بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: شکل مود


موارد یافت شده: 10

1 - تحلیل ارتعاش آزاد قابهای فولادی فضاکار با نرمی پیوند (چکیده)
2 - تخمین سختی تیرهای مسلح شده با میلگردهای GFRP پس از خسارت با استفاده از داده‌های آزمایش‎ ‎ مودال (چکیده)
3 - اثر وزن حسگر بر روی دادههای به دست آمده از آزمون مودال (چکیده)
4 - شناسایی خسارت‌های تدریجی در سازه‌ها به کمک داده‌های ارتعاشی مودال (چکیده)
5 - ارزیابی شدت خسارت در سازه‌ها به کمک انرژی سیگنال‌های دریافتی از پاسخ‌های دینامیکی (چکیده)
6 - بررسی پیشروی خسارت و تقویت با CFRP در تیرهای بتن مسلح در فضای کرنش های مودال (چکیده)
7 - ارزیابی خسارت در تیرهای بتن مسلح به کمک ماتریس نرمی (چکیده)
8 - ارزیابی خسارت‌های‌ زمان بهره‌برداری در پل‌ها به کمک کرنش‌های مودال (چکیده)
9 - ارزیابی رفتار تیرهای بتنی تقویت شده با CFRP با کمک پردازش داده‌های مودال تجربی (چکیده)
10 - بررسی رفتار تیرهای بتن مسلح به کمک پارامترهای مودال تجربی (چکیده)