بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: تراکم پذیر


موارد یافت شده: 13

1 - افزایش سرعت همگرایی معادلات تراکم پذیر با استفاده از روش چند شبکه همراه با پیش شرط (چکیده)
2 - مطالعه عددی اثر تغییر همزمان پارامترهای هندسی بر عملکرد اجکتور نیروگاه طوس و انتخاب شرایط بهینه با کمک روش تاگوچی (چکیده)
3 - مدلسازی جریان گذرا، غیر همدما و تراکم پذیر در خطوط لوله انتقال گاز طبیعی (چکیده)
4 - بررسی تاثیر استفاده از قیر امولسیون کاتیونیک به عنوان افزودنی روی خواص بتن غلتکی تازه (چکیده)
5 - بررسی عملکرد طرح های تفاضل مرکزی اسکالر، کاسپ و طرح بالادست AUSM+، در محدوده جریان با ماخ های بسیارکم تا ماوراءصوت (چکیده)
6 - بررسی طرح های بالادست AUSM+ و تفاضل مرکزی کاسپ و اسکالر در جریانهای با بازه ماخ های بسیار کم تا ماوراء صوت (چکیده)
7 - بررسی طرح های بالادست AUSM+، تفاضل مرکزی کاسپ و اسکالردر جریانهای بابازه ماخ های بسیار کم تا ماوراء صوت (چکیده)
8 - بررسی جریان تراکم پذیر گذرا به همراه نشتی در خط لوله گاز (چکیده)
9 - شبیه سازی جریان تراکم پذیر گذرا به همراه نشتی ناگهانی در خط لوله گاز (چکیده)
10 - توسعه و کاربرد تسخیر ورتیسیته ی تراکم پذیر برای جریانهای با زاویه ی حمله بالا (چکیده)
11 - شبیه سازی فرایند شبه همدماجهت بررسی کاربرد آن در سیکلهای توانی (چکیده)
12 - نحوه تلفیق روشهای حجم کنترل و تفاضل محدود جهت مدل کردن جریان بین پره های توربین (چکیده)
13 - تحلیل جریان تراکم پذیر غیر دائم در داخل لوله ضربه پرشده با مواد متخلخل (چکیده)