بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: TiO2


موارد یافت شده: 70

1 - A study on disinfection and adhesion behaviour between bacteria and photocatalytic nanostructures by extended DLVO (چکیده)
2 - Ultrasonic synthesis of Graphite/C, N co-doped TiO2 nanocomposite as an efficient and durable photocatalyst for the degradation and mineralization of p-nitrophenol (چکیده)
3 - Graphite/carbon-doped TiO2 nanocomposite synthesized by ultrasound for the degradation of diclofenac (چکیده)
4 - Support effect of Mn/Na2WO4‐based catalysts in oxidative coupling of methane (چکیده)
5 - Exposure to TiO2 nanoparticles improves the physiological characteristics of drought‐challenged chickpeas (Cicer arietinum L.) (چکیده)
6 - Highly efficient photoanode in visible light water splitting through development of Z-scheme structure between compositing TiO2 with GQDs and Ba doped VO2 (m) with smart selection of Ag nanoparticles sites (چکیده)
7 - Effects of oral exposure to titanium dioxide nanoparticles on liver small intestine and kidney in rat by LM and TEM (چکیده)
8 - Enhancement of the photovoltaic performance of perovskite solar cells via sono‐synthesis of Al‐doped TiO 2 as the electron transport layer (چکیده)
9 - Modelling and Optimisation of the Sol-Gel Conditions for Synthesis of Semi-Hexagonal Titania-Based Nano-Catalyst for Esterification Reaction (چکیده)
10 - Highly efficient solar photocatalytic degradation of a textile dye by TiO2/graphene quantum dots nanocomposite (چکیده)
11 - Directly Anodized Sulfur-Doped TiO2 Nanotubes as Improved Anodes for Li-ion Batteries (چکیده)
12 - Doping Transition Metals into TiO2‐CNT Nanocatalyst to Enhance the Selective Oxidation of H2S (چکیده)
13 - Solar Photocatalytic Degradation of Diclofenac by N-Doped TiO2 Nanoparticles Synthesized by Ultrasound (چکیده)
14 - Titanium Dioxide Nanoparticles mitigates the adverse effects of salinity stress on Grass pea (Lathyrus sativus L.) Germination and Seedling development (چکیده)
15 - Evaluation the effects of humidity and other process parameters on TiO2 Nanofibers by RSM (CCD) and experimental (چکیده)
16 - A new simple protocol for the synthesis of nanohybrid catalyst for oxidative desulfurization of dibenzothiophene (چکیده)
17 - Solar Mineralization of Hard‐Degradable Amphetamine Using TiO2/RGO Nanocomposite (چکیده)
18 - Improving The Efficiency of DSSC with A Novel Multi-dye layers Approach (چکیده)
19 - Lily (Iris Persica) pigments as new sensitizer and TiO2 nanofibers as photoanode electrode in dye sensitized solar cells (چکیده)
20 - Development of PES/polyaniline-modified TiO2 adsorptive membrane for copper removal (چکیده)
21 - The study on titanium dioxide-silica binary mixture coated SrAl2O4: Eu2+, Dy3+ phosphor as a photoluminescence pigment in a waterborne paint (چکیده)
22 - Ce–promoted Na2WO4/TiO2 catalysts for the oxidative coupling of methane (چکیده)
23 - تاثیر مقادیر مختلف پلیمر در سنتز نانو الیافTiO2 به روش الکتروریسی (چکیده)
24 - TiO2 nanoparticles and TiO2@graphene quantum dots nancomposites as effective visible/solar light photocatalysts (چکیده)
25 - Preparation and characterization of TiO2/Pebax/(PSf‐PES) thin film nanocomposite membrane for humic acid removal from water (چکیده)
26 - Fabrication and Morphological Characterization of Polyurethane Foam Reinforced with TiO2 Nanoparticles (چکیده)
27 - Sono-synthesis of solar light responsive S–N–C–tri doped TiO2 photo-catalyst under optimized conditions for degradation and mineralization of Diclofenac (چکیده)
28 - The magnetic characterization of Fe doped TiO2 semiconducting oxide nanoparticles synthesized by sol–gel method (چکیده)
29 - استفاده از پوست سبز گردو بعنوان رنگدانه جدید در سلول های خورشیدی حساس به رنگدانه، مبتنی بر نانوذارت TiO2 (چکیده)
30 - Dye-Sensitized Solar Cell Using Saffron Petal Extract as a Novel Natural Sensitizer (چکیده)
31 - مدلسازی فرآیند حذف نفتالین از آب توسط فرآیند فتوکاتالیستی با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی (چکیده)
32 - Enhanced visible-light-driven photocatalytic activity of hierarchical anatase TiO2 nanostructures (چکیده)
33 - Preparation of titanium dioxide nanoparticles supported on hexagonal mesoporous silicate (HMS) modified by oak gall tannin and its photocatalytic performance in degradation of azo dye (چکیده)
34 - A novel method for the synthesis of modified TiO2 nanophotoctalyst by ultrasound and its application in degradation and mineralization of Orang G as an aqueous pollutant by sunlight (چکیده)
35 - Experimental investigation of nanofluid free convection over the vertical and horizontal flat plates with uniform heat flux by PIV (چکیده)
36 - Cyclometalated Ruthenium (II) Electronic Structure Influence on dye-sensitized solar cell performance: A Density Functional Theory (چکیده)
37 - تأثیر پارامترهای ساخت لایه نگهدارنده پلی سولفونی بر عملکرد غشای ترکیبی فیلم نازک با استفاده از طراحی آزمایشات (چکیده)
38 - اصلاح غشای لایه نازک اسمز معکوس با تأکید بر بهبود ساختاری لایه نگهدارنده پلی سولفونی (چکیده)
39 - بررسی عملکرد غشای نانوکامپوزیت پلی آمید/پلی سولفون به منظور تصفیه پساب حاوی ترکیبات گوگردی (چکیده)
40 - Optimization of photocatalytic degradation of naphthalene using nano-TiO2/UV system: statistical analysis by a response surface methodology (چکیده)
41 - Statistical analysis of thermal conductivity of nanofluid containingdecorated multi-walled carbon nanotubes with TiO (چکیده)
42 - Effects of Fe additions on self propagating high temperature synthesis characteristics of TiO2–Al–C system (چکیده)
43 - Experimental investigation and characterization of an efficient nanopowder-based flame retardant coating for atmospheric-metallic substrates (چکیده)
44 - Photocatalytic Abatement of Naphthalene Catalyzed by Nanosized TiO2 Particles: Assessment of Operational Parameters (چکیده)
45 - A review on catalytic applications of Au/TiO2 nanoparticles in the removal of water pollutant (چکیده)
46 - Experimental Investigation of TiO2/Water Nanofluid Laminar Forced Convective Heat Transfer Through Helical Coiled Tube (چکیده)
47 - Influence of pH on the Electrochemical Deposition of Composite Coatings in Copper Matrix with Tio2 Nanoparticles (چکیده)
48 - Comparison of Theoretical Prediction and Experimental Values of Nanofluids Thermal Conductivity filled by TiO2, SiO2, and Al2O3 (چکیده)
49 - Covalent functionalization of TiO2 nanoparticles on multi wall carbon nano tubes (چکیده)
50 - Cellulose acetate butyrate membrane containing TiO2 nanoparticle: Preparation, characterization and permeation study (چکیده)
51 - Can Bulk and Nanosized Titanium Dioxide Particles Improve Seed Germination Features of Wheatgrass (Agropyron desertorum) (چکیده)
52 - The influence of La2O3 and TiO2 on NiO/MgO/α-Al2O3 catalyst in CO2-Steam reforming of methane to syngas (چکیده)
53 - Shear bond strength and antibacterial effects of orthodontic composite containing TiO2 nanoparticles (چکیده)
54 - بررسی تجربی تأثیر استفاده از مبدل-حرارتی لوله گرمایی و نانوسیال بر میزان صرفه-جویی انرژی در یک سیستم تهویه مطبوع (چکیده)
55 - Decorating and Filling of Multi-Walled Carbon Nanotubes with TiO2 Nanoparticles via Wet Chemical Method (چکیده)
56 - Phytotoxicity and stimulatory impacts of nanosized and bulk titanium dioxide on fennel (Foeniculum vulgare Mill (چکیده)
57 - Effects of Concentrations of Bulk and Nanosized Titanium Dioxide (TiO2) on Germination of Wheat Seed (چکیده)
58 - Tribological properties of multilayer nanostructure TiO2 thin film doped by SiO2 (چکیده)
59 - Comparison of the Photocatalytic activity of TiO2 with the TiO2:SiO2 thin film (چکیده)
60 - Influence of SiO2 in TiO2 matrix on tribological properties of TiO2 (چکیده)
61 - Impact of Bulk and Nanosized Titanium Dioxide (TiO2) on Wheat Seed Germination and Seedling Growth (چکیده)
62 - A Novel Cellulose Acetate (CA) Membrane Using TiO2 Nanoparticles: Preparation, Characterization and Permeation Study (چکیده)
63 - اکسیداسیون کاتالیزور نوری با بکار گیری TiO2 برای تصفیه آبهای آلوده به مواد آلی (چکیده)
64 - تأثیر بسته بندی با پوشش نانوذرات Tio2 بر روی PH محصول خیار (چکیده)
65 - Effect of nano size TiO2 on morphology of Polyurethane/TiO2 nanocomposites (چکیده)
66 - Role of nano-size TiO2 particles on the crystallite size of microwave—Combustion synthesized Al2O3/TiC composite (چکیده)
67 - خواص اپتیکی و اثر بازپخت فیلمهای نازک Tio2:Al به روش اسپری پایرولیزیز (چکیده)
68 - Effect of Pd as Dopant on Photocatalytic microbial inactivation of Tio2 Thin film (چکیده)
69 - اکسیداسیون کاتالیزور نوری با بکار گیری TiO2 برای تصفیه آبهای آلوده به مواد آلی (چکیده)
70 - A new method for fabrication of TiC-Al2O3 composite using nano-size TiO2 (چکیده)