بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: کانال مرکب


موارد یافت شده: 9

1 - بررسی آزمایشگاهی تاثیر آبشکن محافظ بر میزان آبشستگی دماغه تکیه گاه پل در کانال آب مرکب (چکیده)
2 - مدل سه بعدی کانالهای انتقال آب مرکب با بستر صلب و آبرفتی برای تعیین توزیع سرعت و رابطه دبی-اشل (چکیده)
3 - بررسی روشهای یافتن مقطع پایدار براثر تنش موضعی در کانال مرکب (چکیده)
4 - تحلیل آزمایشگاهی عملکرد آبشکن بر کاهش عمق و حجم آبشستگی اطراف دماغه پل (چکیده)
5 - ارائه فرایندی محاسباتی برای تعیین ارجعیت استفاده از معادلات انرژی و اندازه حرکت در تحلیل جریان متغیر تدریجی در کانالهای مرکب (چکیده)
6 - حل تحلیلی دو بعدی جریان در مقاطع مرکب متقارن با دیواره های قائم (چکیده)
7 - بررسی اعتبار رهیافتهای انرژی و اندازه حرکت در تحلیل جریان متغیر تدریجی در کانالهای مرکب (چکیده)
8 - اثرات زاویه آبشکن بر کاهش آب شستگی دماغه تکیه گاه پل (چکیده)
9 - بررسی آزمایشگاهی تاثیر آبشکن برکاهش آبشستگی دماغه تکیه گاه پل (چکیده)