مرور مقالات بر اساس سال انتشار

2014   2013   قبل از 2013

موارد یافت شده: 42157

251 - مقایسه دو قاعده «بسیط الحقیقه» و«صرف الشیء» در اثبات مراتب توحید (چکیده)
252 - نقش زبان در بازنمود واقعیت از دیدگاه ملاصدرا (چکیده)
253 - ارزیابی عملکرد نانو لوله‌ی کربنی چند دیواره در تولید آب شیرین به روش خورشیدی (چکیده)
254 - شرایط اساسی توافق صلاحیت در حقوق بین‌الملل خصوصی (چکیده)
255 - Modeling an HPGe detector response to gamma-rays using MCNP5 code (چکیده)
256 - بررسی اثرات تجسم بر قضاوت‌های فراشناخت و عملکرد حافظه (چکیده)
257 - The Portrayal of Women in English Films Localized into Persian (چکیده)
258 - مدلسازی تقاضای آب خانگی شهر مشهد بر اساس مدل رگرسیون فازی (چکیده)
259 - ارزیابی عملکرد مدل فازی و ظرفیت نفوذ متغیر (VIC)در برآورد متغیرهای هواشناسی و هیدرولوژی (مطالعه موردی: حوضه آبریز نیشابور) (چکیده)
260 - تهیه نقشه ریسک سیلاب با استفاده از مدل هیدرولیکی واطلاعات ژئومورفولوژیک مطالعه موردی «مخروط افکنه فریزی» در استان خراسان رضوی (چکیده)
261 - بررسی داده های واداشت هواشناسی GLDAS۱ و تصحیح انحراف داده های بارش برای کاربست در مدل های سطح خشکی (مطالعه موردی: حوضه نیشابور) (چکیده)
262 - Identifying miltefosine-resistant key genes in protein–protein interactions network and experimental verification in Iranian Leishmania major (چکیده)
263 - تحلیل فضایی شاخص های اجتماعی تاب آوری شهری در مناطق چهارگانۀ شهر کرمان (چکیده)
264 - Energy balance quantification using Landsat 8 images and SAFER algorithm in Mashhad, Razavi Khorasan, Iran (چکیده)
265 - Influence of steel fibres on the flexural performance of reinforced concrete beams with lap-spliced bars (چکیده)
266 - ارتباط عدم تعادل های داخلی و خارجی در اقتصاد و بسط قضیه سه گانه پولی (مطالعه موردی اقتصاد ایران ) (چکیده)
267 - تحلیل رابطه عاملیت کنشگر-ساختار با عادت واره بوردیو در فرهنگ کسب وکار دانش بنیان (چکیده)
268 - اثر بخشی درمان فرا تشخیصی یکپارچه بر تمایز یافتگی خود و دشواری تنظیم هیجان در مراجعان دارای نشانگان اضطرابی (چکیده)
269 - A neural network to solve quadratic programming problems with fuzzy parameters (چکیده)
270 - A generalized bivariate lifetime distribution based on parallel-series structures (چکیده)
271 - مطالعه تطبیقی سطح پایداری توسعه در مناطق یک و دو شهرمشهد (چکیده)
272 - Current–voltage characteristics of β-ketoenamines molecular switches induced by intramolecular hydrogen transfer (چکیده)
273 - A Comprehensive Comparative Characterization of Keratinocytes; The Significant Wound Healing Agents (چکیده)
274 - چشم انداز تغییرات بارش در شمال غرب ایران با استفاده از مدل ثثهای گردش کلی جو تحت سناریوهای اقلیمی (چکیده)
275 - Recurrent supramolecular motifs in a series of acid-base adducts based on pyridine-N-oxide-2,5-dicarboxylic acid and organic bases: inter- and intramolecular hydrogen bonding (چکیده)
276 - Heterogeneous Catalysis by Polyoxometalates in Metal-Organic Frameworks (چکیده)
277 - Development of PES/polyaniline-modified TiO2 adsorptive membrane for copper removal (چکیده)
278 - تحلیل بحران‌های ژئوپلیتیکی جهان اسلام در دهه گذشته (مطالعه موردی جنوب غرب آسیا و شمال آفریقا) (چکیده)
279 - شناسایی و تشخیص ژن های مولد زرالنون در سویه های Fusarium graminearum جدا شده از دانه های ذرت (چکیده)
280 - تأثیر روش‌های مختلف محاسبه سرعت جوانه‌زنی در ارزیابی قابلیت جوانه‌زنی غده اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L) و برآورد آستانه‌های دمایی (چکیده)
281 - Ortho-phenylenediamine Based Bis-ureas as the Ion Selective Sensors; A QM/MD Study (چکیده)
282 - Application of MODFLOW with Boundary Conditions Analyses Based on Limited Available Observations: A Case Study of Birjand Plain in East Iran (چکیده)
283 - طراحی پارک در مقیاس کودکان در راستای استفادهی همسان کودکان معلول در کنار سایر کودکان و تقویت خلاقیت آنان (چکیده)
284 - اثر مدیریت‌های مختلف بقایای گیاهی گندم و چغندرقند بر برخی ویژگی‌های شیمیایی و زیستی خاک (چکیده)
285 - Optimization of flexible lift processes on high-rise building construction sites (چکیده)
286 - POST herbicide programs utilizing tribenuron for cleavers (Galium aparine L.) control in winter wheat cultivars (چکیده)
287 - پایدارسازی محلی برای کلاسی از سیستم های سوئیچ ضربه ای غیرخطی با نایقینی های صفر نشونده تحت ورودی کنترل با نُرم محدود (چکیده)
288 - Goodness of fit tests for Rayleigh distribution based on quantiles (چکیده)
289 - Experimental study of using nano-(GNP, MWCNT, and SWCNT)/water to investigate the performance of a PVT module (چکیده)
290 - نقش ابعاد شخصیت مایرز- بریگز در پیشبینی میزان تمایل به مصرف مواد با میانجیگری سرمایه روانشناختی و خودکنترلی در معتادان (چکیده)
291 - Air exposure oxidation and photooxidation of solution-phase treated PbS quantum dot thin films and solar cells (چکیده)
292 - بررسی رابطه بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی با تبلغات شفاهی الکترونیک به واسطه تصویر و آگاهی از برند (چکیده)
293 - Synthesis and X-ray crystal structures of some isothiosemicarbazone complexes (چکیده)
294 - Social Media, Political Discussion, and Political Protest: A Case Study of the 2018 Political Protests in Iran (چکیده)
295 - بررسی تاثیر اصلاح سطحی بر خواص زیستی دی فازیک کلسیم فسفات (چکیده)
296 - Evolutionary history of water voles revisited: confronting a new phylogenetic model from molecular data with the fossil record (چکیده)
297 - Unidirectional Introgression and Evidence of Hybrid Superiority over Parental Populations in Eastern Iranian Plateau Population of Hares (Mammalia: Lepus Linnaeus, 1758) (چکیده)
298 - Correction: Molecular detection and genetic diversity of avian haemosporidian parasites in Iran (چکیده)
299 - Genome-wide evidence supports mitochondrial relationships and pervasive parallel phenotypic evolution in open-habitat chats (چکیده)
300 - Role of Paraventricular Nucleus in Regulation of Feeding Behaviour and the Design of Intranuclear Neuronal Pathway Communications (چکیده)

 • «
 •  
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •   · · ·
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
 •  
 • 8
 •  
 • 9
 •   · · ·
 •  
 • 842
 •  
 • 843
 •  
 • 844
 •  
 • »