مرور مقالات بر اساس سال انتشار

2014   2013   قبل از 2013

موارد یافت شده: 3132

1 - A randomized controlled trial of brief psychoanalytic psychotherapy in patients with functional dyspepsia (چکیده)
2 - مقایسه میزان افسردگی، اضطراب و تنیدگی در سه ماهه های اول، دوم و سوم بارداری در زنان باردار عادی و زنان باردار تحت درمان ناباروری (چکیده)
3 - بررسی نقش عوامل روانشناختی و متغیرهای مرتبط با درد در پریشانی هیجانی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکروزیس (چکیده)
4 - «مقیاس تصویر خـودمنفی » (NSPS( 1 : سـاخت عاملی و ویژگیهای روانسنجی (چکیده)
5 - مقایسه اثر بخشی درمان شناختی- رفتاری و درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش عالئم بیماران مبتال به سندرم روده تحریک پذیر (چکیده)
6 - تاثیر بازىهاى رایانهاى بر ویژگیهای شخصیتى و سازگاری نوجوانان (چکیده)
7 - بررسی اثربخشی تعامل آموزش تنیدگی زدایی و سبک هویت در رضامندی روانی و تنیدگی ادراک شده (چکیده)
8 - رابطه ی نشخوارگری فکری، بدشکلی بدنی و وسواس- بی اختیاری با نشانه های افسردگی در دانشجویان (چکیده)
9 - روایی و اعتبار پرسشنامه مشکالت بیه فردی )-32IIP) (چکیده)
10 - شاخصهای روانسنجی و هنجاریابی نسخه فارسی پرسشنامه سلامت کودک (چکیده)
11 - Visual illumination compensation for face images using light mapping matrix (چکیده)
12 - ادراک گردشگران از سطح کیفیت خدمات در شهر کاشان (چکیده)
13 - بررسی نقش کود حیوانی و میزان مصرف علف کش بر درجه پایداری تریفلورالین در خاک (چکیده)
14 - تأثیر عوامل محیطی بر جوانه زنی بذر و سبز شدن گیاهچه علف هرز سوروف بدون ریشک (Echinochola colonum L.) (چکیده)
15 - استفاده از مدلهای چندگانه در کمی سازی سرعت ساقه روی گندم (رقم زاگرس) (چکیده)
16 - پی‌جویی و تهیه نقشه پراکنش بیوتیپ‌های مقاوم دو گونه فالاریس Phalaris minor Retz. و P. paradoxa L. به علف‌کش کلودینافوپ پروپارژیل در مزارع گندم شهرستان آق‌قلا (چکیده)
17 - تأثیر اختلاط بقایای گیاهی و خاک بر تغییرات پتاسیم برگ و خوشه گندم و رابطه آن با عملکرد (چکیده)
18 - مطالعه ورم پستان کلینیکی کلی فرمی گاوهای شیری هلشتاین در اطراف شهرستان گرمسار (چکیده)
19 - Bacterial contamination of dead-in-shell embryos in ostrich hatcheries and antimicrobial resistance patterns of isolated Escherichia coli (چکیده)
20 - Shepherd dogs as a common source for Salmonella enterica serovar Reading in Garmsar, Iran (چکیده)
21 - Prevalence of Shiga toxin-producing and enteropathogenic Escherichia coli in slaughtered camels in Iran (چکیده)
22 - Generalizing theZ-scan theory for nonlocal nonlinear media (چکیده)
23 - New ducting model for analyzing the Gaussian beam propagation in nonlinear Kerr media and its application to spatial self-phase modulations (چکیده)
24 - Describing the propagation of intense laser pulses in nonlinear Kerr media using the ducting model (چکیده)
25 - Z-scan theory for nonlocal nonlinear media with simultaneous nonlinear refraction and nonlinear absorption (چکیده)
26 - نقد کیفرشناختیِ تشهیر رسانه‌ای (چکیده)
27 - Iran's achievements in renewable energy during fourth development program in comparison with global trend (چکیده)
28 - استفاده همزمان از آنتروپی و کریجینگ فضایی- زمانی برای تعیین شبکه بهینه پایش کیفی منابع آب زیرزمینی دشت مشهد (چکیده)
29 - Size of the Gribov region in curved spacetime (چکیده)
30 - Gauge-stringy instantons in $ \mathcal{N} $ = 2 U(N) gauge theories (چکیده)
31 - Kaon semi-leptonic form factor at zero momentum transfer in finite volume (چکیده)
32 - Lobachevsky holography in conformal Chern-Simons gravity (چکیده)
33 - تاریخ جیل و دیلم، قدیمی ترین تاریخ شناخته شده گیلان (چکیده)
34 - Open-celled microcellular foaming and the formation of cellular structure by a theoretical pattern in polystyrene (چکیده)
35 - Strong Memory Effect of Crystallization above the Equilibrium Melting Point of Random Copolymers (چکیده)
36 - به کارگیری رویکرد BSC جهت ارزیابی عملکرد اداره های تربیت بدنی دانشگاه های کشور (چکیده)
37 - Biochemical responses of juvenile European sturgeon, (Huso huso) to a sub-lethal level of copper and cadmium in freshwater and brackish water environments (چکیده)
38 - رابطة معنویت در کار با اثربخشی سازمانی ادارات ورزش و جوانان خراسان رضوی (چکیده)
39 - ارزیابی کیفیت اماکن تفریحی-ورزشی پارک های استان گلستان بر اساس مدل تحلیل شکاف (Gaps) (چکیده)
40 - تأثیر مدل آموزش ورزش بر خود تعیینگری دانشجویان دختر واحد تربیت بدنی عمومی2 (چکیده)
41 - ارتباط بین ادراکات از حمایت استقلالی والدین با شاخص های بهزیستی دانشجویان پسر ورزشکار: با رویکرد تئوری خود- مختاری (چکیده)
42 - بازنگری نظام موجود ارزیابی عملکرد ادارت تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه ها (EFQM)‎ (چکیده)
43 - ارتباط بین رهبری خدمتگزار و تعهد سازمانی کارکنان هیات های ورزشی استان بوشهر (چکیده)
44 - مقایسه نقش فوق برنامه ورزشی در استرس تحصیلی و بهزیستی ذهنی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی (چکیده)
45 - بررسی تطبیقی آرای رالز و مطهری در بارۀ عدالت (چکیده)
46 - شبیه‌سازی پاسخ آشکارساز سوسوزن‌ مایع NE213به نوترون‌های چشمه‌ی 241Am-Be با تلفیق کارت PTRAC کد MCNPX و کد ترابرد PHOTRACK (چکیده)
47 - بررسی شاخص های فقر در مناطق شهری استان خراسان رضوی (۱۳۹۱-۱۳۸۵) (چکیده)
48 - مسئله کارگزار-کارفرما به عنوان یکی از موانع بازاری در کاهش مصرف انرژی در بین خودروهای سواری مشهد (چکیده)
49 - رابطه بین ویژگی های آنتروپومتری و انعطاف پذیری مفصل ران در دختران نوجوان عضو مدارس فوتبال (چکیده)
50 - رویکردی جدید به اندزه گیری مساحت کشورها (چکیده)

 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
 •  
 • 8
 •  
 • 9
 •   · · ·
 •  
 • 61
 •  
 • 62
 •  
 • 63
 •  
 • »