مرور مقالات بر اساس سال انتشار

2014   2013   قبل از 2013

موارد یافت شده: 42200

1 - ارزیابی تناسب اراضی و امکان‏سنجی اجرای تناوب گندم-سویا در سطح اراضی زراعی استان گلستان (چکیده)
2 - اثرات دما، سرعت جابه جایی هوا و تابش مادون قرمز بر سینیتیک خشک کردن و برخی ویژگیهای کیفی زعفران در خشک کن ترکیبی هوای داغ-مادون قرمز (چکیده)
3 - Survey of Bibliotherapy in Hospital Libraries of Iran Based on SWOT Model (چکیده)
4 - INTERACTION IN ARGUMENTATIVE ESSAYS: THE CASE OF ENGAGEMENT (چکیده)
5 - Ergodic shadowing of non-autonomous discrete-time dynamical systems (چکیده)
6 - بررسی پارامترهای سیاسی-امنیتی موثر بر افزایش وابستگی ژئوپلیتیکی جمهوری آذربایجان به ایران؛ با تاکید بر منطقه‌ی خودمختار نخجوان (چکیده)
7 - Polyethylenimine-associated cerium oxide nanoparticles: A novel promising gene delivery vector (چکیده)
8 - Determination of the Product Selectivity Model from the Fischer Tropsch Synthesis in a Fixed Bed Reactor (چکیده)
9 - بررسی زمان ماندگاری آب‌های زیرزمینی (آبرفتی و کارستی) محدوده پل ذهاب با توجه به تغییرات زمانی و مکانی ترکیب ایزوتوپی (δ2H و δ18O ) (چکیده)
10 - Specification and Thermodynamic Properties of Topological Time-Dependent Dynamical Systems (چکیده)
11 - شرایط قرار تأمین هزینه‌ها در داوری تجاری بین‌المللی (چکیده)
12 - برآورد میزان ترسیب کربن در بوم‌نظام‌های زراعی ایران با استفاده از مدل های تجربی (چکیده)
13 - ارائه یک مدل یکپارچه و روش حل برای زمان‌بندی تولید و مسیریابی وسائل نقلیه در یک زنجیره‌تأمین دوسطحی با هدف کاهش مصرف سوخت (چکیده)
14 - Optimization of convective drying by response surface methodology (چکیده)
15 - معنا شناسی تاریخی مفهوم \\\"نوادر\\\" و ابهام زدایی از آن با بررسی موردی باب النوادر کتب اربعه (چکیده)
16 - Origin of Rosa x binaloudensis (Rosaceae), a new natural hybrid species from Iran (چکیده)
17 - Effectiveness of the Unified Protocol for Transdiagnostic Treatment in Reducing Depression Associated with Marital Problems (چکیده)
18 - تأثیر اختلاط مقادیر مختلف کمپوست پسماند شهری با خاک بر خصوصیات ریشه چمن تال فسکیو (arundinaceae Schreb. Festuca) در شرایط تنش رطوبتی (چکیده)
19 - Comprehensive Assessment of Phytochemical Potential of Tanacetum parthenium (L.): Phenolic Compounds, Antioxidant Activity, Essential Oil and Parthenolide (چکیده)
20 - A simple and efficient synthesis of novel pyranothiadiazolopyrimidine derivatives by three component reactions in solvent-free conditions (چکیده)
21 - ساخت و هنجاریابی پرسشنامة افزایش خلاقیت زبان آموزان در آموزش زبان به شیوة کاربردمحور، با روش مدلسازی رش (چکیده)
22 - مطالعه جغرافیای زیستی Daphnia O. F. Müller, 1785 (آبشش پایان: آنوموپودا) در شمال ایران (چکیده)
23 - تبیین و طبقه بندی اختالفات مرزی در منطقه ژئوپلیتیکی آسیای مرکزی (چکیده)
24 - تأثیر تخلف از انجام تعهدات قراردادی در پیدایش حق فسخ (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و برخی نظام های حقوقی اسلامی و غربی) (چکیده)
25 - Economic optimization of stacked microbial fuel cells to maximize power generation and treatment of wastewater with minimal operating costs (چکیده)
26 - تاثیر و بررسی عملکرد حمل ونقل عمومی در توسعه پایدار شهری نمونه موردی: شهر بیرجند (چکیده)
27 - ارزیابی کمّی و کیفی وزن فرهنگی شش واژة مصوب فرهنگستان و متناظر بیگانة آنها در پرتو الگوی هَیجامَد (چکیده)
28 - بررسی ظرفیت باربری نهایی پی مرکب حلقوی پوسته‌ای در خاک دانه ای (چکیده)
29 - Linear and geometrically nonlinear analysis of plane structures by using a new locking free triangular element (چکیده)
30 - اثر منابع تامین‌کننده نیتروژن بر عملکرد دانه و کارایی مصرف نیتروژن در برنج (.Oryza sativa L) رقم شیرودی (چکیده)
31 - تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری غیرنفتی ایران: رهیافت الگوی تلاطم تصادفی (چکیده)
32 - اثرات تغییر اقلیم بر الگوی کشت محصولات زراعی (مورد مطالعه: دشت مشهد) (چکیده)
33 - بررسی عملکرد بانک مرکزی ایران در پایبندی به قواعد پولی بالادستی (چکیده)
34 - An efficient neural network for solving convex optimization problems with a nonlinear complementarity problem function (چکیده)
35 - Niche modelling of the potential distribution of the Egyptian Vulture Neophron percnopterus during summer and winter in Iran, to identify gaps in protected area coverage (چکیده)
36 - Zirconium (IV) porphyrin graphene oxide: a new and efficient catalyst for the synthesis of 3,4‐dihydropyrimidin‐2(1H)‐ones (چکیده)
37 - مطالعه فعالیت لیپوکسیژناز و فنیلآمونیالیاز در برنج تحت تنش قارچ عامل بیماری سوختگی غلاف، باکتری آنتاگونیست و القاءکنندههای مقاومت (چکیده)
38 - Efficient target tracking in directional sensor networks with selective target area’s coverage (چکیده)
39 - تاثیر نمکهای کلرید سدیم و پتاسیم و pH بر ویژگیهای صمغ دانه شنبلیله (چکیده)
40 - Experimental study on thermal analysis of a novel shell and tube heat exchanger with corrugated tubes (چکیده)
41 - بررسی تطبیقی تصویر جنگ جهانی در رمان‌های خون دیگران و سووشون (چکیده)
42 - بررسی نشانه های ظهور با تاکید بر فرقه واقفه (چکیده)
43 - A reconfigurable multi-band, multi-bias THz absorber (چکیده)
44 - Coherence-based correntropy spectral density: A novel coherence measure for functional connectivity of EEG signals (چکیده)
45 - أیّوب(ع) فی شعر شاذل طاقة على ضوء الرّمزیة : دراسة قصیدتی \\\ (چکیده)
46 - مطالعه اثر محافظت کروموزومی گیاه مریم گلی( Salvia limbata ) در برابر صدمات ناشی از تابش اشعه ایکس در مقایسه با ویتامین E در لنفوسیت های محیطی خون انسان (چکیده)
47 - An Efficient Eigen-Solver and Some of Its Applications (چکیده)
48 - An efficient mixed interpolated curved beam element for geometrically nonlinear analysis (چکیده)
49 - Nonlinear vibration analysis of carbon nanotube reinforced composite plane structures (چکیده)
50 - Three stress-based triangular elements (چکیده)

 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
 •  
 • 8
 •  
 • 9
 •   · · ·
 •  
 • 842
 •  
 • 843
 •  
 • 844
 •  
 • »