی دلبستگی (چکیده)
281 - فرا تحلیل کیفی روش و نتای پژوهش‌های مرتبط با بازارچه‌های مرزی در ایران (چکیده)
282 - ارائه مدل ریسکهای فرآیند مدیریت تغییر در بیمارستانهای آموزشی (چکیده)
283 - تحلیل و ارزیابی تأثیر آثار معماری بزرگ مقیاس بر توسعۀ اقتصادی شهر بر مبنای آنالیز هدانیک و روش تفاوت در تفاوتها نمونۀ موردی: آثار معماری بزرگ مقیاس منطقۀ 9 شهر مشهد (چکیده)
284 - Improving the Teleportation Cost in Distributed Quantum Circuits Based on Commuting of Gates (چکیده)
285 - Application of Quantum Natural Language Processing for Language Translation (چکیده)
286 - A novel approach based on genetic algorithm to speed up the discovery of classification rules on GPUs (چکیده)
287 - رابطه ساختار انگیزشی با سلامت روان و نگرش به مواد مخدر در دانشجویان (چکیده)
288 - اثربخشی روش تفصیل دورنماهای مثبت (EPOS) مبتنی بر کاهش تعارض اهداف بر رضایت از زندگی (چکیده)
289 - هنجاریابی مقیاس اجرایی بالینی اختلال استرس پس از ضربه (CAPS-1) برای عوارض روانی ناشی از جنگ (چکیده)
290 - نقش هدف گرایی و هویت اخلاقی در پیش بینی کارکردهای اخلاقی مثبت و منفی در فوتبال (چکیده)
291 - بررسی رابطه سلامت وضعی با اهداف اجتماعی، شایستگی درک شده و جو انگیزشی در کلاس های تربیت بدنی (چکیده)
292 - Solving problems or seeing troubles? A day-level study on the consequences of thinking about work on recovery and well-being, and the moderating role of self-regulation (چکیده)
293 - Consequences of teleworking using the internet among married working women: Educational careers investigation (چکیده)
294 - سنجش میزان هوش فرهنگی مدیران فدراسیونهای منتخب در کشور و بررسی رابطة آن با سبک رهبری تحول آفرین (چکیده)
295 - Should you switch off or stay engaged? The consequences of thinking about work on the trajectory of psychological well-being over time. (چکیده)
296 - پیش بینی اثربخشی سازمانی بر‌اساس معنویت در کار کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان بزرگ (چکیده)
297 - تأثیر سبک‌های نوین مدیریتی بر میزان خلاقیت، اثربخشی و جابه‌جایی منابع انسانی در سازمان‌های ورزشی کارا (چکیده)
298 - اولویت بندی و تعیین رابطه بین روحیات کارآفرینانه کارشناسان فدراسیون های ورزشی (چکیده)
299 - به کارگیری رویکرد BSC جهت ارزیابی عملکرد اداره های تربیت بدنی دانشگاه های کشور (چکیده)
300 - روایی و پایایی آزمون راهبردهای عملکردی (TOPS) در جامعۀ ورزشکاران بزرگ‌سال ایرانی (چکیده)

 • «
 •  
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •   · · ·
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
 •  
 • 8
 •  
 • 9
 •   · · ·
 •  
 • 841
 •  
 • 842
 •  
 • 843
 •  
 • »