بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: MCNPX


موارد یافت شده: 33

1 - Light-transport incorporated plastic scintillator response to prompt gamma-rays for use in range verification of proton therapy (چکیده)
2 - TENIS — ThErmal Neutron Imaging System for use in BNCT (چکیده)
3 - شبیه‌سازی پاسخ آشکارساز سوسوزن‌ مایع NE213به نوترون‌های چشمه‌ی 241Am-Be با تلفیق کارت PTRAC کد MCNPX و کد ترابرد PHOTRACK (چکیده)
4 - Angular distribution of scattered neutrons as a tool for soil moisture measurement: A feasibility study (چکیده)
5 - Longitudinal response uniformity of a rectangular-shaped plastic scintillator when exposed to mono-energetic gamma-rays (چکیده)
6 - Conceptual design for a new heterogeneous 241Am-9Be neutron source assembly using SOURCES4C-MCNPX hybrid simulations (چکیده)
7 - Designing the proper neutron shield for patients undergoing the radiotherapy with high-energy linacs (چکیده)
8 - Characterization of a new shielding rubber for use in neutron–gamma mixed fields (چکیده)
9 - A Compton-suppression detection system for use in manganese bath measurements (چکیده)
10 - FLUKA simulation studies on in–phantom dosimetric parameters of a LINAC–based BNCT (چکیده)
11 - A quantitative PGNAA study for use in aqueous solution measurements using Am–Be neutron source and BGO scintillation detector (چکیده)
12 - Calculation of the Dose of Samarium-153-Ethylene Diamine Tetramethylene Phosphonate (153Sm-EDTMP) as a Radiopharmaceutical for Pain Relief of bone Metastasis (چکیده)
13 - بررسی آلودگی الکترونی ناشی از تخت درمان برای فوتونهای مگاولتی شتابدهنده Siemens Primus Plus با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو (چکیده)
14 - دوزجذبی بتا و گامای یُد131 در تیروئید کروی و استوانه ای با استفاده از کد ّFLUKA و مقایسه آن با نتایج کد MCNPX (چکیده)
15 - The daily radon dose in body organs caused by drinking milk and water (چکیده)
16 - Study of Existing Radon In Milk and Its Effect on Body Organs (چکیده)
17 - دزسنجی فوتونهای خارجی با در نظر گرفتن تغییرات اعضای بدن در اثر تنفس (چکیده)
18 - effects of respiratory motion to dosimetry body organs with radiation external photon (چکیده)
19 - The Effects of Breasts Shielding on Dose Reduction in CT Examinations (چکیده)
20 - Determination of the uncertainty in lung dose in an external photon exposure (چکیده)
21 - The Monte Carlo Assessment of Photon Organ Doses from 222Rn Progeny in Adult ORNL Phantom (چکیده)
22 - برآورد دز موثر به سه روش مختلف تحت پرتوگیری یکنواخت نوترون در دستگاه BCA (چکیده)
23 - دز سنجی BCA (چکیده)
24 - استفاده از ید125برای براکی تراپی تومورهای مغزی (چکیده)
25 - Optimization of Body Composition Analyzer Facility, Considering Operator Dosimetry (چکیده)
26 - Designation of the Best Shield for Detectors in IVNAA Setup and its Effects on Reducing Absorbed Doze (چکیده)
27 - Estimation of Absorbed and Effective Doses on the Different Body Organs from Monoenergetic Neutron Source (10-9MeV-20MeV) Based on the ORNL Analytical Adult Phantom (چکیده)
28 - بررسی و تحلیل انواع حفاظ آشکارساز در چیدمان IVNAA و تعیین حفاظ بهینه (چکیده)
29 - Which factors affect on Estimation of absorbed dose and effective dose (چکیده)
30 - Calculation of the radiochromic film type MD-55-1 response to gamma sources by (چکیده)
31 - محاسبه طیف انرژی نوترونهای سریع حاصل از واکنشهای (p,n) با استفاده از کد MCNPX و مقایسه با اندازه گیریهای تجربی (چکیده)
32 - Improvement the uniformity of the gamma production rate distribution with depth in a large biological sample for an IVNAA facility (چکیده)
33 - Improvement the uniformity of the gamma production rate distribution with depth in a large biological sample for an IVNAA facility (چکیده)