مرور مقالات بر اساس سال انتشار

2014   2013   قبل از 2013

موارد یافت شده: 42158

51 - تأثیر چهار هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل اطریفل صغیر بر سطوح نیم‌رخ لیپیدی و ترکیب بدنی در دختران چاق و دارای اضافه‌وزن (چکیده)
52 - Application of Xylanase and β-Glucanase to Improve Nutrient Utilization in Poultry Fed Cereal Base Diets: Used of Enzymes in Poultry Diet (چکیده)
53 - Geochemistry of shales of the Qadir Member (Nayband Formation; Upper Triassic), East Central Iran (Tabas Block): Implications for provenance and paleogeography (چکیده)
54 - Enemy release from the effects of generalist granivores can facilitate Bromus tectorum invasion in the Great Basin Desert (چکیده)
55 - بررسی امکان کنترل بیولوژیک علف هرز تلخه (. Acrptilon repens L ) با استفاده از مگس بذرخوار تلخه) Urophora xanthippe ( در شرایط مزرعه و گلخانه (چکیده)
56 - بررسی تاثیر موج ناگهانی سیلاب بر انتقال بار بستر در مجاری خشک و تاثیر صفحات مستغرق در کاهش بار بستر (چکیده)
57 - A socio-technical analysis of internet of things development: an interplay of technologies, tasks, structures and actors (چکیده)
58 - Output-only modal identification by in-operation modal appropriation for use with enhanced frequency domain decomposition method (چکیده)
59 - Conservation of Pleske’s racerunner (Eremias pleskei ) in a changing climate (چکیده)
60 - بررسی اثر بسته‌بندی اتمسفر اصلاح‌شده و صمغ درخت زردآلو بر حفظ کیفیت و افزایش زمان ماندگاری توت‌ فرنگی (چکیده)
61 - CoII immobilized on an aminated magnetic metal–organic framework catalyzed C–N and C–S bond forming reactions: a journey for the mild and efficient synthesis of arylamines and arylsulfides (چکیده)
62 - Biochemical characterization of lysozyme extracted from Caspian kutum,Rutiluskutum,Kamensky 1901 (چکیده)
63 - نقش تنوع فعالیت های اقتصادی زراعی و غیرزراعی بر تاب آوری خانوارهای کشاورز روستایی در معرض خشکسالی (مطالعه موردی: شهرستان چناران) (چکیده)
64 - Electrochemical and quantum chemical study of polyaniline nanoparticles suspension in HCl and H2SO4 (چکیده)
65 - Preparation and characterization of styrene-butadiene-styrene membrane incorporated with graphene nanosheets for pervaporative removal of 1,2,4-trimethylbenzene from water (چکیده)
66 - A holographic study of the a-theorem and RG flow in general quadratic curvature gravity (چکیده)
67 - Calcareous nannofossils from chalky limestone intervals of the Abderaz formation in the Kopet Dagh range, NE Iran (چکیده)
68 - A secure and robust elliptic curve cryptography‐based mutual authentication scheme for session initiation protocol (چکیده)
69 - Sparse coding-based feature extraction for biometric remote authentication in Internet of Things (چکیده)
70 - The fatigue behavior of SBS/nanosilica composite modified asphalt binder and mixture (چکیده)
71 - A novel approximate dynamic programming approach for constrained equipment replacement problems: A case study (چکیده)
72 - رویکردهای مختلف به تدریس نظریه ها در برنامه درسی آموزش عالی (چکیده)
73 - تأثیر تعاملی مصرف ملاتونین و تمرین ترکیبی بر برخی از مؤلفه‌های آمادگی جسمانی و مقادیر سرمی مالون دی‌آلدئید در زنان یائسه مبتلا به دیابت نوع دو (چکیده)
74 - بزرسی رفتار تناوبی پوستههای مکعبی اس نوع SS316Lتحت بارگذاری پیچشی خالص (چکیده)
75 - بررسی یافت پذیری اطلاعات در اینستاگرام با تحلیل رفتار برچسب گذاری اجتماعی (چکیده)
76 - Identification of sand dune sources in the east Sistan, Iran by using mineralogical and morphoscopic characterization of sediments (چکیده)
77 - ارزیابی مشارکت شهروندان در حکمروایی خوب شهری (چکیده)
78 - بررسی عملکرد چسب پایه سیمانی در اتصال بلوک های سبک پیش ساخته AAC (چکیده)
79 - In vitro activities of 15 antifungal drugs against a large collection of clinical isolates of Microsporum canis (چکیده)
80 - A new approach for silane curing polyolefin elastomer/linear low density polyethylene blends by Monosil and Sioplas processes (چکیده)
81 - تاثیر مقاومت بتن و ضخامت دال تخت بتنی بر جلوگیری از خرابی پیشرونده ناشی از حذف ناگهانی یک ستون میانی (چکیده)
82 - Quantifying Investment in Language Learning: Model and Questionnaire Development and Validation in the Iranian Context (چکیده)
83 - Multiscale asymptotic homogenization analysis of epoxy-based composites reinforced with different hexagonal nanosheets (چکیده)
84 - CLIMATE CHANGE IMPACTS AND ADAPTATION FOR CROP MANAGEMENT OF WINTER WHEAT AND MAIZE IN THE SEMI‐ARID REGION OF IRAN (چکیده)
85 - Aron–Berner extensions of triple maps with application to the bidual of Jordan Banach triple systems (چکیده)
86 - Variation in Blood and Colorectal Epithelia’s Key Trace Elements Along with Expression of Mismatch Repair Proteins from Localized and Metastatic Colorectal Cancer Patients (چکیده)
87 - Down-regulation of HaIr1 during induced differentiation of embryonal carcinoma P19 cells (چکیده)
88 - Meiotic initiation in chicken germ cells is regulated by Cyp26b1 and mesonephros (چکیده)
89 - روسپی‌گری: تحمیل اجتماعی یا انتخاب شخصی؛ ارائه یک تحلیل کیفی (چکیده)
90 - A Study of Abu Ja’far Ahmad ibn Ibrahim Jazzar’s Scientific Life (چکیده)
91 - تحلیل و ارزیابی شاخص های مسکن پایدار شهری در محلات شهر گرگان (نمونۀ موردی: منطقۀ یک شهرداری) (چکیده)
92 - تحلیل آزمایشگاهی شکل گیری میکرو- نانو حباب در لوله ونتوری به کمک عکسبرداری پرسرعت و پردازش تصویر (چکیده)
93 - Antimicrobial peptide, cLF36, affects performance and intestinal morphology, microflora, junctional proteins, and immune cells in broilers challenged with E. coli (چکیده)
94 - The effect of adding ethanolic saffron petal extract (SPE) and vitamin E on growth performance, blood metabolites and antioxidant status in Baluchi male lambs (چکیده)
95 - A new method for damage detection of fluid-structure systems based on model updating strategy and incomplete modal data (چکیده)
96 - Effect of fiber hybridization on energy absorption and synergy in concrete (چکیده)
97 - Effects of upper-body, lower-body, or combined resistance training on the ratio of follistatin and myostatin in middle-aged men (چکیده)
98 - Synergism effects of ursolic acid supplementation on the levels of irisin, C-reactive protein, IL-6, and TNF-α during high-intensity resistance training in low activity men (چکیده)
99 - The relationship between management characteristics and firm performance (چکیده)
100 - Nondimensional Parameters’ Effects on Hybrid Darrieus–Savonius Wind Turbine Performance (چکیده)

 • «
 •  
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
 •  
 • 8
 •  
 • 9
 •   · · ·
 •  
 • 842
 •  
 • 843
 •  
 • 844
 •  
 • »