مرور مقالات بر اساس سال انتشار

2014   2013   قبل از 2013

موارد یافت شده: 3091

1 - بررسی تطبیقی آرای رالز و مطهری در بارۀ عدالت (چکیده)
2 - شبیه‌سازی پاسخ آشکارساز سوسوزن‌ مایع NE213به نوترون‌های چشمه‌ی 241Am-Be با تلفیق کارت PTRAC کد MCNPX و کد ترابرد PHOTRACK (چکیده)
3 - بررسی شاخص های فقر در مناطق شهری استان خراسان رضوی (۱۳۹۱-۱۳۸۵) (چکیده)
4 - مسئله کارگزار-کارفرما به عنوان یکی از موانع بازاری در کاهش مصرف انرژی در بین خودروهای سواری مشهد (چکیده)
5 - رابطه بین ویژگی های آنتروپومتری و انعطاف پذیری مفصل ران در دختران نوجوان عضو مدارس فوتبال (چکیده)
6 - رویکردی جدید به اندزه گیری مساحت کشورها (چکیده)
7 - The Assessment of Defamiliarization in Forough Farrokhzad’s Poetry (چکیده)
8 - Cadmium accumulation and biochemical parameters in juvenile Persian sturgeon, Acipenser persicus, upon sublethal cadmium exposure (چکیده)
9 - Biochemical responses of juvenile European sturgeon, (Huso huso) to a sub-lethal level of copper and cadmium in freshwater and brackish water environments (چکیده)
10 - A Study on K5 students’ mathematical problem solving based on Revised Bloom’s Taxonomy and psychological factor contribute to it (چکیده)
11 - بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و میزان اجرای مدیریت دانش در کتابخانه‎های دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد (چکیده)
12 - شبکه اجتماعی همسرگزینی و تاثیر آن بر رضایت از زندگی زناشویی در بین مردان متاهل (چکیده)
13 - ارتباط عادات خوابیدن و متغیرهای زمانبندی خواب با کیفیت خواب دانشجویان (چکیده)
14 - Modeling and mapping diversity of pathogenic fungi of wheat fields using geographic information systems (GIS) (چکیده)
15 - The hard ticks (Ixodidae) fauna of livestock in Sari suburb, Northern Iran (چکیده)
16 - عاملیت و ساختار در اندیشه میشل فوکو (چکیده)
17 - بررسی رضامندی شغلی کارکنان شرکت گاز (چکیده)
18 - Modeling of shape memory alloy springs using a recurrent neural network (چکیده)
19 - Stick-slip conditions in the general motion of a planar rigid body (چکیده)
20 - الگوی مجازات بهینه کارتل‌ها با در نظر گرفتن پیشینه جرم (چکیده)
21 - Discrete-time Terminal Sliding Mode Control of Chaotic Lorenz System (چکیده)
22 - بررسی رابطه مصرف رسانه ای و انسجام اجتماعی (مطالعه موردی جوانان شهر تبریز) (چکیده)
23 - سنجش رابطه فرهنگ سیاسی و رفتار سیاسی دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان (چکیده)
24 - بررسی چگونگی اثرگذاری جانشین چربی بر خصوصیات فیزیکی و حسی سس مایونز به روش سطح پاسخ (چکیده)
25 - Optimization of Moving Wingin Ground Effect using Response Surface Method (چکیده)
26 - سامانه سونار (چکیده)
27 - ارزیابی تأثیر بقایای گندم و خاکورزی در روز و شب بر جامعه علف های هرز و عملکرد دانه سینگل کراس 704 (Zea mays L.) ذرت (چکیده)
28 - بررسی واکنش ژنوتیپ های گندم به تنش خشکی انتهای فصل با استفاده از شاخص های فیزیولوژیک (چکیده)
29 - The Influence of Cooling Rate on the Microstructure and Microsegregation in Al–30Sn Binary Alloy (چکیده)
30 - INTEGRATED BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM) WITH SUPPLY CHAIN AND FEED-FORWARD CONTROL (چکیده)
31 - A STUDY OF THE CONCEPT OF DYNAMIC EQUIPMENT IN THE EARTHMOVING PROCESS BY A CONSIDERATION OF TIME, COST AND EMISSIONS (چکیده)
32 - Factors influencing beliefs for adoption of a learning analytics tool: An empirical study (چکیده)
33 - Combining service-orientation and software product line engineering: A systematic mapping study (چکیده)
34 - The effects of manure application and branch management methods on some agroecological aspects of summer squash -Cucurbitapepo L.- in a low input cropping system (چکیده)
35 - Sonority Sequencing Principle in initial cluster consonant in Sistani Dialect (چکیده)
36 - An Investigation into the Behavior of Persian Multiple Interrogatives with Respect to the Superiority Effect (چکیده)
37 - The Role of EFL Teachers in Increasing High School S tudents’ Motivation in Classroom (چکیده)
38 - Improvement of antibiofouling performance of a reverse osmosis membrane through biocide release and adhesion resistance (چکیده)
39 - Enhancing the antibiofouling performance of RO membranes using Cu(OH)2 as an antibacterial agent (چکیده)
40 - Comparison of Kinetic biodegradation of potato starch based and corn starch based low density polyethylene compound in aerated sludge (چکیده)
41 - Seroprevalence of avian influenza (H9N2) in broiler chickens in Northwest of Iran (چکیده)
42 - کتابخانه های رقومی: یکپارچه سازی محتوا و سیستم ها (چکیده)
43 - سازماندهی اطلاعات: از رف تا وب (چکیده)
44 - Malaysian Scholarly Open Access Journals during 2005 – 2012: A Survey (چکیده)
45 - Mapping Unimarc Fields to FRBR Entities and User Tasks (چکیده)
46 - سنجش تناسب سطح سواد سلامت و میزان خوانایی منابع آموزشی در دسترس بیماران دیابتی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر شیراز (چکیده)
47 - قابلیّت های مقامات حریری در تصویرگری (چکیده)
48 - A Comparative Analysis of Lexical Collocations in Molavi’s Mathnavi and Its Translation (چکیده)
49 - An Analysis of English Translation of Collocations in Sa’di’s Orchard: A Comparative Study (چکیده)
50 - GENDER DIFFERENCES IN LANGUAGE USEAN ANALYSIS OF SIMIN DANESHVAR’S SAVUSHUN (چکیده)

 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
 •  
 • 8
 •  
 • 9
 •   · · ·
 •  
 • 60
 •  
 • 61
 •  
 • 62
 •  
 • »